facebook     twitter

gripe
eu-galego
Posicion de CIG-Saúde sobre o uso de máscaras para previr a transmisión do Coronavirus Imprimir Correo-e
Inicio
Domingo, 05 Abril 2020 09:36
CIG-SAUDE-logo
CIG-Saúde quere poñer de manifesto que, a estas alturas da evolución da pandemia de COVID-19, non debería haber dúbidas entre as e os profesionais sobre o uso de máscaras e outros EPIs no ámbito sanitario.

CIG-Saúde defende que é a evidencia científica e o principio de precaución quen debe indicar o seu uso. É responsabilidade da Administración garantir a dispoñibilidade de máscaras e EPIs en función destas indicacións. Para CIG-Saúde xa tiveron tempo dabondo para facelo.
 
Á vista do acontecido até hoxe, CIG-Saúde entende que:
As e os profesionais, de calquera categoría ou ámbito (do SERGAS ou de servizos externalizados ou privatizados), que traballen nun centro sanitario deben usar MÁSCARA  CIRÚRXICA cando precisen achegarse a menos de 2 metros de outros compañeiros de traballo ou de calquera paciente, aínda que non presenten clínica de posible infección respiratoria aguda. A Administración sanitaria ten a responsabilidade de por máscaras cirúrxicas a disposición de todas as traballadoras e traballadores.
 
CIG-Saúde demanda da Administración sanitaria que garanta a aplicación destas recomendacións mínimas, tanto con protocolos e formación axeitada como garantindo a dispoñibilidade de máscaras e outros EPIs.
 
Cobertura de persoal de enfermería do SERGAS nas residencias Imprimir Correo-e
EOXI
Venres, 03 Abril 2020 18:46

Información facilitada pola Xerencia da Área Sanitaria de Vigo

 

Dada a situación de imposibilidade de cobertura de postos de enfermería en residencias de maiores por parte de enfermeiras, sendo neste intre dito persoal a cargo da Area Sanitaria como si fora unha planta de hospitalización mais, a partir de este momento no que se ten dada a primeira volta de voluntariedade de cobertura, a segunda volta será obrigatoria a cobertura , coas penalizacións correspondentes por renuncia

 

Os contratos serán de 2 meses

 

Dado que se trata de cobertura de pacientes COVID + se dará a formación correspondente e estarán exentas as persoas con informe de UPRL e aquelas maiores de 60 anos

 
POSICIÓN DE CIG-SAÚDE SOBRE USO DE MÁSCARAS PARA PREVIR A TRANSMISIÓN DO CORONAVIRUS Imprimir Correo-e
Inicio
Xoves, 02 Abril 2020 18:50

cig_informa


CIG-Saúde quere poñer de manifesto que, a estas alturas da evolución da pandemia deCOVID-19, non debería haber dúbidas entre as e os profesionais sobre o uso de máscaras e outros EPIs no ámbito sanitario.

 

CIG-Saúde defende que é a evidencia científica e o principio de precaución quen debe indicar o seu uso. É responsabilidade da Administración garantir a dispoñibilidade de máscaras e EPIs en función destas indicacións. Para CIG-Saúde xa tiveron tempo dabondo para facelo.


Á vista do acontecido até hoxe, CIG-Saúde entende que:

 

As e os profesionais, de calquera categoría ou ámbito (do SERGAS ou de servizos externalizados ou privatizados), que traballen nun centro sanitario deben usar MÁSCARA CIRÚRXICA cando precisen achegarse a menos de 2 metros de outros compañeiros de traballo ou de calquera paciente, aínda que non presenten clínica de posible infección respiratoria aguda. A Administración sanitaria ten a responsabilidade de por máscaras cirúrxicas a disposición de todas as traballadoras e traballadores.

 

CIG-Saúde demanda da Administración sanitaria que garanta a aplicación destas recomendacións mínimas, tanto con protocolos e formación axeitada como garantindo a dispoñibilidade de máscaras e outros EPIs.

 
Suspensión prazo para solicitar as vacacións Imprimir Correo-e
EOXI
Mércores, 01 Abril 2020 11:33

cig_informa

 

RESOLUCIÓN DO 30 DE MARZO DE 2020, DA XERENCIA DA AREA SANITARIA DE VIGO POLA QUE SE DEIXAN EN SUSPENSO OS PRAZOS DE TRAMITACIÓN DOS CALENDARIOS DO PERIODO ORDINARIO DE VACACIÓNS PREVISTOS NA RESOLUCIÓN DA XERENCIA, DO 28 DE FEBRERO DE 2020, POLA QUE SE DITAN INSTRUCIÓNS SOBRE O RÉXIME DE VACACIÓNS E PERMISOS 2020 PARA O PERSOAL DO ÁMBITO DA ÁREA SANITARIA.

 

A Resolución do 28 de febreiro de 2020 da Xerencia da Area Sanitaria de Vigo establece no seu apartado 5.1 que as propostas de calendario vacacional para o período ordinario deben ser remitidas polos responsables dos servizos/unidades e centros de atención pritnaria antes do 31 marzo ás direccións correspondentes.


O actual estado de emerxencia sanitaria dificulta a realización de previsións organizativas desa importancia con tanta anticipación, polo que as circunstancias actuais aconsellan adiar a confección dos calendarios.


Pola súa parte, o Real Decreto 463/2020, de 14 de Inarzo (BOE número 67, do 14 de tnarzoh polo que se declara o estado de alarma para a xestión da crise sanitaria provocada polo COVID„19, establece disposicións que permiten a suspensión de prazos administrativos en tanto permaneza dita situación, medida de suspensión que parece plenamente xustificada para a súa aplicación ao prazo de xestión dos calendarios vacacionais.


Así, esta Xerencia, en exercicio das facultades atribuidas no Decreto 137/2019, do IO de outubro (DOG no 208, do 31 de outubro) polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, na Orde do 05 de xullo de 2012 (DOG no 139, do 20 de xuilo) sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Gaiego de Saúde, e no Decreto 134/201 9 do 10 de outubro (DOG no 204 do 25 de outubro), polo que se regulan as áreas sanitarias e os distritos sanitarios do Sistema público de saúde de Galicia.


RESOLVE:

Suspender o prazo do 31 de marzo para a presentación dos calendarios vacacionais para o periodo ordinario, establecido no apartado 5,1 das vixentes Instrucións sobre vacacións e permisos para o ano 2020.


SERVtZO Área Sanitarla de Vigo

 

O novo prazo de presentación dos calendarios vacacionais determinarase por Resolucíón desta Xerencia unha vez superada a actual situación de emerxencia sanitaria.


Vigo, 30 de marzo de 2020

O xerente da Área Sanyria de Vigo

A: Dirección Asistencial, Dirección de RRHH, Dirección de RREE

 
CIG-Saúde solicita ás xerencias a determinación de seroloxías na loita contra o COVID-19. Imprimir Correo-e
Inicio
Martes, 31 Marzo 2020 13:08

 

 

cig5

 

CIG-Saúde remitiu a todas as xerencias o seguinte escrito solicitando a determinación de seroloxías a todo o persoal en risco na loita contra o COVID-19.


O persoal con vínculo no SERGAS e o persoal das empresas que traballan nos centros sanitarios, nomeadamente o persoal da limpeza, están facendo todo o que se pode, e máis, por prestar a atención sanitaria necesaria nestes momentos a toda a poboación, tanto aos que están no domicilio, preocupados por se teñen a infección ou se son grupo de risco de padecer unha infección grave como aos que están ingresados nas plantas de hospitalización ou nas unidades de coidados intensivos.


Ese é o noso traballo e temos a determinación de facelo o mellor posible, coa maior eficacia e coa vontade de atender a todas as demandas posibles da poboación. Non hai dúbida sobre isto.


O que esiximos desde CIG-saúde é poder facer o traballo nas condicións de seguridade necesarias. E esa é responsabilidade da dirección da Área.


No Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao coronavirus (SARS-COV-2) recóllese o seguinte en canto a medidas de protección:

“La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las medidas preventivas, no solo Equipos de Protección Individual (EPI). La aplicación de una combinación de medidas de control puede proporcionar un grado adicional de protección.”


Ante isto, ademais de poder contar cos Equipos de Protección Individual necesarios e adaptados ás diferentes situacións de risco en toda a Área Sanitaria, solicitamos se proceda a realizar, cunha prelación en función do risco, unha determinación en plasma de inmunoglobulinas IgM e IgG a todo o persoal da Área Sanitaria en risco.


Non se están facendo os tests PCR a todo o persoal, fanse só se hai síntomas respiratorios, pero aínda que se fixesen, segundo informan desde medicina Preventiva, non asegurariamos unha protección dados os falsos negativos existentes. A literatura científica recomenda a utilización das determinacións de seroloxía en soro como complemento da realización de PCR a diferentes pacientes, alcanzando un diagnóstico nese caso cercano ao 100%. A IgM detéctase aos 5 días da infección e a IgG aos 14 días1,2.


Por outra banda, a medida que coñecemos máis da infección por este virus sabemos que a transmisión está producíndose de modo importante por persoas asintomáticas ou presintomáticas3. O persoal sanitario é o que está en contacto coa poboación máis vulnerable polo que é necesario asegurar que non sexamos axentes de transmisión da infección.


As persoas que se poidan considerar seroloxicamente curadas ou que xa padeceron a infección poden dar un rendemento moito maior no seu traballo e incluso pode facilitar a organización das diferentes unidades, ademais de darlles a tranquilidade de que xa non van contraer a infección. 

 
CIG-Saúde esixe da Sanidade protocolos claros e unificados sobre o uso dos EPIs Imprimir Correo-e
Inicio
Sábado, 21 Marzo 2020 17:19

 

CIG-SAUDE-logo

 

Diante da crise sanitaria ocasionada pola pandemia do COVID-19 CIG-Saúde quere manifestar o seguinte:


En primeiro lugar, agradecer o esforzo e o compromiso do conxunto de profesionais da Sanidade Pública e tamén da Sanidade Privada. Nesta crise atopamos unha Sanidade Pública que ten a súa capacidade de reacción limitada polos 11 anos de recortes e privatizacións do Goberno de Núñez Feijóo. Situación xerada por non ter escoitado as/os profesionais e por amosar unha falla de respecto por elas/es.


En segundo lugar, dirixímonos á Consellería de Sanidade, que se quere gañar á confianza da cidadanía na xestión desta crise, para lembrarlle que antes ten que lograr á confianza das traballadoras e traballadores da Sanidade Pública.


A Consellería de Sanidade ten que garantir a dispoñibilidade de Equipos de Protección Individual (EPIs) alí onde haxa un ou unha profesional que os necesite, non se pode manter esta sensación de indispoñibilidade, e moito menos pode haber falta de material.


CIG-Saúde defende o uso racional do material de protección atendendo ás recomendacións científicas, por iso demandamos da Consellería de Sanidade a garantía de que calquera profesional que precise un EPI para atender a un paciente poida acceder a el.


CIG-Saúde lémbralle, reiteradamente, á Consellería de Sanidade, que ten a obriga de protexer as/os profesionais para que estas/es poidan protexer á poboación, isto so se a garante se as e os profesionais dispoñan de EPIs completos para asegurar a súa saúde e manter a garantía asistencial. Non pode haber indispoñibilidade de material.


CIG-Saúde esixe da Consellería de Sanidade que elabore protocolos claros e unificados sobre o uso destes EPIs, baseados no coñecemento científico actual, e que demande, sen descanso, das autoridades competentes a garantía do subministro de material que permita aplicar estes protocolos.


Sr Feijóo, non se poden confundir protocolos de actuación baseados na evidencia científica con normas de restrición por falta de material, de isto sabe moito o persoal da sanidade;  escoite.

 
CIG-Saúde esixe do SERGAS e do Sr Feijoo que recoñeza que as medidas de conciliación tamén son para o persoal do SERGAS Imprimir Correo-e
Inicio
Luns, 16 Marzo 2020 10:23

 cig_informa

 

O xoves 12 de marzo publicouse no DOG a Resolución da Consellaría de Presidencia e Administracións Públicas, na que se recolle o protocolo de actuación para o persoal empregado/a público/a da Administración da Xunta de Galiza en relación co coronavirus COVID-19.


Cando Función Pública decreta unha resolución coma esta, aínda que non o recolla expresamente, somos conscientes que estas medidas están dirixidas as/os empregadas/os da Administración Autonómica, das cales o persoal do SERGAS ficamos excluídas/os.

 

Entre outras medidas recolle as seguintes:
4. Persoal especialmente sensible.
Se nalgún momento as recomendacións sanitarias así o aconsellan, poderanse adoptar medidas para que o persoal especialmente sensible se poida ausentar do posto de traballo, entendendo por este o seguinte:
– Empregados/as públicos/as con patoloxías concorrentes ou enfermidades crónicas.
– Empregadas públicas embarazadas.
– Empregados/as públicos/as con fillo/s ou filla/s menores de idade ou con persoas dependentes.

 

Fronte a isto o persoal do SERGAS recibimos unha instrución do Xerente do SERGAS nas que só nos comunica, que como xa sabíamos, como persoal dun servizo esencial, de ser necesario aplicaríanse recortes nos nosos dereitos laborais tales como:


• Suspensión de días libres, vacacións, suspensións dos cómputos de xornada e incremento da mesma.


Como sempre, como durante estes 10 anos de recortes, as/os traballadoras/es da Sanidade Pública imos facer todo o posible para que as persoas reciban a mellor asistencia posible, aínda que este goberno siga recortando dereitos e cadro de persoal e nunca se lembre de devolvelos.


Só queríamos subliñar que para esta Consellaría e para o Sr Feijóo non contamos como persoas, xa que na instrución que envían non transmiten ningunha sensibilidade coas necesidades familiares que o persoal do SERGAS poida ter, xa que tamén temos fillas/os e persoas maiores ao noso cargo.

 

CIG informa

 
Cursos online mes abril Imprimir Correo-e
Formación
Sábado, 14 Marzo 2020 07:53

 

CONFIDENCIALIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS NO SECTOR SANITARIO (5ª EDICIÓN)

Todas as categorías

15/04-13/05/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/55,c-10

 

 

MANEXO DE SITUACIÓNS DE VIOLENCIA EXTERNA EN INSTITUCIÓNS SANITARIAS (7ª EDICIÓN)

Todas as categorías

03/04-29/04/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/17,c-10

 

 

ATENCIÓN A PACIENTES INMIGRANTES. INTERCULTURALIDADE E SERVIZOS SANITARIOS (2ª EDICIÓN)

Todas as categorías con atención directa a pacientes

02/04-30/04/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/76,c-49

 

HABILIDADES SOCIAIS E DE COMUNICACIÓN COS/AS USUARIOS/AS EN INSTITUCIÓNS SANITARIAS (9ª EDICIÓN)

Todas as categorías

13/04-11/05/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/47,c-10

 

ACTUACIÓNS CON USUARIOS/AS VIOLENTOS/AS E/OU AGRESIVOS/AS

Todas as categorías

09/04-08/05/2020

https://costalugoformacion.es/gl/curso-ciga/75,c-10

 

25€ AFILIADOS/AS

Inscríbete en www.costalugoformacion.es

Este enderezo de correo-e está a ser protexido de robots spamers, precisas activar o JavaScript para velo

982 986 656

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seguinte > Final >>