CIG-SAÚDE INFORMA

1) Resolución do 16 de setembro de 2010, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o proceso selectivo para o ingreso en determinadas categorías de persoal estatuario deste servizo, relativos á baremación provisional da fase de concurso das categorías de:

CELADOR/A,

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=4&IdAnexo=25

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=16&IdAnexo=41

GRUPO DE XESTIÓN DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=15&IdAnexo=41

PINCHE

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=24&IdAnexo=26

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO CLÍNICO

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=90&IdAnexo=26

TELEFONISTA

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=94&IdAnexo=29

TERAPEUTA OCUPACIONAL

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=95&IdAnexo=28

Resolución do 16 de setembro de 2010, da Dirección de Recursos

Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o

proceso selectivo para o ingreso en determinadas categorías de persoal

estatuario do Servizo Galego de Saúde, relativos á baremación provisional da

fase de concurso.

O apartado 5 da base sexta B) da resolución da Secretaría Xeral do Servizo

Galego de Saúde do 18 de febreiro de 2009 (DOG nº 40, do 26 de febreiro) pola que se

convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal

estatutario do Servizo Galego de Saúde, dispón que realizada polo tribunal a

baremación correspondente da fase de concurso, publicarase a mesma no Diario

Oficial de Galicia con indicación da puntuación obtida por apartados, así como a

valoración total da fase de concurso, para os efectos de que os aspirantes que o

consideren oportuno poidan presentar reclamación ante o propio tribunal, polo tanto

este Centro Directivo,RESOLVE:

Primeiro.-

celador/a, grupo técnico da función administrativa, grupo de xestión da función

administrativa,pinche, técnico/a especialista en imaxe para o diagnóstico clínico,

telefonista e terapeuta ocupacional de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde,

convocado por resolución da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde do 18 de

febreiro de 2009 (DOG nº 40, do 26 de febreiro), nos taboleiros de anuncios dos

servizos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de

Saúde e na súa páxina web www.sergas.es. relativas á baremación provisional da fase

de concurso, nas distintas epígrafes e a valoración total, indicando ademais, se é o

caso, a relación de aspirantes excluídos da fase de concurso por non aportar a

documentación requirida ou por non cumprir os requisitos da convocatoria.

Publicar as puntuacións obtidas polos aspirantes das categorías de

Segundo.-

Abrir o prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte

ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para que os interesados

poidan presentar, de ser o caso, reclamación contra a puntuación outorgada nesta

baremación, dirixida expresamente á Dirección de Recursos Humanos do Servizo

Galego de Saúde.

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2010.

A DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE.

Asdo.: Esperanza Fernández Lago.

Sáudos e sorte

 2) Está pevisto que o vindeiro luns, día 4 de outubro, sexa publicada a baremación provisional da fase de concurso da OPE 09 das seguintes categorías:

 

- Calefactor/a

- Electricista

- Enxeñeiro/a Técnico/a

- Fontaneiro/a.

- Mecánico/a

- TEL

- Traballador/a social.