CALENDARIO OPE  E CONCURSO DE TRASLADOS

CONCURSO-OPOSICIÓN REMETIDO POLO SERGAS

 

BAREMACIÓN PROVISIONAL:

27 setembro:

-          Celador

-          Grupo técnico da F.A.

-          Grupo de xestión da F.A.

-          Pinche

-          Técnico especialista en imaxe para o diagnóstico clínico

-          Telefonista

-          Terapeuta ocupacional

4 de outubro:

-          Calefactor

-          Electricista

-          Enxeñeiro técnico

-          Fontaneiro

-          Mecánico

-          TEL

-          Traballador social

11 de outubro:

-          Albanel

-          Carpinteiro

-          Lavandeira

-          Pasador de ferro

 18 de outubro:

-          Cociñeiro

-          Grupo auxiliar da F.A.

-          Persoal de servizos xerais

-          Técnico xestión sistemas e T.I

-          Técnico superior sistemas e T.I.

-          Técnico especialista sistemas e T.I.

 Segunda quincena de outubro:

-          Persoal de enfermaría (ATS/DUE)

-          Técnico en coidados auxiliares de enfermaría.

-          FEA de Psiquiatría (OPE 2006)

 

BAREMACIÓN DEFINITIVA:

Segunda quincena de outubro:

-          Costureira

-          Enfermeiro especialista en saúde mental

-          Perruqueiro

-          T.E. anatomía patolóxica e citoloxía

Primeira quincena de novembro:

-          Resto de categorías, coa posible excepción das últimas publicadas provisionalmente o 18 de outubro.

-          FEA de Psiquiatría (OPE 2006)

 Segunda quincena de novembro:

-          Categorías publicadas provisionalmente o 18 de outubro.

-          Persoal de enfermaría (ATS/DUE) e Técnico en coidados auxiliares de enfermaría.

   

CONCURSO DE TRASLADOS

BAREMACIÓN PROVISIONAL:

Segunda quincena de outubro:

-          Todas as categorías excepto Técnico en coidados auxiliares de enfermaría, Persoal de enfermaría (ATS/DUE) e Médicos de Familia de A.P.

 Primeira quincena de decembro:

-          Técnico en coidados auxiliares de enfermaría, Persoal de enfermaría (ATS/DUE) e Médicos de Familia de A.P.

 BAREMACIÓN DEFINITIVA:

Segunda quincena de novembro:

-          Todas as categorías excepto Técnico en coidados auxiliares de enfermaría, Persoal de enfermaría (ATS/DUE) e Médicos de Familia de A.P.

Segunda quincena de decembro:

 -          Técnico en coidados auxiliares de enfermaría, Persoal de enfermaría (ATS/DUE) e Médicos de Familia de A.P.

 

ACTOS DE ELECCIÓN E TOMAS DE POSESIÓN   OPE/CONCURSO

Todas as categorías poderían elixir destino a finais do mes de novembro/ primeira quincena de decembro, incorporándose despois, desde a segunda quincena de decembro, ou ben en xaneiro.

Técnico en coidados auxiliares de enfermaría, Persoal de enfermaría (ATS/DUE) e Médicos de Familia de A.P., poden elixir destino en decembro e poderíanse incorporar a finais do mes de xaneiro 2011.

Resolución do 27 de setembro de 2010, da Dirección de Recursos

Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o

proceso selectivo para o ingreso en determinadas categorías de persoal

estatuario do Servizo Galego de Saúde, relativos á baremación provisional da

fase de concurso.

RESOLVE:

Primeiro.-Publicar as puntuacións obtidas polos aspirantes das categorías de

calefactor/a

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=2&IdAnexo=27

electricista

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=7&IdAnexo=25

 enxeneiro/a técnico/a

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=10&IdAnexo=25

fontaneiro/a

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=12&IdAnexo=26

mecánico/a

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=19&IdAnexo=26

técnico/aespecialista en laboratorio de diagnóstico clínico

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=91&IdAnexo=28

traballador/a social

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=96&IdAnexo=28

de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, convocado por resolución da Secretaría Xeral

do Servizo Galego de Saúde do 18 de febreiro de 2009 (DOG nº 40, do 26 de febreiro),

nos taboleiros de anuncios dos servizos centrais e periféricos da Consellería de

Sanidade e do Servizo Galego de Saúde e na súa páxina web www.sergas.es.

relativas á baremación provisional da fase de concurso, nas distintas epígrafes e a

valoración total, indicando ademais, se é o caso, a relación de aspirantes excluídos da

fase de concurso por non aportar a documentación requirida ou por non cumprir os

requisitos da convocatoria.

Segundo.-

Abrir o prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte

ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para que os interesados

poidan presentar, de ser o caso, reclamación contra a puntuación outorgada nesta

baremación, dirixida expresamente á Dirección de Recursos Humanos do Servizo

Galego de Saúde.

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2010.

CIG-SAÚDE INFORMA

1) Resolución do 16 de setembro de 2010, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o proceso selectivo para o ingreso en determinadas categorías de persoal estatuario deste servizo, relativos á baremación provisional da fase de concurso das categorías de:

CELADOR/A,

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=4&IdAnexo=25

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=16&IdAnexo=41

GRUPO DE XESTIÓN DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=15&IdAnexo=41

PINCHE

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=24&IdAnexo=26

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO CLÍNICO

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=90&IdAnexo=26

TELEFONISTA

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=94&IdAnexo=29

TERAPEUTA OCUPACIONAL

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=95&IdAnexo=28

Resolución do 16 de setembro de 2010, da Dirección de Recursos

Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o

proceso selectivo para o ingreso en determinadas categorías de persoal

estatuario do Servizo Galego de Saúde, relativos á baremación provisional da

fase de concurso.

O apartado 5 da base sexta B) da resolución da Secretaría Xeral do Servizo

Galego de Saúde do 18 de febreiro de 2009 (DOG nº 40, do 26 de febreiro) pola que se

convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal

estatutario do Servizo Galego de Saúde, dispón que realizada polo tribunal a

baremación correspondente da fase de concurso, publicarase a mesma no Diario

Oficial de Galicia con indicación da puntuación obtida por apartados, así como a

valoración total da fase de concurso, para os efectos de que os aspirantes que o

consideren oportuno poidan presentar reclamación ante o propio tribunal, polo tanto

este Centro Directivo,RESOLVE:

Primeiro.-

celador/a, grupo técnico da función administrativa, grupo de xestión da función

administrativa,pinche, técnico/a especialista en imaxe para o diagnóstico clínico,

telefonista e terapeuta ocupacional de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde,

convocado por resolución da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde do 18 de

febreiro de 2009 (DOG nº 40, do 26 de febreiro), nos taboleiros de anuncios dos

servizos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de

Saúde e na súa páxina web www.sergas.es. relativas á baremación provisional da fase

de concurso, nas distintas epígrafes e a valoración total, indicando ademais, se é o

caso, a relación de aspirantes excluídos da fase de concurso por non aportar a

documentación requirida ou por non cumprir os requisitos da convocatoria.

Publicar as puntuacións obtidas polos aspirantes das categorías de

Segundo.-

Abrir o prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte

ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para que os interesados

poidan presentar, de ser o caso, reclamación contra a puntuación outorgada nesta

baremación, dirixida expresamente á Dirección de Recursos Humanos do Servizo

Galego de Saúde.

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2010.

A DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE.

Asdo.: Esperanza Fernández Lago.

Sáudos e sorte

 2) Está pevisto que o vindeiro luns, día 4 de outubro, sexa publicada a baremación provisional da fase de concurso da OPE 09 das seguintes categorías:

 

- Calefactor/a

- Electricista

- Enxeñeiro/a Técnico/a

- Fontaneiro/a.

- Mecánico/a

- TEL

- Traballador/a social.

Con data 23 de xuño, sairon publicadas no Diario Oficial de Galicia duas resolucións. Unha relativa a publicación de puntuacións definitivas dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo convocado polo SERGAS para as categorías de Cociñeiro, Grupo Auxiliar da Función Administrativa, PSX, Grupo de Xestión da Función Administrativa e Grupo Técnico da Función Administrativa. A segunda fai público o lugar e data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para as mesmas categorías.

Cociñeiro/a:  terceiro exercicio, día 29 de xuño, ás 9.00 horas; cuarto exercicio, día 29 de xuño, ás 9.30 horas.

Grupo auxiliar da función administrativa: terceiro exercicio, día 29 de xuño, ás 9.30 horas.

Persoal de servizos xerais: terceiro exercicio, día 29 de xuño, ás 9.30 horas.

Grupo técnico da función administrativa, cuarto exercicio, día 29 de xuño, ás 9.30 horas; terceiro exercicio, día 29 de xuño, ás 10.00 horas.

Grupo de xestión da función administrativa: cuarto exercicio, día 29 de xuño, ás 9.30 horas; terceiro exercicio, día 29 de xuño, ás 12.30 horas.

Os exercicios realizaranse na Escola Galega de Administración Sanitaria, avda. Fernando de Casas Novoa, nº 37, edificio CNL. Portal A-B.1º andar, San Lázaro, Santiago de Compostela. Os aspirantes terán que ir provistos necesariamente do documento nacional de identidade ou documento fidedigno acreditativo da súa identidade e de bolígrafo azul ou negro. Non se permitirá no recinto onde se realice o exercicio o acceso e posesión de teléfonos móbiles, axendas electrónicas e calquera outro soporte con memoria. O chamamento é único, polo que se excluirá deste proceso a quen non compareza por calquera causa.

 

Ainda que estaba previsto que hoxe, día 28 de maio, fora publicada no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se publican as puntuacións definitivas, así como as persoas definitivamente seleccionadas na OPE das diversas categorías/especialidades de licenciados sanitarios (coa excepciíon de médicos de familia), o SERGAS informounos que por problemas de dispoñibilidade no Diario Oficial de Galicia, a devandita publicación producirase o vindeiro luns, día 31 de maio.

 

Anuncio do 3 de maio de 2010, da Dirección de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, relativo á publicación de puntuacións provisorias do segundo exercicio da fase de oposición do proceso selectivo convocado pola resolución da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde do 18 de febreiro de 2009 (DOG nº 40, do 26 de febreiro).

A base sexta A) da resolución da Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde do 18 de febreiro de 2009 (DOG nº 40, do 26 de febreiro) pola que se convoca Concurso-Oposición para o ingreso en determinadas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, establece que trala realización dos exercicios de oposición os aspirantes disporán dun prazo de cinco días hábiles para presentar reclamacións ao mesmo.

Se o tribunal, de oficio ou en base ás reclamacións presentadas, anulase algunha ou algunhas das preguntas incluídas nun exercicio anunciarao publicamente xunto coa publicación das puntuacións dos distintos exercicios da fase de oposición, nos taboleiros de anuncios dos servizos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde e na súa páxina web sergas.es.

Á vista das impugnacións presentadas en prazo, cada tribunal confirmou a súa plantilla definitiva de respostas correctas, polo que procede agora darlle publicidade ás listaxes de puntuacións provisorias outorgadas aos aspirantes, facultándose para iso expresamente a este centro directivo, polo que,

                                                                                                              ANUNCIA: 

    Primeiro

.- Publicar as puntuacións provisorias do segundo exercicio da fase oposición acadadas polos aspirantes das categorías do grupo auxiliar da función administrativa e persoal de servizos xerais, de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, confirmándose as plantillas de respostas correctas.

A estimación ou desestimación das reclamacións presentadas á plantilla de respostas correctas  entenderanse implícitas nesta resolución de publicación.

    Segundo

.- Contra esta exposición os interesados poderán presentar ante o tribunal reclamación soamente contra erros aritméticos da puntuación obtida, no prazo de cinco días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.Santiago de Compostela, 3 de maio de 2010.

 

Asdo.: Esperanza Fernández Lago

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE.

 

 

 

 

 

PODEDES CONSULTAR AS NOTAS NESTES ENLACES:

PSX:http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=23&IdAnexo=29

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS: http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=14&IdAnexo=29

 

Ante a avalancha de preguntas recibidas sobre posibles datas de publicación das puntuacións provisionais da fase de concurso de categorías non facultativas, CIG-SAÚDE insistiu diante do SERGAS para que nos deran un calendario concreto de datas.

 

A resposta da Administración foi que "nestes momentos só poden informar de que as tarefas de baremación ainda non escomenzaron para todas as categorías e que, dado que o número de aspirantes que superaron o proceso, difere moito en función da categoría de que se trate, non resulta posible dar prazos ata que os tribunais de selección avancen nos seus traballos.

 En calquera caso se irán publicando as puntuacións en función de cando vaian rematando os diversos tribunais, o que comunicarán coa suficiente antelación". 

 

Nova información do Sergas sobre a publicación das puntuacións provisorias da OPE:

Está previsto que mañana, día 6 de maio, sexan publicadas na páxina web do SERGAS as puntuacións provisionais do segundo exercicio (informática) das categorías do Grupo Auxiliar da Función Administrativa e de Persoal de Servizo Xerais.

 Igualmente, o vindeiro martes, día 11 ,está previsto que sexan publicadas as puntuacións provisionais do segundo exercicio do Grupo Técnico da Función Administrativa e do Grupo de Xestión da Función Administrativa. 

Máis artigos...

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info