Resolución do 27 de setembro de 2010, da Dirección de Recursos

Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o

proceso selectivo para o ingreso en determinadas categorías de persoal

estatuario do Servizo Galego de Saúde, relativos á baremación provisional da

fase de concurso.

RESOLVE:

Primeiro.-Publicar as puntuacións obtidas polos aspirantes das categorías de

calefactor/a

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=2&IdAnexo=27

electricista

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=7&IdAnexo=25

 enxeneiro/a técnico/a

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=10&IdAnexo=25

fontaneiro/a

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=12&IdAnexo=26

mecánico/a

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=19&IdAnexo=26

técnico/aespecialista en laboratorio de diagnóstico clínico

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=91&IdAnexo=28

traballador/a social

http://www.sergas.es/OPE2008/Detalle.aspx?IdPaxina=60100&IdCategoria=96&IdAnexo=28

de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, convocado por resolución da Secretaría Xeral

do Servizo Galego de Saúde do 18 de febreiro de 2009 (DOG nº 40, do 26 de febreiro),

nos taboleiros de anuncios dos servizos centrais e periféricos da Consellería de

Sanidade e do Servizo Galego de Saúde e na súa páxina web www.sergas.es.

relativas á baremación provisional da fase de concurso, nas distintas epígrafes e a

valoración total, indicando ademais, se é o caso, a relación de aspirantes excluídos da

fase de concurso por non aportar a documentación requirida ou por non cumprir os

requisitos da convocatoria.

Segundo.-

Abrir o prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte

ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para que os interesados

poidan presentar, de ser o caso, reclamación contra a puntuación outorgada nesta

baremación, dirixida expresamente á Dirección de Recursos Humanos do Servizo

Galego de Saúde.

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2010.


Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info