CIG Saude | Ferrol | A Coruna | Vigo | Pontevedra | Ourense | Lugo | Santiago | Monforte | Burela | 061 | AgMedica


logocigsaudebarco4


<<  Abril 2020  >>
 Lu  Ma  Me  Xo  Ve  Sa  Do 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Frase pra baixar os modulos en firefox

OPE CENTRO DE TRANSFUSIONS Imprimir Correo-e
OPE
Venres, 18 Xaneiro 2019 14:24

OPE CTG: Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos

 • RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2019 pola que se procede ao nomeamento como persoal laboral e á adxudicación de destino definitivo aos aspirantes seleccionados no concurso oposición para cubrir postos de traballo mediante contratación laboral fixa, convocado pola Resolución do 20 de xaneiro de 2015.

Descargar PDF

Os/as aspirantes que superen o proceso selectivo poderán exercer a súa opción de integración no réxime estatutario no prazo previsto para a toma de posesión do posto adxudicado.

 
CONFECCION DE NOMINAS 2019 Imprimir Correo-e
Normativa
Venres, 18 Xaneiro 2019 14:22

Consellería de Facenda

 • ORDE do 14 de xaneiro de 2019 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019.

Descargar PDF

 
nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo facultativos Imprimir Correo-e
OPE
Martes, 15 Xaneiro 2019 10:30

Servizo Galego de Saúde

 • RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso nas categorías de médico/a asistencial do 061, médico/a coordinador/a do 061 e médico/a de urxencias hospitalarias, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2016.

Descargar PDF

 • RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso nas categorías de técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información, técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información e traballador/a social, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2016.

Descargar PDF

 • RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de admisión e documentación clínica, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2016.

Descargar PDF

 • RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso nas categorías de odontólogo/a de atención primaria e pediatra de atención primaria, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2016.

Descargar PDF

Descargar PDF

 • RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2016.

Descargar PDF

 
Competencias profesionales Imprimir Correo-e
Actualidade
Xoves, 10 Xaneiro 2019 10:50

BOE

Competencias profesionales

 • Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, de la Consejería de Educación, Universidad 
 • y Formación profesional, por la que se publica la convocatoria de acreditación de competencias profesionales adquiridas 
 • a través de la experiencia laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia.
 
integración para persoal laboral e funcionario Imprimir Correo-e
Actualidade
Mércores, 09 Xaneiro 2019 12:12

Publicadas no DOG de hoxe, as ordes de integración para persoal laboral e funcionario dependentes, tanto da Consellería de Sanidade, como do SERGAS. A integración voluntaria no réxime estatutario é imprescindible para poder optar á Carreira Profesional.

- As solicitudes de integración presentaranse no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da entrada en vigor desta orde, segundo o modelo de instancia (no arquivo adxunto). Dirixiranse á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde

- As solicitudes de integración serán resoltas polo citado centro directivo no prazo dos tres meses seguintes á finalización do prazo de presentación. De non ter recaído resolución expresa neste prazo, as solicitudes entenderanse desestimadas.

- O persoal que solicite a integración no réxime estatutario, e resulte integrado, poderá acceder ao grao I nas condicións e cos mesmos efectos previstos no réxime transitorio e excepcional de encadramento

 - A solicitude do grao I poderá presentarse no mes seguinte á notificación da resolución estimatoria da integración, e nese mesmo prazo realizarase o rexistro e a acreditación de méritos consonte o que establece a Resolución do 31 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, pola que se inician os procedementos para solicitar un grao de carreira consonte o réxime transitorio e excepcional de encadramento, e para solicitar o grao inicial (Diario Oficial de Galicia núm. 149, do 6 de agosto).

Consellería de Sanidade

 • ORDE do 27 de decembro de 2018 pola que se convoca un novo procedemento para a integración voluntaria no réxime estatutario de determinado persoal laboral fixo de entidades públicas adscritas a esta consellería.

Descargar PDF

 • ORDE do 27 de decembro de 2018 pola que se convoca o sexto procedemento de integración voluntaria no réxime estatutario para o persoal funcionario e laboral dos hospitais dependentes do Servizo Galego de Saúde.

Descargar PDF

 • Prazo de solicitudes: un mes dende a publicación da orde (do 10 de xaneiro ao 9 de febreiro).
 • Proceso selectivo do Centro de Transfusión de Galicia: poderán optar pola súa integración no réxime estatutario no prazo da súa toma de posesión.
 • Carreira profesional: A solicitude do grao I poderá presentarse no mes seguinte á notificación da resolución estimatoria da integración.
 
MEDIDAS APLICABLES DENDE O 1 DE XANEIRO Imprimir Correo-e
Actualidade
Xoves, 03 Xaneiro 2019 14:06

Bo día,

O pasado 28 de decembro publicouse no DOG a Lei de medidas para o ano 2019, que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2019.

Na mesma inclúense unha serie de medidas que nos son de aplicación:

-          Maternidade:

 1. A nai funcionaria ten dereito a un permiso retribuído de vinte e dúas semanas ininterrompidas, que se distribuirán por elección da persoa titular do dereito, sempre que seis semanas sexan inmediatamente posteriores ao parto.
 2. Nos casos de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo como permanente ou simple, o persoal funcionario ten dereito a un permiso retribuído de vinte e dúas semanas ininterrompidas, do que se fará uso, por elección da persoa titular do dereito, en calquera momento posterior á efectividade da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción ou efectividade da decisión administrativa ou xudicial de acollemento, sen que en ningún caso un mesmo menor poida dar dereito a varios períodos de aproveitamento deste permiso.
 3. A nova duración do permiso por parto e do permiso por adopción ou acollemento será aplicable tamén a aquel persoal funcionario que veña gozando de tales permisos no momento de entrada en vigor desta lei.

-          Incapacidade temporal:

 1. As administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei aboarán o complemento retributivo desde o primeiro día en situación de incapacidade temporal ou de gozo da licenza por enfermidade que, sumado á prestación do réxime xeral da Seguridade Social, acade o 100% das retribucións fixas do mes do inicio da incapacidade temporal.

-          Lei de saúde e carreira profesional:

 1. Os graos I a IV da carreira profesional recoñecidos ao persoal estatutario retribuiranse mediante o complemento de carreira establecido para o correspondente grao e categoría.
 2. O persoal fixo dunha categoría que pase a prestar servizos noutra, por promoción interna, manterá o dereito a percibir o complemento de carreira correspondente aos graos recoñecidos na categoría de orixe. No suposto de que se teñan recoñecidos graos retribuídos de diversas categorías (graos I a IV), percibirase o complemento de carreira correspondente a todos os graos recoñecidos, ata o límite de catro graos. Cando o profesional teña recoñecidos máis de catro graos, percibirá o complemento de carreira correspondente aos catro graos de maior contía.
 3. Este complemento percibirase en todo caso na situación de servizo activo na correspondente categoría ou durante o desempeño de postos ou cargos no ámbito da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia enunciadas no artigo 45.a) da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, fundacións sanitarias de natureza pública e sociedades públicas sanitarias con contido asistencial, ou nos órganos estatutarios da Comunidade Autónoma relacionados na disposición adicional primeira, letra a), da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. Tamén percibirán este complemento os liberados sindicais.
 4. O persoal que se encontre na situación de servizos especiais polo desempeño de postos ou cargos no ámbito delimitado no parágrafo anterior percibirá dentro das retribucións do posto ou cargo que desempeñe unha contía equivalente á correspondente ao complemento que lle sería aplicable de acordo con este precepto.

 

Presidencia da Xunta de Galicia

 • LEI 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.

Descargar PDF

 • LEI 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

Descargar PDF

 
PRESTACIONS PARA MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XENERO Imprimir Correo-e
Normativa
Xoves, 03 Xaneiro 2019 13:16
 • RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convoca para o ano 2019 a prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo.

Descargar PDF

 
ACTUALIZACION AUTOLIQUIDACION DE TAXAS Imprimir Correo-e
Normativa
Xoves, 03 Xaneiro 2019 09:31

Axencia Tributaria de Galicia

 • RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2018 pola que se actualizan os anexos V e VI da Orde da Consellería de Economía e Facenda, do 30 de xuño de 1992, pola que se aproba o modelo de autoliquidación das taxas da Comunidade Autónoma de Galicia e se establece a utilización de efectos timbrados para o pagamento das taxas por servizos administrativos de compulsa de documentos e de verificación de suficiencia e documentos acreditativos de lexitimación.

Descargar PDF

 
AXUDA FILLOS NADOS NO ANO 2019 Imprimir Correo-e
Normativa
Xoves, 03 Xaneiro 2019 09:27

Consellería de Política Social

 • ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, 
 • a través da tarxeta benvida, para as familias con fillas e fillos nados ou adoptados/as no ano 2019 e se procede á súa 
 • convocatoria.

Descargar PDF

 
RETRIBUCIONS 2019 Imprimir Correo-e
Actualidade
Domingo, 30 Decembro 2018 14:45
PUBLICACIÓNS BOE:
 Empleados públicos. Retribuciones
 • Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
 • PDF (BOE-A-2018-17770 - 40 págs. - 911 KB)   
 • Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019.
Salario mínimo interprofesional
 
AXUDAS MENORES DE TRES ANOS Imprimir Correo-e
Actualidade
Domingo, 30 Decembro 2018 14:40

Consellería de Política Social

·         ORDE do 18 de decembro de 2018 pola que se fai público o incremento do importe das axudas previstas na  Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2018 (código de procedemento BS410A).

Descargar PDF

 
MANIFESTACION APOIO DEFENSA ATENCION PRIMARIA Imprimir Correo-e
Atención Primaria
Venres, 21 Decembro 2018 14:51

              Captura.JPG_MANI_AP_VIGO

 
MANIFESTACION EN DEFENSA DA ATENCION PRIMARIA Imprimir Correo-e
Atención Primaria
Venres, 21 Decembro 2018 14:47

             Bo día: o próximo día 27 de decembro, ás 20hs vaise celebrar unha manifestación en Vigo en defensa da

Atención Primaria, a devandita mani e o preludio das mobilizacións en todas as áreas da atención primaria, polo que

procede dar apoio desde todas as comarcas.

              Felices Festas  

 
festividades locais ano 2019 Imprimir Correo-e
Actualidade
Venres, 21 Decembro 2018 09:45

Consellería de Economía, Emprego e Industria

 • RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se lles dá publicidade ás 
 • festas laborais de carácter local para o ano 2019, correspondentes aos concellos das catro provincias da 
 • Comunidade Autónoma de Galicia.

Descargar PDF

 
resolucións estimatorias carreira profesional Imprimir Correo-e
Carreira Profesional
Venres, 21 Decembro 2018 09:39

Infórmase que as resolucións estimatorias de carreira profesional do réxime transitorio e excepcional de encadramento

están xa asinadas, estando previsto que a partir do vindeiro xoves, 27 de decembro poderán visualizarse en FIDES.

As persoas interesadas poderán acceder á súa resolución dixitalizada no mesmo apartado no que tramitaron a solicitude,

nunha icona que aparecerá ao carón da data de rexistro:

 
Pacto selección temporal FEAs Imprimir Correo-e
Novas de Contratacións
Martes, 18 Decembro 2018 09:59

Pacto selección temporal FEAs

Servizo Galego de Saúde

 • RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica o pacto subscrito pola Administración sanitaria coas organizacións sindicais CIG, CESM-O´MEGA, CC.OO., UGT e CSIF sobre a selección de persoal estatutario temporal licenciado sanitario de atención hospitalaria.

Descargar PDF

 
OFERTA OPE 2018. persoal sanitario funcionario Imprimir Correo-e
OPE
Luns, 17 Decembro 2018 11:15
 • DECRETO 162/2018, do 13 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público para o ano 2018 do persoal sanitario funcionario ao servizo da Comunidade Autónoma incluído no ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma.

Descargar PDF

 
OFERTA OPE 2018 .VARIAS CATEGORIAS Imprimir Correo-e
OPE
Luns, 17 Decembro 2018 11:04

Consellería de Sanidade

 • DECRETO 161/2018, do 5 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2018.

Descargar PDF

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seguinte > Final >>

20100407_hospitalvigo_04
573-81933-a-carrabxo
573-82097-a-pedra
573-82150-a-berro
573-82153-a-dixo
573-82384-a-manifa
573-82578-a-SERVIZOS20PUBLICOS-1
573-82696-a-qg
573-82703-a-DESPIDO20BARATO
573-82728-a-pontevedra
573-82843-a-queremos
573-83156-a-dspi2
573-83252-a-pon
573-83361-a-qgconcerto
573-83720-a-santiago
I1133
www.cig-saude.info | O Barco | Ferrol | A Coruna | Vigo | Pontevedra | Ourense | Lugo | Santiago | Monforte | Burela | Cee | 061 | AgMedica

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info