gracias

COMUNICADO COMITÉ DE FOLGA DO HOSPITAL DE MONFORTE

comit_de_folga_07_02

 

NOTA DE PRENSA COMITÉ DE FOLGA HOSPITAL DE MONFORTE

foto_hospiO día 06/01 a Xerencia do Hospital convocou ao Comité de Folga do Hospital de Monforte para unha reunión. Unha hora antes os sindicatos recibiron un correo notificando que quedaba anulada e establecendo unha nova cita para o luns 11

Para os convocantes parécenos unha falta de respeto que se suspenda unha reunión solicitada hai 5 días, unha hora antes de producirse, e  aínda lles parece peor tardar outros 5 días en volver a citalos, tendo en conta os graves asuntos a tratar. É por iso que decimos remitir unha nota de prensa aos medios.

Os sindidatos lembran que non se están cumprindo os acordos de fin de folga, que eran:

 • Contratación dunha TCAE a maiores para reforzar as plantas cando sexa necesario
  • Contratación do celador durante os tres días de máxima actividade en ciruxía
  • Contratación do prometido especialista de dixestivo
  • Solucionar a marcha dun médico rehabilitador debido aos contratos precarios que se lle facían.
  • Mantemento dos contratos cada dous meses aos especialistas, na vez de facer contratos de interinidade.
  • Cese da subdirectora de enfermaría.
  • Contratación dun técnico de laboratorio para o servizo de urxencias.

 

Nesta situación, CCOO, UGT, PROSAGAP E CIG-SAÚDE retoman as concentracións, será os martes ás 12.00 na entrada principal do Hospital e animan á veciñanza a participar “na defensa do noso hospital"

Audio entrevista Onda Cero Monforte. Escoitar audio minutos 0:00:45 a 0:23:48
Ver nota de prensa Xornal de Lemos
Ver nota de prensa Diario de Lemos
IMG_20190207_111713_968

 

NOTA PRENSA TRABALLADORES CENTRO SAÚDE E PAC DE CHANTADA

Ver noticia Xornal de Lemos
Ver noticia Diario de Lemos

ESCAIRON_07022019_085052

 

RESPOSTAS DEFINITIVAS OPE

20190206_105145

 

BORRADOR PRESENTADO NA REUNIÓN 05/02/2019 ENTRE O COMITÉ DE FOLGA E O SERGAS

pacs_en_folga
Hoxe celebrouse a reunión entre o Comité de Folga de Pac´s e o SERGAS.
Deixámosvos o enlace do borrador por se queredes presentar alegacións.
Premer ligazón

 

INFORMACIÓN REUNIÓN 29/01/2019 PAC´S EN FOLGA CO SERGAS

pacs_en_folga

O día 19/01/2019 celebrouse unha reunión entre o SERGAS e o Comité de Folga dos Pac´s en guerra. O martes día 5 de febreiro está convocada unha nova reunión de PACs para aceptar, ou non, a proposta do SERGAS e asinar a acta de fin de conflito

Oferta que presenta a Admón:

 • Cobro de dúas dietas nas xornadas de 24 hs; xantar e cea.
 • Dotación de uniformes e de equipos de protección individual (EPIS) Os EPIs terían as mesmas condicións técnicas que as do persoal do 061. Lavados de uniforme con axilidade.
 • Pago do 20% pendente de cobrar dos conceptos de atención continuada. Insisten en que este ano a consellaría de  facenda non lles autoriza máis gasto. Desde CIG-SAÚDE propuxemos que unha parte debería ser abonada no ano 2019, para iso teñen os fondos de continxencias.
 • Os temas de asistencia que estaban na táboa propuxeron abordalos no contexto do novo proxecto de atención primaria. Que dixo o conselleiro que na segunda volta vai convocar ás organizacións sindicais.
 • Xornada: cómputo de xornada en permisos e .I.T. Trouxeron unha presentación informática para facernos a demostración da súa proposta. O SERGAS propón incorporar un elemento corrector de 3,77hs nas xornadas de 17 hs cando xs traballadorxs solicite un permiso, este elemento corrector  incrementarase nas xornadas de 24 hs para que teña efecto neutro no computo de xornada, e así non se retrasa o cobro da complementaria. Est
 • Os temas de asistencia que estaban na táboa propuxeron abordalos no contexto do novo proxecto de atención primaria. Que dixo o conselleiro que na segunda volta vai convocar ás organizacións sindicais.
 • Xornada: cómputo de xornada en permisos e .I.T. Trouxeron unha presentación informática para facernos a demostración da súa proposta. O SERGAS propón incorporar un elemento corrector de 3,77hs nas xornadas de 17 hs cando xs traballadorxs solicite un permiso, este elemento corrector  incrementarase nas xornadas de 24 hs para que teña efecto neutro no computo de xornada, e así non se retrasa o cobro da complementaria.
 • Os temas de asistencia que estaban na táboa propuxeron abordalos no contexto do novo proxecto de atención primaria. Que dixo o conselleiro que na segunda volta vai convocar ás organizacións sindicais.
 • Xornada: cómputo de xornada en permisos e .I.T. Trouxeron unha presentación informática para facernos a demostración da súa proposta. O SERGAS propón incorporar un elemento corrector de 3,77hs nas xornadas de 17 hs cando xs traballadorxs solicite un permiso, este elemento corrector  incrementarase nas xornadas de 24 hs para que teña efecto neutro no computo de xornada, e así non se retrasa o cobro da complementaria

tabla_pacs

 

PREVISIÓNS DATAS EXAMES OPE

previsin_a_05_02

 

OPE CELADORES

573-23090-a-monopatinInformación chegada do SERGAS.

 

Infórmase das datas e lugar de celebración dos exercicios da fase de oposición para o acceso á categoría de celador/a:

 

 

- Sábado, 9 de marzo: Quenda de discapacidade intelectual (1º exercicio)

- Domingo, 10 de marzo: Quendas de acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral (1º-2º e 3º exercicio)

 

 

 

CONCENTRACIÓN AS 12:00 H. E 18:00H OS MARTES NA PROVINCIA DE LUGO DIANTE DOS C.S, CONSULTORIOS E PACS

AGAMFEC-SEMPYC promoveu paros diante dos Centros de Saúde, Consultorios e Pac's en demanda de non máis recortes na Atención Primaria. Se vos queredes sumar colgamos o cartel

Para colgar as vosas fotos de concentracións Premer ligazón

cartel_concentraciones

 

APROBADO NO DOG CONTRATO PERSOAL ESTATUTARIO EVENTUAL DE CONTINUIDADE

logo_dogaCIG-SAÚDE non asinou o novo contrato de nomeamento estatutario eventual de continuidade. Os nosos motivos foron que é un contrato abusivo e nós non queremos iso para os traballadores.

Ver ligazón por que non asinamos acordo. Premer

RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se dispón a publicación das bases do nomeamento estatutario eventual de continuidade.
Descargar PDF

O persoal que opte por estes nomeamentos estará obrigado a atender a cobertura das necesidades que se xeren no ámbito contemplado no nomeamento.

Os nomeamentos previstos neste acordo ofertaranse ao persoal das categorías de médica/o de familia de atención primaria e pediatra de atención primaria.

A realización destes nomeamentos poderá estenderse a outras categorías profesionais, logo de negociación oportuna coas organizacións sindicais

O réxime de prestación de servizos do persoal vinculado por estes nomeamentos estenderase a dous ou mais centros do mesmo distrito sanitario.

Só excepcionalmente, cando así se xustifique especificamente por razóns xeográficas e do número de persoal do centro, poderá valorarse a realización de funcións nun único centro do distrito.

Teranse en conta para a determinación da necesidade e número dos nomeamentos, soamente as necesidades coxunturais que se produzan a consecuencia de actuais ou posibles ausencias do persoal nos centros valorados derivadas de vacacións, licenzas, permisos, así como incapacidades temporais e outras ausencias imprevisibles cuxa duración sexa ou se prevexa inferior a 15 días.

A vinculación dos profesionais efectuarase a través das listaxe de longa duración da correspondente categoría, derivadas do vixente Pacto de selección temporal de persoal estatutario do sistema sanitario público de Galicia

O persoal vinculado por este tipo de nomeamento permanecerá como dispoñible nas listas para a cobertura de nomeamentos de interinidade en praza vacante,podendo optar durante o tempo do seu nomeamento eventual, por unha soa vez, a unha oferta desas características

A duración do nomeamento será de 12 meses e poderá ser obxecto de sucesivas prórrogas, de ata 12 meses, cando persistan as causas que o motivasen, ata unha duración total máxima de 3 anos.

Á finalización dos nomeamentos, se a prestación dos servizos se estendese por un período acumulado de 12 ou máis meses nun período de dous anos, procederá ao estudo das causas que o motivaron, para valorar, se é o caso, se procedese á creación de prazas estruturais.

Xornada de traballo:

 • A xornada de traballo non poderá exceder as 48 horas semanais de media en cómputo semestral
 • As carteleiras de traballo deste persoal iranse confeccionando en función das necesidades asistencias polo órgano competente do centro no que en cada momento se presten os servizos. Procurarase que este persoal teña fixado mensualmente, como mínimo, o sesenta por cento da carteleira.
 • As/os médicas/os de familia vinculadas/os por este tipo de nomeamento para prestar servizos en unidades e/ou servizos de atención primaria realizarán gardas nos puntos de atención continuada de referencia dos centros asignados no seu nomeamento que, de ser necesario, lle sexan asignadas pola respectiva xerencia, realizando unha media de dúas gardas ao mes, procurando a equidade na distribución destas.
 • O persoal terá garantido o réxime de descansos, permisos e vacacións que establece o Estatuto marco e demais normativa de aplicación. O desfrute de permisos e vacacións será coordinado pola xerencia de xestión integrada.
 • Na programación da actividade deste persoal, incluída a prestación nos sábados pola mañá, procurase un tratamento equitativo co resto do persoal.


Retribucións

 • O persoal eventual con nomeamento de continuidade percibirá as retribucións correspondentes ás categorías que teñan atribuídas as funcións que se desenvolvan. Se é o caso, os factores do complemento de produtividade fixa aboaranse tendo en conta a media do dito complemento nos centros sanitarios valorados no seu nomeamento.
 • Tamén percibirá as contías que se deriven do grao de cumprimento de obxectivos
 

ACTUALIZACIÓN LISTAS DE CONTRATACIÓN VARIAS CATEGORÍAS

info_listas_contratacin
RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario

Publicouse hoxe oss resultados provisionais de baremación no proceso de actualización periódica das listas de selección temporal elaboradas ao abeiro do Pacto do 13 de xuño de 2016 nas categorías de:
 • albanel
 • carpinteiro/a
 • celador/a
 • cociñeiro/a
 • costureiro/a
 • grupo auxiliar da función administrativa
 • lavandeiro/a
 • pasador/a de ferro
 • perruqueiro/a
 • pinche
 • telefonista.
Descargar PDF

Contra a resolución provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación, as persoas interesadas poderán presentar reclamación, ante as direccións de Xestión Integrada e as direccións con competencias na xestión de persoal das entidades adscritas á Consellería de Sanidade, no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación


As persoas que, presentando debidamente solicitude de inscrición, non consten como admitidas nin excluídas, disporán do mesmo prazo para formularen a súa reclamaciónRESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas nas listas para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais de enfermeiro/a especialista en enfermaría pediátrica do Sistema público de saúde de Galicia.
Descargar PDF
Premer ligazón

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación
 

SENTENCIA PERMISO MATRIMONIO PERSOAL EVENTUAL

sentencia_matrimonio_eventuales

 

ACORDO DE CONCERTACIÓN DO EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA

xunta_de_galicia
ORDE do 15 de xaneiro de 2019 pola que se publica o Acordo de concertación do emprego público de Galicia.

Descargar Pdf

A Comunidade Autónoma de Galicia, ao cumprir no exercicio anterior o obxectivo de estabilidade orzamentaria, débeda e a regra de gasto, terá unha taxa de reposición de efectivos de ata o 100 % para todos os sectores, funcións e servizos. Adicionalmente ao anterior, poderá incorporar un número de novos efectivos equivalente ao 8 % do resultado da súa taxa de reposición naqueles sectores ou ámbitos que se considere que requiren un reforzo adicional de efectivos, sempre dentro do marco da estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira

As porcentaxes adicionais de taxa de reposición previstos no número anterior utilizaranse preferentemente en sectores coa consideración de prioritarios ou cando se dea, entre outras, algunha das seguintes circunstancias:

 • Establecemento de novos servizos públicos.
 • Incremento de actividade estacional pola actividade turística.
 • Alto volume de xubilacións esperadas.
 

10/02/2019. MANIFESTACIÓN POLA DEFENSA DA SANIDADE

manifa_10_02

 

CURSOS ACIS

acis
RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2018, conxunta da Dirección Xeral de Recursos Humanos e da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, pola que se convoca o Plan de formación continua para o persoal deste servizo
Pdf

Non poderán participar nas actividades formativas as persoas solicitantes incluídas na listaxe de persoal seleccionado que, ao inicio do curso, se atopen en situación de baixa laboral por incapacidade temporal. Esta incidencia comunicaralla, por escrito, a persoa afectada á ACIS, para os efectos de cubrir a vacante e evitar a penalización que comportaría a súa falta de comunicación

O persoal que estea desfrutando dun permiso por parto, adopción ou acollemento tanto preadoptivo como permanente ou simple, adopción internacional ou excedencia para o coidado de fillos e familiares poderá participar nas actividades formativas

Prazos de inscrición: A partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata un mes antes do inicio de cada actividade formativa.

Anulación de reserva Se a/o aspirante seleccionada/o para a realización dunha actividade formativa decide non asistir a ela, deberá comunicar a súa renuncia a través da páxina web da ACIS cunha antelación mínima de catro días naturais á data fixada para o inicio da citada actividade. De non facelo así, e agás motivo xustificado, baseado en causa de forza maior ou acontecemento imprevisible, non será admitida/o en ningunha outra actividade formativa no transcurso dos doce meses seguintes

Máximo de cursos aos que podes anotarteseis inscricións anuais permitidas

A partir de hoxe xa se poden consultar os cursos no novo BUSCADOR DE ACTIVIDADES DA WEB pero ata mañá non comeza o prazo de inscrición. Para ver os cursos hoxe tedes que desclicar o botón "prazo de inscrición aberto".

Tamén se publicou unha guía en PDF para o Plan AFEDAP


  

CONVOCATORIA COMITÉ FOLGA PACS

pacs_en_folga

O SERGAS convocou o Comité de Folga de PAC'S para o 29/01/2019 as 11:00 horas

Non nos mandaron ningún arquivo adxunto de propostas. En canto nolo remitan enviámosvolo para presentedes alegacións oportunas

Descargar convocatoria

 

PREVISIÓNS PUBLICACIÓNS DOG

previsins_a_25_01

 

TRIBUNAIS OPE ENFERMERÍA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ope_informa_logo_grandeRESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se nomea o tribunal cualificador do concurso-oposición para o ingreso na categoría de grupo auxiliar da función administrativa convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.
Descargar PDF


RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se nomea o tribunal cualificador do concurso-oposición para o ingreso na categoría de enfermeiro/a convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.
Descargar PDF

 

PETICIÓNS QUE FIXO CIG-SAÚDE MONFORTE PARA OS CENTROS DE SAÚDE NO DISTRITIO DE MONFORTE

logo_eoxi_lugoMensualmente na Eoxi de Lugo, Cervo e Monforte celébrase o Comité de Centros de Atención Primaria e CIG-SAÚDE Monforte levou peticións dos Centros de Saúde da zoa Sur de Lugo.
Imos facer un detalle breve dos puntos que denunciamos e outros moitos imos omitilos porque son peticións individuais dos traballadores. Imos expor unha pequena parte dos nosos puntos denunciados.

DEFENSA DA FISIOTERAPIA NA ATENCIÓN PRIMARIA NA ZOA SUR DE LUGO. 
Este punto foi levado por algún sindicato máis da nosa zoa. CIG-SAÚDE Monforte defende e defendará a potención da fisioterapia na atención primaria tanto en Chantada, Monforte e Quiroga.
Fixemos dúas notas de prensa denunciando o que estaba pasando en Chantada con fisio e a lista de espera e a petición como sindicato da creación dun Servizo de Fisioterapia propio en Atención Primaria en Monforte e Quiroga.
Ver nota de prensa fecha de 12/07/2018
Ver nota de prensa fecha 30/10/2018
A día de hoxe contratouse en queda de tarde un novo fisioterapeuta no Centro de Saúde de Chantada.
Sinceramente alegrámonos moito que iso pasara e que a nosa EOXI atendese as nosas pretensións. Pero tamén seguiremos loitando para que Monforte e Quiroga conten cun Servizo de Fisio propio.

SOLICITUDE DE FACULTATIVO PARA SEOANE DE CAUREL
En setembro xubilouse a facultativa que traballaba neste Consultorio e pediuse a súa cobertura. En reunión mantida co Xerente co fecha de 13/11/2018 o director de RR.HH Javier Pena Corredoira garantizou a súa cobertura.
Pero iso non pasou e esta praza non foi cuberta xa que según din a nosa EOXI non atopan médico de familia que queira ir para ese centro e a asistencia sanitaria está sendo prestada polos facultativos do Pac de Quiroga.
No Comité de Centros de Atención Primaria de fecha 18/01/2019 pediuse novamente a cobertura do facultativo deste centro. A Xerencia ten que lle dar solución XA.

PETICIÓN QUE NA AUSENCIA DA ENFERMERÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN VEZ DE CUBRIRSE CON MEDIAS XORNADAS SE CONTRATE AS ENFERMEIRAS A XORNADA COMPLETA.
Esta petición foi levada por algunha outra organizacións sindical no seu día.
A Xerencia aceptou a petición e incluso dixo que en caso de sobrecarga en vez de cubrir só en días de analíticas se faría tamén en outros días da semana sempre e cando se xustificase a petición cun volume grande de pacientes e previamente revisadas as axendas.

DENUNCIA NO COMITÉ DE CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DA MALA CALIDADE DOS ARTIGOS SUBMINISTRADOS POLA PLATAFORMA LOXÍSTICA NOS ALMACÉNS DOS CENTROS DE SAÚDE, PEDIDOS INSUFICIENTES E REPOSICIÓN DEFICICIENTE DAS MERCADORÍAS
No Comité do 18/01/2019 CIG-SAÚDE Monforte levou ao Comité as queixas do persoal do mal funcionamento que están a ter os almacéns dos centros de saúde.
Estamos pendentes de resposta por parte da EOXI a ver que nos din. Teñen que impor á empresa subministradora maiores controis de calidade e eficacia na reposición de artigos

PETICIÓN DA CONSOLIDACIÓN DA PRAZA DE ENFERMERÍA DE PEDIATRÍA ITINERANTE DA ZOA SUR DE LUGO.
A día de hoxe  a praza  é de nova creación dende primeiros do ano 2018 e está cuberta por un acúmulo de tarefas. Pediuse que esta praza se consolidase e se dera como un contrato de longa duración. A Xerencia dixo que de momento non ía facer e que xa se valoraría nun futuro. 
Como sindicato seguiremos a pedir que se cobra esta praza dun xeito estable.

RETIRADA DOS CENTROS DE SAÚDE DOS CHAVE365 SEMPRE QUE NON SEXA PARA TRAMITAR E-SAÚDE.
Nós e algunha outra organización sindical solicitamos que se retirase esta tramitación aos PSX dos centros de saúde xa que están a usar para outras funcións como solicitar subvencións, becas....
Queremos que só se teñan que tramitar para que o paciente poida solicitar acceso a E-Saúde. A Xerencia insiste que hai que facelos nos Centros de Saúde. Nós seguiremos na nosa teima que se habiliten puntos para as súas tramitacións como poden ser os Concellos.

SOLICITUDE DE QUE AS IMPRESORAS DAS ANALÍTICAS EXPIDAN AS ETIQUETAS DOS VOLANTES E QUE HAXA UN SÓ MODELO DE PETICIÓN DE EXTRACCIÓNS.
Pediuse no Comité que puxeran en funcionamento as impresoras de etiquetas que levaban instaladas nos centros de saúde dende facía case un ano e non estaban a funcionar. En Eoxis como Ourense levan anos funcionando este sistema.
A Xerencia dixo que estaba nelo e que  non era tan sinxelo unificar os modelos e que pronto desaparecerían os volantes de analíticas de papel.
CIG-SAÚDE Monforte pide que se implante XA o sistema  e a día de hoxe non está a funcionar. Seguiremos insistindo na nosa petición.

DENUNCIAMOS QUE AS MEDIAS XORNADAS QUE SE ESTABAN A OFRECER Á ENFERMERÍA EN QUIROGA E CANDO NON CONSEGUÍAN PERSOAL PARA CUBRILO CONVERTÍAN O CONTRATO DE MEDIAS XORNADAS EN XORNADAS COMPLETAS. DENUNCIAMOS NA MESA DE CONTRATACIÓS QUE CHAMABAN A CANDIDATOS DAS LISTAS DE LUGO EN VEZ DE FACELO A TRAVÉS DAS DO DISTRITO DE MONFORTE.
Recibimos varias quiexas dos traballadores e decidimos facer un escrito denunciando á Comisión Periférica de Seguimento do Pacto de vinculacións temporais da nosa Eoxi. A resposta foi a favor nosa.
Descargar acta 11/12/2018 . Tivemos que cortar a acta pola protección de datos de traballadores, peticións e denuncias varias de candidatos
Tamén denunciámolo no Comité de atención primaria celebrado o 14/12/2018 . Estamos pendentes da celebración de reunión coa Xerencia.

DENUNCIAMOS NA COMISIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA A COBERTURA DE CONTRATOS DOS NOSO DISTRITO A TRAVÉS DAS LISTA DE CONTRATACIÓN DO DISTRITO DE LUGO CANDO HABÍA CANDIDATOS LIBRES NA NOSA ZOA
Tras queixas dos traballadores das listas de contratación de enfermería do noso distrito fixemos unha denuncia  formal na Comisión de Centros de Atención Primaria con fecha de 14/12/2018
Estamos pendentes de reunión coa Xerencia a ver que nos respostan

SOLICITAMOS QUE SE CUBRIRA A PRAZA DA ENFERMEIRA DE CHANTADA CUN CONTRATO DE LONGA DURACIÓN
No centro de Saúde de Chantada quedou unha reserva de praza da enfermeira de pediatría e a nosa Eoxi a día de hoxe tena cuberta por un acúmulo de tarefas
No Comité do 12/12/2018 solicitouse que esta praza fora cuberta por un contrato de longa duración e que a nosa Eoxi cumprira o acordado e dito na reunión celebrada o 13/11/2018. O Director de RR.HH  da nosa Eoxi comprometérase a cubrira e non cumpriu a súa palabra.
A día de hoxe segue estando una traballadora cun contrato de acúmulo de tareas
Queremos que se cubra esta praza cun contrato de longa duración

PEDIATRÍA ZOA SUR DE LUGO
No Comité de Atención Primaria de fecha 18/01/19 denunciamos o modo en que está cubrindo a pediatría na Zoa de Sur de Lugo.
Non entendemos que ante as ausencias da pediatra de Chantada e a intinerante da zoa Sur de Lugo nas fechas de Nadal se cubriran tan poucos días
Pedimos que non volvera ocorrer no futuro e os nenos sexan atendidos polo pediatra e non polos médicos de familia do Centro de Saúde de Chantada, Carballedo, O Saviñao, Bóveda, Pobra de Brollón, San Clodio, Quiroga e Folgoso do Caurel. Xa teñen bastante carga de traballo como para incrementarlla máis.

 

INFORMACIÓN OPE ENFERMERÍA E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

informacin_ope_aux_y_enf

 

APROBADO NO DOG A SUBA SALARIAL

xunta_de_galicia
ORDE do 14 de xaneiro de 2019 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019.
Pdf

 
Máis artigos...

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info