gracias

FIRMA ACTA FIN FOLGA PACS EN GUERRA

pacs_en_folgaComo xa informamos a persoal dos Pacs hoxe había reunión do Sergas co Comité de Folga. O Comité na reunión do 07/07/2019 deixou ben claro que non ía aceptar o cómputo de xornada plantexado polo SERGAS e que era inegociable. Según eles a fórmula non funciona... ¡manda truco!

Non quedou outra que asinar o fin do conflicto xa que os traballadores estaban cansos desta situación e o Comité non ía aceptar o cómputo neuto da xornada que como xa informamos funciona correctamente. Pero o Comité emperouse que non e que tiña que entrar en carteleira a xornada ordinaria e complementaria para o cómputo neutro.

¿Que se conseguiu a maiores? Do SERGAs acadamos a equiparación salarial da atención continuada co hospital . que é mais do 20%. Para as enfermeiras conseguimos o 100% dos complementos.

Descargar acta fin Folga PAC'S

fin_huelga_17_07

 

FORMACIÓN ACIS

logo_acisRESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2019 pola que se dá publicidade á encomenda de xestión á Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde para a xestión da formación dos/das profesionais derivada do programa de mellora da asistencia sanitaria ás persoas refuxiadas, solicitantes e beneficiarias de protección internacional.
Descargar PDF

Encargarlle á Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde a programación e planificación, cos seus medios e instalacións, de dous itinerarios formativos:

 • No primeiro formarase o persoal sanitario dos centros de saúde na atención integral a estas persoas, tanto en termos administrativos coma de trato e eliminación do estigma.
 • No segundo facilitarase o acceso e o coñecemento do sistema sanitario das persoas refuxiadas. Deste xeito, elaboraranse ferramentas formativas relacionadas co desenvolvemento de técnicas de diagnóstico e de consultas de especialistas, entre outras cuestións.
 

FESTIVOS AUTONÓMICO GALICIA 2020

bandera_galiciaDECRETO 81/2019, do 27 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2020.
Descargar PDF

 

CURSOS CIG -SAÚDE

logo_CIGA_sade
CIG-SAÚDE ten cursos para persoal sanitario acreditados pola Comisión de Formación Continuada do Sistema Nacional de Saúde e cursos de módulos transversáis que valen para persoal sanitario e non sanitario. 

Se picades no curso que vos interesa veredes a descripción do contido da formación. As datas dos cursos da Comisión de Formación Continuada son datas pechadas. En cambio os módulos transversáis  teñen a inscripción aberta permanentemente. 

Se queredes máis información dos prazos de inicio e fin dos módulos transversáis poñédevos en contacto connosco ou ao móvil de contacto que figura na súa web.

Formacion CostaLugo

 

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA POLO SERGAS COMISIÓN TÉCNICA CARREIRRA PROFESIONAL 2020

573-36683-a-ollopiollopO pasado 26/07/2019 celebrouse a Comisión Técnica de Carreira Profesional.
O SERGAS remitiu a seguinte documentación referente a futura convocatoria carreira profesional 2020. Queremos recalcar que é un borrador e como tal pode haber cambios.
Descargar documento
Descargar resumo adxunto

20190628_CIG_informa_COMISIN_TCNICA_DE_CARREIRA_PROFESIONAL

 

PROPOSTA CIG-SAÚDE XORNADA PACS

pacs_en_folga
CARTA ENVÍADA AO COMITÉ DE FOLGA PACS EN GUERRA
PROPOSTA DE REDACCIÓN XORNADA PACs


A xornada ordinaria do persoal de PACs é de 1451hs, esta xornada considérase efectivamente realizada porque para a súa configuracións xa se descontaron os descanso regulamentarios. Sen prexuízo que , de xeito individual, esta xornada poida ter as reducións correspondentes polo desfrute dos LDs e vacacións de antigüidade recollidos no Estatuto Básico da/o Empregada/o Público.

Todos os permisos e licencias que se recollen na LEI 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia para o conxunto das/os empregados públicos, os permisos recollidos en posteriores normas e a Incapacidade temporal, terán a consideración de neutros no cómputo da xornada ordinaria.

E dicir, que independentemente da situación de desfrute ou incapacidade temporal, que de xeito individual, teña cada profesional, o seu cómputo de xornada ordinaria será de 1451 horas anual.

O que conleva, que a partires das 1452hs o persoal percibirá, integramente, a retribución correspondente á xornada complementaria efectivamente realizada.

Con este acordo ponse fin ás penalizacións na xornada e nas retribucións que o persoal de PACs viña recibindo.

Como parte deste acordo, o SERGAS comprometese a emitir unha instrución para que todas as xerencias convoquen ás comisións de centro de primaria, no último trimestre do ano para negociar o plan funcional do seguinte ano, coa intención de chegar a un acordo sobre a confeccións dos calendarios.

Compostela, 5 de xullo de 2019

 

MODIFICACIÓN ORDE DE NÓMINAS 2019

xunta_de_galiciaORDE do 1 de xullo de 2019 pola que se actualiza con efectos do 1 de xullo de 2019 a contía das retribucións do persoal ao servizo da Administración autonómica.
Descargar PDF

O Real decreto lei 24/2018, do 21 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector público (BOE do 27.12.2018), establece que, para o ano 2019, as retribucións do persoal ao servizo do sector público non poderán experimentar un incremento global superior ao 2,25 % respecto ás vixentes en 31 de decembro de 2018, en termos de homoxeneidade para os dous períodos da comparación, tanto polo que respecta a efectivos de persoal como á súa antigüidade. Establece, ademais, que se o incremento do produto interior bruto (PIB) a prezos constantes en 2018 alcanzara ou superara o 2,5 % engadiríase, con efectos do 1 de xullo de 2019, outro 0,25 % de incremento salarial. Con data do 5 de xuño de 2019 o Instituto Nacional de Estadística certifica que o valor da taxa de variación interanual do PIB a prezos de mercado correspondente ao ano 2018 acadou o 2,58 %, en consecuencia, con data do 21 de xuño de 2019 o Consello de Ministros aprobou a aplicación desde o 1 de xullo de 2019 do incremento adicional de retribucións do 0,25 % sobre as retribucións vixentes a 31 de decembro de 2018.

 

RESUMO REUNIÓN COMITÉ FOLGA PACS 03/07/2019


pacs_en_folgaDescargar acta denegación Mediador conflicto Pacs
Denegación acta Mediador conflicto 2012
reunin_03_07_19_2


 

ENFERMEIRAS ESPECIALISTAS PEDIATRÍA

573-36683-a-ollopiollopNo último trimestre do 2019 imos tratar na comisión técnica de especialidades de enfermaría, o concurso específico para a categoría de enfermeira/o especialista en enfermaría pediátrica.

Para que o SERGAS poida identificar todas as prazas que teñen que saír a concurso, as/os enfermeiras/os fixas con título de especialista (vía EIR ou extraordinaria) deberán introducir o seu título no FIDES o antes posible.
NON VOS ESQUEZADES!!!!

 

CONTRATO PRECARIXS ENFERMERÍA

Precariedade-enfermeirxs-non-grazascontrato_enfermera_precariosacta_enfermera_precario_pag1
contrato_precarios_enfermera_pag2

 

COMISIÓN TÉCNICA DE CARREIRA PROFESIONAL 28/06/2019

20190628_CIG_informa_COMISIN_TCNICA_DE_CARREIRA_PROFESIONAL

 

NOTA DE PRENSA

573-26240-a-tou20enfadaopA sección Sindical de CIG-SAÚDE no Hospital Comarcal de Monforte quere denunciar o peche de 28 camas en Medicina Interna. Recordámoslle ao Xerente que a por desgraza a xente tamén enferma no verán.


Éste peche suporá un trastorno para todos os pacientes xa que terán que ser redistribuidos a outras plantas entre eles ás de Maternidade e Pediatría.


Como sempre a Dirección excúsase nas obras que hai que realizar. Non entendemos moi ben a que ven facer obras agora cando hai uns meses nos venderon o novo marabilloso Plan Funcional para o Hospital.


Por outra banda tamén queremos denunciar que seguimos recibindo material vello doutros hospitais como camas, sillóns, camillas... Esto non se pode consentir.

Os colchóns non son os adecuados para estas camas e quen sofre as consecuencias son os doentes. Tamén hai carencia de roupa, as almofadas son tercermundistas (teñen que unir dúas para ter un descanso cómodo).


Pedímoslle ao Sr. Xerente que mande estas camas para o HULA e que lle pida que nos manden para Monforte as que teñen alí.

A noticia n´A Voz
No Xornal dixital

 

TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES SERGAS 2019

traslados_sergas
RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e a resolución provisional do ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2019 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos.
Descargar PDF


Contra as listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as, as persoas excluí- das poderán interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, conta- dos a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderán interpor recurso de reposición ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao desta publicaciónOs/as concursantes admitidos/as disporán dun prazo de quince (15) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para formular reclamación contra os resultados da baremación e adxudicación provisionais.

SANITARIO NON FACULTATIVO: https://extranet.sergas.es/CTWEB/CT/ListadoCategorias.aspx?Edicion=CNF19&IdPaxina=60992

NON SANITARIO: https://extranet.sergas.es/CTWEB/CT/ListadoCategorias.aspx?Edicion=CNS19&IdPaxina=60992

 

OPE ENFERMERÍA

ope_informa_logo_grande
RESOLUCIÓN do 20 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, relativa á publicación do modelo definitivo de respostas dos distintos exercicios e das puntuacións provisionais da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de enfermeiro/a, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.
Descargar PDF

Contra esta resolución, as persoas interesadas poderán presentar reclamación ante o tribunal no prazo de cinco días hábiles seguintes á súa publicación, unicamente de existiren erros na confección aritmética da puntuación obtida


A reclamación deberá presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do proce- demento administrativo común das administracións públicas, e deberá dirixirse á sede do tribunal para efecto de comunicacións, situada na Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15703, Santiago de Compostela.

Ir enlace

 

INTEGRACIÓN GALARIA NO SERVICIO GALEGO DE SAÚDE

logo_sergas
DECRETO 70/2019, do 27 de xuño, polo que se integra no Servizo Galego de Saúde a Unidade de Diagnóstico por Imaxe, na parte correspondente á unidade económica asociada á actividade de resonancia fixa dependente de Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.
Descargar PDF

 

TRASLADOS PERSOAL LEI 17/1989, DO 23 DE OUTUBRO

logo_sergas

RESOLUCIÓN do 20 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/ as e a resolución provisional da primeira fase do concurso de traslados para a cobertura de postos de traballo de persoal sanitario funcionario incluído baixo o ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro, pertencentes á escala de saúde pública e administración sanitaria, convocado mediante a Resolución do 25 de setembro de 2018.
Descargar PDF

R
ECORDAR QUE OS TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES 2019 SERGAS SAIRÁN MAÑÁN

 

TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES 2019

traslados_sergas
Infórmase que está previsto que o venres, 28 de xuño se publique no Diario Oficial de Galicia a Resolución pola que se aproba a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e a resolución provisional do ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2019 do concurso de traslados aberto e permanente de todas as categorías convocadas.

Os/as concursantes admitidos/as disporán dun prazo de 15 días hábiles para formular reclamación contra os resultados da baremación e adxudicación provisionais. Este prazo finaliza o 19 de xullo próximo.

 

FORMACIÓN XUNTA DE PERSOAL DO HOSPITAL DE MONFORTE

xunta_de_persoal_26_06_19

 

INFORMACIÓN COMISIÓN CENTRAL DE CONTRATACIÓNS

informacin_comisin_central_26_06_19

 

PRÓXIMAS PREVISIÓNS SERGAS

previsiones_a_25_06_19

 

ACTUALIZACIÓN LISTAS DE CONTRATACIÓN VARIAS CATEGORÍAS

listas_contratacin
RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario de:

 • Facultativo/a especialista de área de Medicina do Traballo
 • Facultativo/a especialista de área de Psicoloxía Clínica
 • Farmacéutico/a de atención primaria
 • Fisioterapeuta, logopeda
 • Médico/a asistencial do 061
 • Médico/a coordinador/a do 061
 • Odontólogo/a de atención primaria
 • Terapeuta ocupacional
 • Traballador/a social.


Contra a resolución provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación, as persoas interesadas poderán presentar reclamación ante as direccións das estruturas organizativas de Xestión Integrada e as direccións con competencias na xestión de persoal das entidades adscritas á Consellería de Sanidade, no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación (do 26 de xuño ao 9 de xullo de 2019).

Descargar PDF
Premer ligazón

 

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info