gracias

CONCURSO TRASLADOS ABERTO E PERMANENTE 2020

traslados_sergasDende primeiros de octubro do 2019 está disponible no FIDES a copia en estado EDITABLE do teu formulario de inscrición no CONCURSO DE TRASLADOS ABERTO E PERMANENTE correspondente ao ciclo anual do ano 2020.

No caso de que queiras DESISTIR da túa participacion no concurso de traslados aberto e permanente debes proceder segundo o establecido na base sexta da resolución do 20 de novembro de 2017 pola que se aproban as bases de dito concurso.


No caso de estar interesado/a en PARTICIPAR NO CICLO DO ANO 2020, debes saber que:

 • Tes dispoñible a copia editable da tua solicitude de participacion coa última selección de destinos.
 • Se resultaches excluido/a por non cumprir o requisito de participación de antigüidade no último destino definitivo inferior a un ano ou non tes seleccionado ningun destino tamen terás a túa inscricion no estado editable.
 • Se desexas modificar os destinos seleccionados ou calquera outro apartado do formulario relativo a capacidade funcional, conciliación da vida laboral e familiar, etc. tes de prazo ata o 15 de xaneiro. 

Toda modificación que queiras realizar no formulario debes confirmala mediante o REXISTRO ELECTRÓNICO habilitado no Fides/Expedient-e  consignando a túa sinatura dixital.

No relativo a DOCUMENTACIÓN que debes presentar, ten en conta que:

 • No caso de participar desde unha praza en propiedade noutro servizo de saúde, debes presentar certificado actualizado de servizos prestados dirixido a mesma Unidade de Validación da inscrición. Non é preciso achegar documentacion acreditativa do resto de requisitos (nomeamento, toma de posesión) no caso de non existir variación na situación administrativa. 
 • Os apartados relativos á capacidade funcional e conciliación da vida familiar, deben acreditarse novamente só no caso de existir modificación das condicions de participación achegando a documentación que acredite a dita modificación.

RECORDA:

 • A data límite de cómputo de méritos para cada ciclo anual é o 15 de decembro.
 • A data limite para acreditar os requisitos e/ou méritos para este novo ciclo anual é o 15 de xaneiro de 2020.
 • En cada ciclo anual de adxudicación incluiranse as solicitudes de participación e petición de prazas que consten rexistradas en Fides/expedient-e e presentadas mediante rexistro electrónico ata o 15 de xaneiro.


IMPORTANTE:
Recorda confirmar que a túa  solicitude foi correctamente rexistrada visualizando o xustificante de entrada no Rexel (Rexistro electronico da Xunta de Galicia)

Se queredes saber máis do procedemento deixamos uns enlaces da páxina do SERGAS. Os links son copiados a fecha de 21/10/2019. Se tes dúbidas podes porte en contacto connosco.
Participación no 2º ciclo e sucesivos
Cadro resumo concurso de traslados aberto e permanente
Manual de rexistro formulario de inscripción
Preguntas frecuentes concurso aberto e permanente
Requisitos técnicos para a inscripción

 

DATAS REALIZACIÓN PROBAS PARA CELGA 2 E 4

xunta_de_galicia
RESOLUCIÓN do 9 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2019, que foron convocadas mediante a Resolución do 2 de setembro de 2019 (código de procedemento PL500C).

Descargar PDF

 

INSTRUCCIÓN TRANSPORTE SANITARIO SECUNDARIO ASISTIDO EN CÓDIGO ICTUS

logo_sergasPublicou o SERGAS na intranet a Instrucción de Transporte Sanitario Secundario Asistido en Código Ictus. 
Descargar Instrucción

 

PRAZAS E ACTO DE ELECCIÓN OPE VARIAS CATEGORÍAS

ope_informa_logo_grande
RESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se aproba a relación de prazas que se ofertan e se convocan para o acto de elección de destino os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o ingreso na categoría de técnico/a superior en documentación sanitaria.
Descargar PDF


RESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se aproba a relación de prazas que se ofertan e se convocan para o acto de elección de destino os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o ingreso na categoría de enxeñeiro/a técnico/a.
Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se aproba a relación de prazas que se ofertan e se convocan para o acto de elección de destino os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o ingreso nas categorías de grupo técnico da función administrativa e grupo de xestión da función administrativa.
Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se aproba a relación de prazas que se ofertan e se convocan para o acto de elección de destino os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria

Descargar PDF


 

NOTA ACLARATORIA: OBRIGA E PRAZOS PARA TER O CURSO EN IGUALDADE, PREVENCIÓN E LOITA CONTRA VIOLENCIA DE XÉNERO

cig_informa

 • Dita formación ten que facilitala o Sergas  de forma gratuíta.

 • O persoal temporal non ten a obriga de facela.

 • Será obrigatorio para as persoas que tomen posesión na OPE, pero disporán de seis meses para facer o curso DESPOIS da toma de posesión.

O pasado 1 de agosto de 2017, publicouse no DOG o Decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. 
Neste Decreto establécense 3 niveis de coñecemento: 

 • Nivel básico: acreditará unha competencia inicial que permita a inclusión progresiva do principio de igualdade nos procesos habituais de traballo, cunha duración  en calquera dos contidos recollidos no artigo 1 (Igualdade de xénero, mainstreaming, perspectiva de xénero, feminismo, conciliación, corresponsabilidade, sexismo, violencia de xénero, violencia machista ou violencia contra as mulleres, trata de seres humanos con fins de explotación sexual, acoso sexual ou por razón de xénero ou calquera outra denominación que implique visibilizar a situación de desvantaxe social das mulleres).Nivel básico:mínima de 20 horas

 • Nivel medio: acreditará unha competencia media que permita integrar o enfoque de xénero en ámbitos materiais concretos de competencia das administracións públicas: subvencións, contratos, produción normativa ou xestión administrativa, e o coñecemento e comprensión da violencia de xénero, cunha duración mínima de 150 horas en calquera dos contidos recollidos no artigo 1.

 • Nivel superior: acreditará unha competencia alta que permita o coñecemento e aplicación práctica do enfoque integrado ou mainstreaming de xénero, cunha duración mínima de 500 horas en calquera dos contidos recollidos no artigo 1

Toda persoa que acceda á condición de persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde a través dun proceso selectivo (OPE), terá que realizar, con carácter obrigatorio e nun prazo non superior aos seis meses, as actividades formativas para a obtención do nivel básico de coñecemento en igualdade entre mulleres e homes e en prevención e loita contra a violencia de xénero.

Dan un prazo amplo de 10 anos para que todo o persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde teña realizado como mínimo o nivel básico. 
20180422_Formacin_igualdade_CIG_informa
igualdade 

ACTO ELECCIÓN DESTINO OPE VARIAS CATEGORÍAS

ope_informa_logo_grandeInfórmase que está previsto que o venres, día 18 de outubro, se publique no DOG a resolución pola que se convoca para o acto de elección de destino os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o ingreso nas categorías de: enxeñeiro/a técnico/a, grupo técnico da función administrativa, grupo de xestión da función administrativa, médico de familia de atención primaria e técnico/a superior en documentación sanitaria.

O acto de elección para as categorías de enxeñeiro/a técnico/a, grupo técnico da función administrativa, grupo de xestión da función administrativa e técnico/a superior en documentación sanitaria terá lugar o venres, 25 de outubro, en horario de mañá, no Salón de Actos da Consellería de Sanidade, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, Santiago de Compostela.

O acto de elección para a categoría de médico/a de familia terá lugar o sábado, 26 de outubro, en horario de mañá, no Salón de Actos da Consellería de Sanidade, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, Santiago de Compostela.

 

PUNTOS LEVADOS POR CIG -SAÚDE MONFORTE AO COMITÉ DE ATENCIÓN PRIMARIA DO 10/10/2019

O día 10/10/2019 celebrouse o Comité de Atención Primaria en Lugo e CIG-SAÚDE Monforte levou os seguintes puntos. Algúns quitámolos do cartaz porque eran temas internos de Centros de Atención Primaria da Zoa Sur de Lugo

En novembro previsiblemente haxa unha reunión con Dirección e darannos unha resposta


Scan0003
Scan0004

 

BOE: FESTIVOS AUTONÓMICOS ANO 2020

boe-logotipo
Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2020.
PDF (BOE-A-2019-14552 - 4 págs. - 247 KB)

 

CONCURSO OPOSICIÓN PSX DISCAPACIDADE INTELECTUAL

573-18546-a-mediotouchiscando1

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191008/AnuncioG0003-011019-0004_gl.html

 

DEMANDA A NOSA EOXI DA CREACIÓN DUNHA COMISIÓN TÉCNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

20191004_NON_EXISTE_XESTION_EFICIENTE_SEN_PLANIFICACION

 

SOLICITUDE EN MESA SECTORIAL DUN PLAN DE ORDENACIÓN DE RRHH DE ATENCIÓN PRIMARIA

Plan_de_ordenacion_de_primaria_2019-2

 

CRONOGRAMAS OPES FACILITADAS POLO SERGAS

coronograma_opes

 

TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES SERGAS 2019

logo_traslados
RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve, con carácter definitivo, o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2019 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos.
Descargar PDF


De conformidade co previsto na base novena da Resolución do 20 de novembro de 2017, os/as concursantes de todas as categorías, excepto médico de familia de atención primaria, que obteñan praza neste proceso deberán cesar na que, de ser o caso, desempeñen, dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en que se publique esta resolución.Por necesidades organizativas e co obxecto de preservar o normal funcionamento das institucións sanitarias no proceso de incorporación dos/das profesionais como consecuencia da resolución deste proceso, os/as profesionais que estean a prestar os seus servizos no Sistema Público de Saúde de Galicia cesarán o primeiro día hábil seguinte á publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

A toma de posesión do novo destino obtido debe efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes ao do cesamento, se a praza desempeñada e a adxudicada son da mesma área de saúde, no prazo de quince días hábiles se as prazas son de distinta área de saúde dentro do Servizo Galego de Saúde, ou no prazo dun mes se a praza desempeñada corresponde a outro servizo de saúde.

Para estes efectos, entenderase por praza desempeñada a efectivamente ocupada, con independencia de que sexa en condición de destino definitivo, adscrición ou destino provisional ou comisión de servizos. Non disporán de ningún dos prazos posesorios sinalados aqueles/as adxudicatarios/as de praza no concurso que xa viñesen ocupando praza con carácter definitivo no mesmo centro de destino ou en virtude de comisión de servizos ou reingreso provisional.

No caso de que a adxudicación da praza supoña o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución.

RESUMINDOSe obtiveches destino neste concurso de traslados, o cese no posto antigo, producirase o día 30/09/2019.


Na categoría de médico/a de familia de atención primaria, e de conformidade coa previsión contida no artigo 30.4 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario dos servizos de saúde, o cesamento e a toma de posesión dos novos destinos adxudicados efectuarase de modo simultáneo á incorporación dos/das aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o acceso á condición de persoal estatutario fixo desta categoría, convocado por Resolución do 1 de marzo de 2018.


Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderán interpoñer recurso de reposición, ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir da mesma data.

O SERGAS aínda non nos pasou a orde de ceses do 2019. Abaixo imos colgar a do 2018. Cando nos pase a do 2019 vola mandamos.

Ver enlace destinos
Orde ceses 2018

 

PUNTUACIÓN DEFINITIVA LISTAS DE CONTRATACIÓN

info_listas_contratacin
RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal das categorías de:

 • Enxeñeiro/a técnico/a
 • Grupo de xestión da función administrativa
 • Grupo técnico da función administrativa
 • Técnico/a de grao medio en prevención de riscos laborais
 • Técnico/a superior en prevención de riscos laborais
 • Técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información
 • Técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información
 • Técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información
 • Facultativo/a especialista de área de Medicina do Traballo
 • Facultativo/a especialista de área de Psicoloxía Clínica
 • Farmacéutico/a de atención primaria
 • Fisioterapeuta, logopeda
 • Médico/a asistencial do 061
 • Médico/a coordinador/a do 061
 • Odontólogo/a de atención primaria
 • Terapeuta ocupacional
 • Traballador/a social
 

LISTAXES ADMITIDOS E EXCLUIDOS OPE VARIAS CATEGORÍAS

INFO_OPE
RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as do exercicio de lingua galega no concurso-oposición para o ingreso na categoría de persoal de servizos xerais, polos sistemas de acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral.
Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as do exercicio de lingua galega no concurso-oposición para o ingreso nas categorías de odontólogo/a de atención primaria e pediatra de atención primaria.
Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as do exercicio de lingua galega no concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría.
Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as do exercicio de lingua galega no concurso-oposición para o ingreso na categoría de fisioterapeuta.
Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as do exercicio de lingua galega no concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades de categoría de enfermeiro/a especialista.
Descargar PDF

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as, así como os/as exentos/as e non exentos/as do exercicio de lingua galega no concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria.
Descargar PDF

PRAZO DE PRESENTACIÓN

 

As persoas aspirantes excluídas e as declaradas non exentaas da realización do exercicio de galego disporán dun prazo de dez (10) días hábiles (27 de setembro ao 10 de outubro de 2019) para emendar o defecto que motivou a exclusión e/ou declaración de non exenta da realización do exercicio de galego.

Disporán do mesmo prazo  as persoas que, tendo presentado debidamente a solicitude de participación no proceso, non consten como admitidas nin excluídas na relación publicada

 

PREVISIÓN PUBLICACIÓN LISTA PROVISIONAL OPE

ope_informa_logo_grandeInfórmase que o 26 de setembro publicarase a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para o acceso ás categorías de:

 • Médico/a de familia de atención primaria
 • Odontólogo, pediatra de atención primaria
 • Técnico/a en coidados auxiliares de enfermería
 • Persoal de servizos xerais (quendas de acceso libre
 • Promoción interna e discapacidade xeral)
 • Fisioterapeuta
 • Enfermeiro/a especialista nas especialidades de: enfermería familiar e comunitaria, obstétrico-xinecolóxica, pediátrica, saúde mental e do traballo.
 

ACTUALIZACIÓN LISTAS DE CONTRACIÓNS

info_listas_contratacin

Infórmase que está previsto que o xoves, 26 de setembro se publiquen os resultados definitivos do proceso de actualización de listas de selección temporal das categorías de:

 • Enxeñeiro/a técnico
 • Facultativo/a especialista de área de Medicina do Traballo
 • Facultativo/a especialista de área de Psicoloxía Clínica
 • Farmacéutico/a de atención primaria
 • Fisioterapeuta
 • Grupo de xestión da función administrativa
 • Grupo técnico da función administrativa
 • Logopeda
 • Médico/a asistencial do 061
 • Médico/a coordinador/a do 061
 • Odontólogo/a de atención primaria
 • Técnico/a de grao medio en prevención de riscos laborais
 • Técnico/a superior en prevención de riscos laborais
 • Técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información
 • Técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información
 • Técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información
 • Terapeuta ocupacional e traballador/a social.
 

PREVISIÓN DATA PUBLICACIÓN DOG TRASLADOS ABERTOS E PERMANENTES SERGAS 2019

traslados_sergas
Infórmase que está previsto que o venres, 27 de setembro se publique no Diario Oficial de Galicia a resolución definitiva do concurso de traslados aberto e permanente correspondente ao ano 2019

 

BAREMACIÓN DEFINITIVA DE FASE CONCURSO E PUBLICACIÓN ASPIRANTES VARIAS CATEGORÍAS

ope_informa_logo_grande
RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fai público o acordo do tribunal que xulga o proceso selectivo para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018, relativo á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.
Descargar PDF


RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fai público o acordo do tribunal que xulga o proceso selectivo para o ingreso na categoría de enxeñeiro/a técnico/a, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018, relativo á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

Descargar PDF


RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o proceso selectivo para o ingreso nas categorías de grupo técnico da función administrativa e grupo de xestión da función administrativa, convocados pola Resolución do 1 de marzo de 2018, relativos á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

Descargar PDF


RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fai público o acordo do tribunal que xulga o proceso selectivo para o ingreso na categoría de técnico/a superior en documentación sanitaria, convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018, relativo á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as.

Descargar PDF

De conformidade coas bases 2.1.8 e 9.1 da convocatoria, os/as aspirantes seleccionados/as que se relacionan no anexo desta resolución disporán do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación (do 12 de setembro ata 11 de outubro de 2019), para a presentación da seguinte documentación:

a) Declaración baixo a súa responsabilidade de non ter sido separado/a do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria, nin estar inhabilitado/a con carácter firme para o  exercicio de funcións públicas nin, de ser o caso, para a correspondente profesión
No caso dos/das nacionais doutro Estado, non atoparse inhabilitado/a, por sanción ou pena, para o exercicio profesional ou para o acceso a funcións ou servizos públicos nun Estado membro, nin ser separado/a, por sanción disciplinaria, dalgunha das administracións ou servizos públicos nos seis anos anteriores á convocatoria

b) Certificado médico oficial en que se acredite a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias da categoría.

c) Por exixencia do artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, segundo a redacción efectuada pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, certificación do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais dependente do Ministerio de Xustiza de non ter sido condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual ou, no seu defecto, autorización escrita ao Servizo Galego de Saúde para consultar os datos contidos no citado rexistro e solicitar no seu nome a oportuna certificación.
Esta autorización deberá prestarse no modelo que para o efecto consta na páxina web do Servizo Galego de Saúde, na epígrafe relativa a emprego público (www.sergas.es/emprego público).

d) Declaración xurada ou promesa de non ter a condición de persoal estatutario fixo da mesma categoría a que opta

e) Os/as aspirantes seleccionados/as que accederon pola quenda de persoas con discapacidade deberán achegar neste prazo, ademais da documentación anterior, orixinal ou certificación compulsada acreditativa do mantemento dos requisitos para acceder pola correspondente quenda, de non ter carácter definitivo a resolución pola que se lle recoñeceu a discapacidade, e que foi achegada dentro do prazo de presentación de solicitudes

De conformidade coa base 9.2 da Resolución do 1 de marzo de 2018, os/as que dentro do prazo fixado non presentasen a documentación ou do exame dela se deducise que carecen dalgún dos requisitos para participar no proceso selectivo non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorran por falsidade na solicitude inicial.

Só para os efectos de elección de destino, de conformidade co artigo 9 do Real decreto 2271/2004, do 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e a provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade, os/as aspirantes que superasen o concurso-oposición pola quenda reservada a persoas con discapacidade poderán solicitar á autoridade convocante, no prazo que se indica na epígrafe terceira desta  resolución, a alteración da orde de prelación para a elección das prazas por motivos de dependencia persoal, dificultades de desprazamento ou outras análogas, que deberán ser debidamente acreditados.

A documentación requirida nesta resolución deberá presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e deberá dirixirse á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, Edificio Administrativo San Lázaro s/n, 15703 Santiago de Compostela. 
 

CONVOCATORIA PROBAS CELGA 2019

xunta_de_galiciaRESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4, no ano 2019 (código de procedemento administrativo PL500C).
Descargar PDF

As probas realizaranse en Santiago de Compostela e en Ponferrada.


As sedes e horarios de realización das probas publicaranse na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (
http://www.lingua.gal) xunto coas listaxes definitivas das persoas admitidas.

O prazo de presentación das solicitudes, así como o de pagamento da taxa correspondente aos dereitos de exame, será de 15 días hábiles, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo é inhábil, este entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte

 

OFERTA DE PRAZAS E CONOVOCATORIA DE PROBAS SELECTIVAS PARA ANO 2020 PARA FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA

boe-logotipoOrde SCB/925/2019, de 30 de agosto, pola que se aproba la oferta de prazas e a convocatoria de probas selectivas 2019 para o acceso no año 2020, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulacións universitarias de grao/licenciatura/diplomatura de Mediciña, Farmacia, Enfermería e ámbito da Psicología,  Química, Biología e Física.
PDF (BOE-A-2019-12897 - 307 págs. - 61.350 KB)

 

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info