gracias

ERRO NOS CURSOS ACIS!!!!

573-15736-a-tou20acojonau4O outro día a dircción enviounos os cursos ACIS presenciais que se van facer en Monforte, hai un erro no número de un deles. Fixádevos ben porque está mal o número.
Na relación que mandaron ven co número 207873 e o que hai que poñer é 207883 soporte vital básico.
Si poñedes o 207873 estaríades pedindo un curso de cancro oral que se imparte en Compostela, ollo!!!
Por outra banda o curso 207983 ainda non se pode pedir, seica non está habilitado.

 

ACLARACIÓN PUBLICACIÓN NO DOG ORDE DE NÓMINAS 2020

573-18369-a-tou20saltonOnte publicouse a orde de confección de nóminas para o 2020 na que se inclúe o cobro do 100% do grao de carreira e o acordo retributivo da atención continuada do persoal de PACs. Cómpre aclarar que NON recolle o incremento do 2% do Estado que se publicou onte no BOE, polo que queda por tanto pendente de incluír.

ORDE do 14 de xaneiro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2020.
Descargar PDF

 

LUGAR E DATA DE REALIZACIÓN OPE

573-36683-a-ollopiollop·         RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso en diversas especialidades da categoría de enfermeiro/a especialista, convocado mediante a Resolución do 3 de maio de 2019.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de fisioterapeuta, convocado mediante a Resolución do 3 de maio de 2019.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso na categoría de persoal de servizos xerais, polos sistemas de acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral, convocado mediante a Resolución do 1 de marzo de 2019.

Descargar PDF

 

CURSOS ACIS 2020

RESOLUCIÓN conxunta do 27 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos e da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, pola que se convoca o Plan de formación continua para o persoal deste servizo.
Descargar PDF

Só se poderá solicitar a participación nun máximo de seis actividades formativas por ano.
Prazos de inscrición A partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata un mes antes do inicio de cada actividade formativa
Anulación de reserva: Se a/o aspirante seleccionada/o para a realización dunha actividade formativa decide non asistir a ela, deberá comunicar a súa renuncia a través da páxina web da Acis cunha antelación mínima de catro (4) días naturais ao da data fixada para o inicio da citada actividade. De non facelo así, e agás motivo xustificado, baseado en causa de forza maior ou acontecemento imprevisible, non será admitida/o en ningunha outra actividade formativa no transcurso dos doce (12) meses seguintes.

 

APROBADO CONSELLO DE MINISTROS SUBA SALARIAL 2%

573-18666-a-toufeliz2
O Goberno garantiza, coa aprobación do Real Decreto-Lei, que o incremento se fai efectivo dende o 1 de xaneiro de 2020. A subida salarial se aplica ás empregadas e empregados públicos das administracións estatais, autonómica e local, e tamén ao sector público empresarial

O incremento das retribucións para 2020 establece as seguintes previsións:

  • Un incremento fixo do 2% das retribucións das empregadas e os empregados públicos con efectos 1 de xaneiro
  • Un incremento variable, en función do crecemento do PIB de 2019

Descargar Consello de Ministros de 21/01/2020

Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

 

INFORMACIÓN SUBA SALARIAL 2%

xunta_de_galiciaA Xunta de Galicia aplicará xa na nómina de xaneiro as subas retributivas específicas que foron pactadas coas organizacións sindicais, e fará efectiva a suba xeral do 2% ao conxunto dos seus empregados públicos en canto o autorice o Goberno central. En todo caso, a Xunta publicará a vindeira semana a orde de confección de nóminas para 2020, tal e como recolle un informe analizado hoxe no Consello da Xunta.

Esta suba salarial efectuarase a través do fondo retributivo que xa está dotado nos orzamentos da Xunta para 2020, que entraron en vigor o pasado 1 de xaneiro. Por tanto, a Xunta aplicará esta suba de maneira inmediata no momento en que a Administración xeral do Estado habilite o mecanismo correspondente. Ademais, esta suba xeral do 2% beneficiará todos os traballadores da Administración autonómica e terá efectos desde o 1 de xaneiro, polo cal xa está sendo devindicada polos empregados públicos galegos.

Descargar Consello Xunta 16/01/2020 páxina 13


 

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS CONCURSO DE MOVILIDADE INTERNA

HOSPITPublicouse na intranet o listado provisional de admitidos excluidos do concurso de movilidade interna do Hospital de Monforte de Lemos
Se queres descargar o listado Premer ligazón

 

TARXETA BENVIDA 2020

log_muchos_nios
ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declaradas en situación de garda con fins adoptivos no ano 2020 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403B).
Descargar PDF

As contías previstas nos números 1 e 2 incrementaranse un 25 % no suposto de residencia en concellos cunha poboación inferior a 5.000 habitantes segundo os últimos datos oficiais de poboación de carácter definitivo publicados polo Instituto Galego de Estatística.

 

MOBILIDADE INTERNA

Hoxe publicóse a lista de admitidos e excluídos dos acomodos internos.A lista está exposta no taboleiro de anuncios do pasillo de dirección.
Podédelo consultar alí.
hai 5 días de prazo para reclamar.mobilidade

 

PAGAMENTO POR FILLOS MENORES DE TRES ANOS

573-18666-a-toufeliz2·         ORDE do 18 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2020 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS410A).

Descargar PDF

 

HORA EXAME VARIAS CATEGORÍAS

ope_informa_logo_grande
Información chegada do SERGAS: hora exame de varias categorías
Descargar horas exames

 

LISTAS PROVISIONAIS ADMITIDOS E EXCLUIDOS FEAS

listas_contratacin
Na comisión central de contratacións do pasado 20 de decembro de 2019, acordáronse unha serie de medidas para mellorar o procedemento de selección de FEAs.

Dito acordo está pendente de publicación no DOG, e previsiblemente cando se publiquen en febreiro as listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as, se abrirá un prazo de reclamacións de 10 días durante o cal poderán cambiar o/s distrito/s preferentes e formular as reclamacións que consideren oportunas á súa baremación.

 

EXAME INFORMÁTICA PSX

INFO_OPEPublicouse onte na páxina web do SERGAS unha nota informativa do tribunal de PSX clarexando cal é a versión de Libreoffice que se vai ter en conta no exame previsto para o día 8 de febreiro.
Ir enlace páxina SERGAS

 

CURSOS ACIS 2020

cursos_acis

 

CONVOCATORIA OPE VARIAS CATEGORÍAS

Servizo Galego de Saúde

CONVOCATORIAS OPE

·         RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso nas categorías de médico/a de urxencias hospitalarias e médico/a asistencial do 061.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de admisión e documentación clínica.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área.

Descargar PDF

 

ACLARACIÓNS INSCRICIÓN OPE

Bo día,

Para evitar posibles erros na inscrición que poden ter consecuencias graves para os/as aspirantes, vos envío esta aclaración sobre as quendas de acceso e o pago de taxas.

 

O/a aspirante pode inscribirse en 3 posibles quendas: Logo de finalizado o prazo de inscrición non se permitirá ningún cambio na modalidade de acceso.

 

-          Promoción interna:

1º. Ter a condición de persoal estatutario fixo doutra categoría de nivel académico igual ou inferior a aquela a que se pretende acceder.

2º. Estar en servizo activo en institucións sanitarias do Sistema público de saúde de Galicia e con nomeamento como persoal estatutario fixo durante, polo menos, dous anos na categoría de procedencia.

Deberán pagar as taxas que lle correspondan.

-          Quenda libre: deberán pagar as taxas que lle correspondan

-          Discapacidade xeral: 2 posibilidades

1.       Dispor no prazo de presentación de solicitudes do recoñecemento dunha discapacidade igual ou superior ao 33 %: está exento do pago de taxas

2.       Cando non dispoñan no momento de presentar a inscrición do certifica­do de recoñecemento do grao de discapacidade, deberán acreditar o seguinte:

§  O/a aspirante deberá ter solicitado o recoñecemento do grao de discapacidade ao órgano competente antes do remate do prazo de solicitudes

§  Deberá achegar a solicitude de recoñe­cemento de discapacidade

§  Deberán sinalar no formulario electrónico de inscrición a dita circunstancia no espazo habilitado para o efecto

§  Deberán efectuar o pagamento da taxa correspondente

Neste caso, cando se publiquen as listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as sairá como excluído/a, e terá que achegar o certificado de recoñecemento do grao de discapacidade:

-          Se non lle chegou ou recoñece unha discapacidade inferior ao 33%, nas listas definitivas sairá admitido/a na quenda libre.

-          Se no prazo de reclamacións achega o certificado de discapacidade, pasará á figurar como admitido/a na quenda de discapacidade xeral e poderá solicitar a devolución das taxas aboadas.

 

Saúdos

 

CONVOCATORIA VARIAS CATEGORÍAS

Servizo Galego de Saúde

CONVOCATORIAS OPE

·         RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de pinche.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso nas categorías de logopeda e terapeuta ocupacional.

Descargar PDF

·         RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de cociñeiro/a.

Descargar PDF

 

INFORMACIÓN COMISIÓN SEGUIMENTO PACS 18/12/2019

comisin_pacs_17_12_19

 

FELIZ NADAL

nadal_2

 

MESA SECTORIAL 13-12-2019

mesa_sectorial_1mesa_sectorial2

 

INFORMACIÓN REUNIÓN COMISIÓN SEGUIMENTO DE ACORDO PACS

cig_informa
Complemento de nocturnidade e festividade.


O pasado 18/12/2019 celebrouse  a Reunión de comisión de seguimento do acordo de PACs


Mercedes Castro, subdirectora do SERGAS explicou que o complemento do 100% da atención continuada xa esta incluído nos orzamentos do ano 2020. Será retribuido aos traballadores na nómina de xaneiro

 

feed-image
Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info