A axuda convocada consiste na provisión e cobertura total ou parcial do custo da praza adxudicada nunha escola infantil 0-3 non sostida con fondos públicos ás persoas solicitantes con nenas/os entre 0 e 3 anos a cargo que desexen acollerse aos beneficios do programa cheque infantil.
As solicitudes coa documentación requirida pola administración presentaranse no departamento territorial da Consellería de Traballo e Benestar da provincia onde teña o seu domicilio a/o solicitante. O prazo para presentar as solicitude será dun mes desde a publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (18 de xuño de 2009.

Addthis