Lexislación Sanitaria e de persoal
 
 
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Filtra por palabras 
Amosar # 
# Título do Artigo Accesos
1 Acordo de Concertación Social (2001). 339204
2 Acordo de Creación das Comisións de Centro. 990
3 Acordo de Mellora Retributiva (2003). 1098
4 Acordo de mobilidade interna 1128
5 Acordo Residentes 2007 891
6 Acordo sobre permisos retribuídos, uso e acumulación de crédito horario e caracterización dos delegados de sección sindical dos representantes sindicais do persoal ó servicio das institucións sanitarias dependentes do servicio galego de saúde. 1562
7 Acordo Urxencias de Hospital 2007 897
8 Acordos de Atención Primaria 2008 (PACs e Ordinaria) 1308
9 Acta Mesa Sectorial Persoal en formación 2007 762
10 Bases do nomeamento estatutario eventual de continuidade 94
11 Catálogo de equivalencias das categorías profesionais 1485
12 Catálogo Priorizado de Produtos Farmacéuticos 6254
13 Corrección de erros decreto de xestión integrada 812
14 CORRECCIÓN de erros. Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modi­fica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sani­tario. 810
15 CORRECCIÓN de erros. Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modi­fica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sani­tario. 713
16 CORRECCIÓN de erros. modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 778
17 Corrección de erros.-Resolución do 30 de decembro de 2010 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se aproba o Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 678
18 Correción de erros do Real Decreto-lei 7/2011, de 10 de xuño, de medidas urxentes para a reforma da negociación colectiva. 776
19 D. 200/93 Ordenación de Atención Primaria de Galicia 1464
20 D. 226/96 Réxime Retributivo de Atención Primaria 1143
21 Decreto 100/2005 hemodoazón e hemoterapia Galicia 1207
22 Decreto 104/2005 Tempos Máximos de espera no Sergas 846
23 Decreto 105/2017 do sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias públicas 620
24 Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sanitario 767
25 DECRETO 110/2011, do 3 de xuño, polo que se crean no ámbito do Servizo Galego de Saúde as categorías estatutarias de persoal técnico superior e de grao medio en prevención de riscos laborais 744
26 DECRETO 111/2011, do 3 de xuño, polo que se crea no ámbito do Servizo Galego de Saúde a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista do traballo 726
27 DECRETO 115/2011, do 3 de xuño, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Podólogos de Galicia. 777
28 Decreto 13/2005 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade 854
29 Decreto 14/2004 De Homologación de Receitas 808
30 Decreto 14/2005 Estructura Orgánica do Sergas 944
31 Decreto 141/2008 que regula e constitue o Consorcio Oncolóxico de Galicia. 741
32 DECRETO 142/2011, do 30 de xuño, polo que se modifica o Decreto 8/2000, do 7 de xaneiro, polo que se regula a organización do sistema acreditador da formación continuada dos profesionais sanitarios na Comunidade Autónoma de Galicia. 643
33 Decreto 143/2008 que crea o Consello Asesor de Integración da Discapacidade. 777
34 Decreto 15/2005 De Creación da Xerencia de Área de Ferrol 735
35 Decreto 155/2005 de réxime extraordinario de Carreira licenciados sanitarios 836
36 Decreto 156/2005 que modificas os Decretos 172/1995 e 226/1996 de Atención Primaria 887
37 DECRETO 162/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Pontevedra e O Salnés. 854
38 DECRETO 163/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras. 835
39 Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde 803
40 Decreto 181/2010, do 21 de outubro, polo que se crea a Comisión Galega de Coidados Paliativos 811
41 Decreto 193/2005 de Planificación Apertura Traslado Cerramento e Transmisión Oficinas Farmacia 756
42 Decreto 193/2010, do 18 de novembro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ferrol. 921
43 DECRETO 195/2011, do 13 de outubro, polo que se modifican os estatutos da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, aprobados polo Decreto 276/2001, do 27 de setembro. 1043
44 Decreto 205/2007, regula dereito á segunda opinión médica. 780
45 Decreto 206/2005 de Provisión de prazas de persoal estatutario do Sergas 3251
46 Decreto 206/2008 de receita electrónica. 893
47 Decreto 209/2008 que modifica Medtec. 783
48 Decreto 216/2008 ciclo formativo grao medio Técnico emerxencias sanitarias. 747
49 Decreto 216/2010, do 30 de decembro, de traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia das funcións, servizos e medios persoais afectos á asistencia sanitaria prestada pola Deputación Provincial de Lugo. 729
50 Decreto 217/2008 regula creación entidades sector público 795
51 Decreto 221/2008 cliclo formativo grao superior Técnico Laboratorio. 782
52 Decreto 259/2008 de Instrucións Previas. 806
53 Decreto 429/2009 polo que se modifica o Decreto 177/1995, de tarxeta sanitaria. 810
54 Decreto 45/2006 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade 746
55 Decreto 46/2006 Estructura Orgánica do Sergas 840
56 Decreto 71/2004 De Código Numérico 821
57 DECRETO 76/2012, do 9 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 310/2009, do 28 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade 782
58 Decreto 9/2009 Autorización centros sanitarios. 763
59 Decreto 91/2007 Estatutarización Fundacións. 774
60 Decreto 95/2004 De Creación do CHUVI 774
61 Decreto 95/2007 crea categoría Enfermeira/o Saúde Mental 817
62 Decreto 99/2005 Regula uso Desfibrilador persoan non médico 776
63 Decreto creación categoría Documentación Clínica 729
64 Decreto creación categoría Persoal Servizos Xerais 1669
65 Decreto de Creación da Axencia de Sangue, Tecidos e Órganos 1345
66 Decreto de Creación da Axencia para a Xestión do Coñecemento en Saúde 946
67 Decreto de oferta de emprego 2018 109
68 Decreto de oferta de emprego de 2019 74
69 Decreto de Xestión Integrada 5809
70 Decreto de Xestión Integrada, que abre as portas á creación de macro-áreas 840
71 Decreto do transporte sanitario 2933
72 Decreto que regula o transporte sanitario 894
73 Decreto Xestión Integrada Ourense-Verin-O Barco 853
74 Decreto Xestión Integrada Pontevedra-O Salnés 718
75 Decretos de Xestión Integrada de Pontevedra e Ourense 2666
76 Dereitos das persoas traballadoras de cara ás eleccións do 25 de setembro 1564
77 Especialidades Sanitarias (Medicina, Farmacia e Enfermaría). Real Decreto 639/2014, de 25 de xullo 857
78 Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos servizos de saúde 1492
79 Estatuto Persoal Non Sanitario das Institucións Sanitarias da Seguridade Social (1971) 919
80 Estatuto Xurídico do Persoal Médico das Institucións da Seguridade Social (1966) 898
81 Estatuto Xurídico do Persoal Sanitario Non Facultativo das Institucións Sanitarias da Seguidade Social (1973) 921
82 Incio procedemento persoal emérito 778
83 Inicio Expedient-e 2614
84 Instruccións de regulación da Excedencia por coidado de fillo/a ou familiar a cargo 5596
85 Instruccións sobre permisos de cara ás eleccións municipais 2763
86 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (4 Ld's) 884
87 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (5 Ld's) 337612
88 Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia para asúa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa os servizos no mercado interior 689
89 Lei 1/2012 de Medidas no Emprego Público 836
90 LEI 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. 845
91 Lei 12/2010, do 22 de decembro, de racionalización do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade Autónoma de Galicia 734
92 Lei 14/2007 crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. 805
93 Lei 14/86 Xeral de Sanidade 1701
94 Lei 15/2014, de 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa 1083
95 Lei 16/2003 de Cohesión da Calidade do S.N.S. 762
96 Lei 3/2005 reguladora consentimento informado e da historia clínica dos pacientes 894
97 Lei 30/99,Selec. e Prov. de prazas do per. est. dos Servicios de Saúde. 917
98 Lei 4/2005 Que modifica a lei 5/1999 de Ordenación Farmacéutica 742
99 Lei 44/03 de Ordenación das Profesións Sanitarias 853
100 Lei 55/03 Estatuto Marco do Persoal das II.SS. da S.S. 916
101 Lei 7/03 de Ordenación Sanitaria de Galicia (LOSGA) 966
102 Lei 7/2004 De Igualdade de homes e mulleres 735
103 Lei 8/2008 de Saúde de Galicia. 855
104 LEI 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, en materia de emprego público 645
105 Lei de medidas fiscais e administrativas para o ano 2019 99
106 Lei de orzamentos de Galiza 2019 93
107 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 779
108 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 818
109 Lei sobre racionalización do Gasto Farmacéutico 5072
110 Orde 17 outubro 2007 regula terapias respiratorias a domicilio no Sergas. 777
111 Orde 2008 Condicións de traballo e retributivas. SERGAS 906
112 Orde 2008 regula adaptación postos razón de saúde e maternidade. 873
113 Orde 2008 regula procedementos accidente risco biolóxico. 815
114 Orde 2008 regula servizos prestados PERSOAL TEMPORAL. 784
115 Orde 22 xullo 2011 de Desenvolvemento Xestión Integrada Santiago e A Coruña 769
116 Orde 24 maio 2006 que establece bases provisión xefaturas Sergas 1044
117 Orde 24 maio 2006 que establece o procedemento de Consolidación de Grao. 789
118 Orde de Confección de Nóminas 2011 792
119 Orde de Confección de Nóminas 2012 2635
120 Orde de Confección de Nóminas 2013 744
121 Orde de Confección de Nóminas 2014 42715
122 Orde de Confección de Nóminas 2015 171497
123 Orde de Confección de Nóminas 2016 79991
124 Orde de Confección de Nóminas 2017 40877
125 Orde de confección de nóminas para o 2018. 29005
126 Orde de desenvolvemento da Xestión Integrada na Coruña e Santiago 2763
127 Orde do 15 de abril de 2011 pola que se aproba o plan de prioridades de inspección sanitaria para o trienio 2011-2013. 733
128 ORDE do 15 de febreiro de 2012 pola que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Galego de Saúde. 750
129 Orde do 25 de febreiro de 2010 pola que se aproba o Plan global de inspección da Consellería de Sanidade para o ano 2010 812
130 Orde do 26 de abril de 2011, da Consellería de Facenda, pola que se regula o exercicio dereitos electorais do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma 740
131 Orde do 27 de outubro de 2010 pola que se desenvolve o procedemento para o nomeamento e prórroga do persoal emérito no ámbito sanitario 719
132 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ferrol e se delegan competencias nos seus órganos de directivos. 740
133 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras e se delegan competencias nos seus órganos directivos. 715
134 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se modifica a Orde do 15 de xuño de 2009 de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde. 658
135 ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2012. 679
136 ORDE do 6 de outubro de 2011 pola que se modifica a Orde do 25 de maio de 2005 pola que se regula a composición, organización e funcionamento do Consello Asesor do Sistema Sanitario de Galicia. 645
137 Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde 674
138 ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico na dispensación de medicamentos e produtos sanitarios suxeitos a receita médica polo persoal técnico ou auxiliar que presta servizos na oficina de farmacia. 815
139 ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico na dispensación de medicamentos e produtos sanitarios suxeitos a receita médica polo persoal técnico ou auxiliar que presta servizos na oficina de farmacia. 596
140 Orde nóminas 2010 890
141 Orde Nóminas 2010(aplicación dos recortes salariais) 753
142 ORDE pola que se regula o contido, uso e acceso ao expedient-e 725
143 Orde que desenvolve a Xestión Integrada nas áreas da Coruña e Santiago. 833
144 Orde regula servizos prestados de forma electrónica. 831
145 Orde SPI/2101/2011, de 22 de xullo, pola que se modifica o Anexo V do Real Decreto 1088/2005, de 16 de setembro, polo que se establecen os requisitos técnicos e condicións mínimas da hemodoazón e dos centros e servizos de transfusión. 801
146 Orde SPI/3052/2010, de 26 de novembro, pola que se determinan os conxuntos de medicamentos, e os seus prezos de referencia 760
147 Pacto de Contratación do 061 815
148 Pacto de Contratacións (2004) SERGAS 727
149 Pacto de Contratacións 2011 339069
150 Pacto de Contratacións 2016 878
151 Pacto de Contratacións da Fundación Pública do Centro de Tranfusións de Galicia. (2004) 807
152 Pan de Ordenación de RRHH do SERGAS 894
153 Permiso polo coidado de fillo/a menor afectado/a por cancro ou outra enfermidade grave 3844
154 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 20 de decembro 1646
155 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 26 de xuño 1187
156 Permisos para o persoal da Administración Pública ante as Eleccións Municipais do 24 de maio 920
157 Publicada resolución de recuperación de parte da extra roubada no 2013 1419
158 Publicado o Decreto de creación da categoría de Enfermeira/o Especialista 955
159 Publicado o fallido decreto de prescrición enfermeira 899
160 R.D. Lei 1/99 Selec. e Prov. de prazas de Per. Est. dos Servicios de Saude. 765
161 Real condicións para o recoñecemento de efectos profesionais a títulos estranxeiros de especialistas en Ciencias da Saúde, obtidos en Estados non membros da Unión Europea 696
162 Real Decreto 1030/2006 Servizos Comúns SNS. 758
163 Real Decreto 1088/2005 de requisitos técnicos para a Hemodoazón 770
164 Real Decreto 1146/2006 Regula relación laboral especial MIR. 773
165 Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, polo que se regula a condición de asegurado e de beneficiario a efectos da asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través do SNS 732
166 Real Decreto 1299/2006 Regula Cadro Enfermidades Profesionais. 842
167 Real Decreto 1302/2006 Regula Acreditación dos Centros no SNS. 765
168 Real Decreto 1414/2006 Regula Consideración persoa con discapacidade. 853
169 Real Decreto 1718/2010, de 17 de decembro, sobre receta médica e ordes de dispensación. 759
170 Real Decreto 183/2008 Formación Sanitaria Especializada. 759
171 Real Decreto 298/2009 Medidas Seguridade e Saude Embarazadas. 743
172 Real Decreto 450/2005 Especialidades de Enfermería 714
173 Real Decreto 625/2014, de 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración. 759
174 Real Decreto 654/2005 Abre prazo solicitude título Psicoloxía Clínica 748
175 Real Decreto 954/2015, de prescrición enfermeira 127
176 Real Decreto-Lei 12/2005 de Medidas Urxentes Financiación Sanitaria 737
177 Regulación de permisos para as eleccións sindicais 1106
178 Regulamento Funcionamento Mesa Sectorial 908
179 Resolución asesores e avaliadores en acreditación de competencias 861
180 RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2011 pola que se procede a publicar a Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde. 768
181 RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2011, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se determina o inicio do sistema informático expedient-e, 769
182 Resolución do 24 de febreiro de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data, pola que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 597
183 RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data polo que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia. 674
184 Resolución do 30 de decembro de 2010 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se aproba o Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 577
185 RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2011 pola que se procede a publicar o Acordo de encomenda de xestión do Consello de Goberno da Xunta de Galicia á Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal, pa 626
186 RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2011 pola que se procede a publicar o Acordo de encomenda de xestión do Consello de Goberno da Xunta de Galicia á Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal, par 889
187 Resolución pola que se crea o Consello para a Coordinación da Docencia Clínica en Galiza 806
188 Tarifas Servizos Sanitarios 5604
 
 No caso de que atopes unha ligazón errónea ou queras recomendarnos algunha, colabora con nós e envíanos un mail a ligazons@cig-saude.info

 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info - saudelaboral@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto