Lexislación Sanitaria e de persoal
 
 
Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Filtra por palabras 
Amosar # 
# Título do Artigo Accesos
1 Acordo de Concertación Social (2001). 342388
2 Acordo de Creación das Comisións de Centro. 1029
3 Acordo de Mellora Retributiva (2003). 1129
4 Acordo de mobilidade interna 1158
5 Acordo Residentes 2007 923
6 Acordo sobre permisos retribuídos, uso e acumulación de crédito horario e caracterización dos delegados de sección sindical dos representantes sindicais do persoal ó servicio das institucións sanitarias dependentes do servicio galego de saúde. 1616
7 Acordo Urxencias de Hospital 2007 933
8 Acordos de Atención Primaria 2008 (PACs e Ordinaria) 1367
9 Acta Mesa Sectorial Persoal en formación 2007 793
10 Bases do nomeamento estatutario eventual de continuidade 139
11 Catálogo de equivalencias das categorías profesionais 1541
12 Catálogo Priorizado de Produtos Farmacéuticos 6298
13 Corrección de erros decreto de xestión integrada 843
14 CORRECCIÓN de erros. Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modi­fica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sani­tario. 844
15 CORRECCIÓN de erros. Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modi­fica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sani­tario. 747
16 CORRECCIÓN de erros. modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 818
17 Corrección de erros.-Resolución do 30 de decembro de 2010 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se aproba o Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 710
18 Correción de erros do Real Decreto-lei 7/2011, de 10 de xuño, de medidas urxentes para a reforma da negociación colectiva. 812
19 D. 200/93 Ordenación de Atención Primaria de Galicia 1544
20 D. 226/96 Réxime Retributivo de Atención Primaria 1193
21 Decreto 100/2005 hemodoazón e hemoterapia Galicia 1242
22 Decreto 104/2005 Tempos Máximos de espera no Sergas 888
23 Decreto 105/2017 do sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias públicas 666
24 Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sanitario 799
25 DECRETO 110/2011, do 3 de xuño, polo que se crean no ámbito do Servizo Galego de Saúde as categorías estatutarias de persoal técnico superior e de grao medio en prevención de riscos laborais 776
26 DECRETO 111/2011, do 3 de xuño, polo que se crea no ámbito do Servizo Galego de Saúde a categoría estatutaria de persoal enfermeiro especialista do traballo 753
27 DECRETO 115/2011, do 3 de xuño, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Podólogos de Galicia. 812
28 Decreto 13/2005 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade 896
29 Decreto 14/2004 De Homologación de Receitas 839
30 Decreto 14/2005 Estructura Orgánica do Sergas 985
31 Decreto 141/2008 que regula e constitue o Consorcio Oncolóxico de Galicia. 771
32 DECRETO 142/2011, do 30 de xuño, polo que se modifica o Decreto 8/2000, do 7 de xaneiro, polo que se regula a organización do sistema acreditador da formación continuada dos profesionais sanitarios na Comunidade Autónoma de Galicia. 674
33 Decreto 143/2008 que crea o Consello Asesor de Integración da Discapacidade. 809
34 Decreto 15/2005 De Creación da Xerencia de Área de Ferrol 772
35 Decreto 155/2005 de réxime extraordinario de Carreira licenciados sanitarios 868
36 Decreto 156/2005 que modificas os Decretos 172/1995 e 226/1996 de Atención Primaria 920
37 DECRETO 162/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Pontevedra e O Salnés. 885
38 DECRETO 163/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras. 867
39 Decreto 168/2010, do 7 de outubro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde 832
40 Decreto 181/2010, do 21 de outubro, polo que se crea a Comisión Galega de Coidados Paliativos 842
41 Decreto 193/2005 de Planificación Apertura Traslado Cerramento e Transmisión Oficinas Farmacia 788
42 Decreto 193/2010, do 18 de novembro, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ferrol. 952
43 DECRETO 195/2011, do 13 de outubro, polo que se modifican os estatutos da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, aprobados polo Decreto 276/2001, do 27 de setembro. 1076
44 Decreto 205/2007, regula dereito á segunda opinión médica. 808
45 Decreto 206/2005 de Provisión de prazas de persoal estatutario do Sergas 3520
46 Decreto 206/2008 de receita electrónica. 924
47 Decreto 209/2008 que modifica Medtec. 812
48 Decreto 216/2008 ciclo formativo grao medio Técnico emerxencias sanitarias. 778
49 Decreto 216/2010, do 30 de decembro, de traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia das funcións, servizos e medios persoais afectos á asistencia sanitaria prestada pola Deputación Provincial de Lugo. 763
50 Decreto 217/2008 regula creación entidades sector público 828
51 Decreto 221/2008 cliclo formativo grao superior Técnico Laboratorio. 817
52 Decreto 259/2008 de Instrucións Previas. 843
53 Decreto 429/2009 polo que se modifica o Decreto 177/1995, de tarxeta sanitaria. 849
54 Decreto 45/2006 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade 784
55 Decreto 46/2006 Estructura Orgánica do Sergas 876
56 Decreto 71/2004 De Código Numérico 861
57 DECRETO 76/2012, do 9 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 310/2009, do 28 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade 824
58 Decreto 9/2009 Autorización centros sanitarios. 804
59 Decreto 91/2007 Estatutarización Fundacións. 809
60 Decreto 95/2004 De Creación do CHUVI 808
61 Decreto 95/2007 crea categoría Enfermeira/o Saúde Mental 850
62 Decreto 99/2005 Regula uso Desfibrilador persoan non médico 814
63 Decreto creación categoría Documentación Clínica 760
64 Decreto creación categoría Persoal Servizos Xerais 1771
65 Decreto de Creación da Axencia de Sangue, Tecidos e Órganos 1385
66 Decreto de Creación da Axencia para a Xestión do Coñecemento en Saúde 1000
67 Decreto de oferta de emprego 2018 149
68 Decreto de oferta de emprego de 2019 137
69 Decreto de Xestión Integrada 5848
70 Decreto de Xestión Integrada, que abre as portas á creación de macro-áreas 886
71 Decreto do transporte sanitario 2976
72 Decreto que regula o transporte sanitario 931
73 Decreto Xestión Integrada Ourense-Verin-O Barco 894
74 Decreto Xestión Integrada Pontevedra-O Salnés 752
75 Decretos de Xestión Integrada de Pontevedra e Ourense 2701
76 Dereitos das persoas traballadoras de cara ás eleccións do 25 de setembro 1603
77 Especialidades Sanitarias (Medicina, Farmacia e Enfermaría). Real Decreto 639/2014, de 25 de xullo 892
78 Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos servizos de saúde 1576
79 Estatuto Persoal Non Sanitario das Institucións Sanitarias da Seguridade Social (1971) 953
80 Estatuto Xurídico do Persoal Médico das Institucións da Seguridade Social (1966) 936
81 Estatuto Xurídico do Persoal Sanitario Non Facultativo das Institucións Sanitarias da Seguidade Social (1973) 959
82 Incio procedemento persoal emérito 819
83 Inicio Expedient-e 2660
84 Instruccións de regulación da Excedencia por coidado de fillo/a ou familiar a cargo 5677
85 Instruccións sobre permisos de cara ás eleccións municipais 2795
86 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (4 Ld's) 932
87 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (5 Ld's) 340726
88 Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia para asúa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa os servizos no mercado interior 726
89 Lei 1/2012 de Medidas no Emprego Público 870
90 LEI 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. 880
91 Lei 12/2010, do 22 de decembro, de racionalización do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade Autónoma de Galicia 765
92 Lei 14/2007 crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. 846
93 Lei 14/86 Xeral de Sanidade 1819
94 Lei 15/2014, de 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa 1121
95 Lei 16/2003 de Cohesión da Calidade do S.N.S. 796
96 Lei 3/2005 reguladora consentimento informado e da historia clínica dos pacientes 932
97 Lei 30/99,Selec. e Prov. de prazas do per. est. dos Servicios de Saúde. 952
98 Lei 4/2005 Que modifica a lei 5/1999 de Ordenación Farmacéutica 786
99 Lei 44/03 de Ordenación das Profesións Sanitarias 893
100 Lei 55/03 Estatuto Marco do Persoal das II.SS. da S.S. 959
101 Lei 7/03 de Ordenación Sanitaria de Galicia (LOSGA) 1000
102 Lei 7/2004 De Igualdade de homes e mulleres 775
103 Lei 8/2008 de Saúde de Galicia. 896
104 LEI 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, en materia de emprego público 686
105 Lei de medidas fiscais e administrativas para o ano 2019 145
106 Lei de orzamentos de Galiza 2019 137
107 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 824
108 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 854
109 Lei sobre racionalización do Gasto Farmacéutico 5107
110 Orde 17 outubro 2007 regula terapias respiratorias a domicilio no Sergas. 817
111 Orde 2008 Condicións de traballo e retributivas. SERGAS 949
112 Orde 2008 regula adaptación postos razón de saúde e maternidade. 908
113 Orde 2008 regula procedementos accidente risco biolóxico. 849
114 Orde 2008 regula servizos prestados PERSOAL TEMPORAL. 821
115 Orde 22 xullo 2011 de Desenvolvemento Xestión Integrada Santiago e A Coruña 802
116 Orde 24 maio 2006 que establece bases provisión xefaturas Sergas 1079
117 Orde 24 maio 2006 que establece o procedemento de Consolidación de Grao. 825
118 Orde de Confección de Nóminas 2011 828
119 Orde de Confección de Nóminas 2012 2675
120 Orde de Confección de Nóminas 2013 780
121 Orde de Confección de Nóminas 2014 42800
122 Orde de Confección de Nóminas 2015 171607
123 Orde de Confección de Nóminas 2016 80082
124 Orde de Confección de Nóminas 2017 41016
125 Orde de confección de nóminas para o 2018. 31886
126 Orde de desenvolvemento da Xestión Integrada na Coruña e Santiago 2802
127 Orde do 15 de abril de 2011 pola que se aproba o plan de prioridades de inspección sanitaria para o trienio 2011-2013. 768
128 ORDE do 15 de febreiro de 2012 pola que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Galego de Saúde. 791
129 Orde do 25 de febreiro de 2010 pola que se aproba o Plan global de inspección da Consellería de Sanidade para o ano 2010 851
130 Orde do 26 de abril de 2011, da Consellería de Facenda, pola que se regula o exercicio dereitos electorais do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma 774
131 Orde do 27 de outubro de 2010 pola que se desenvolve o procedemento para o nomeamento e prórroga do persoal emérito no ámbito sanitario 756
132 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ferrol e se delegan competencias nos seus órganos de directivos. 775
133 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras e se delegan competencias nos seus órganos directivos. 751
134 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se modifica a Orde do 15 de xuño de 2009 de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde. 696
135 ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2012. 713
136 ORDE do 6 de outubro de 2011 pola que se modifica a Orde do 25 de maio de 2005 pola que se regula a composición, organización e funcionamento do Consello Asesor do Sistema Sanitario de Galicia. 678
137 Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde 708
138 ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico na dispensación de medicamentos e produtos sanitarios suxeitos a receita médica polo persoal técnico ou auxiliar que presta servizos na oficina de farmacia. 849
139 ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico na dispensación de medicamentos e produtos sanitarios suxeitos a receita médica polo persoal técnico ou auxiliar que presta servizos na oficina de farmacia. 632
140 Orde nóminas 2010 924
141 Orde Nóminas 2010(aplicación dos recortes salariais) 793
142 ORDE pola que se regula o contido, uso e acceso ao expedient-e 758
143 Orde que desenvolve a Xestión Integrada nas áreas da Coruña e Santiago. 869
144 Orde regula servizos prestados de forma electrónica. 863
145 Orde SPI/2101/2011, de 22 de xullo, pola que se modifica o Anexo V do Real Decreto 1088/2005, de 16 de setembro, polo que se establecen os requisitos técnicos e condicións mínimas da hemodoazón e dos centros e servizos de transfusión. 838
146 Orde SPI/3052/2010, de 26 de novembro, pola que se determinan os conxuntos de medicamentos, e os seus prezos de referencia 798
147 Pacto de Contratación do 061 848
148 Pacto de Contratacións (2004) SERGAS 767
149 Pacto de Contratacións 2011 342307
150 Pacto de Contratacións 2016 915
151 Pacto de Contratacións da Fundación Pública do Centro de Tranfusións de Galicia. (2004) 838
152 Pan de Ordenación de RRHH do SERGAS 935
153 Permiso polo coidado de fillo/a menor afectado/a por cancro ou outra enfermidade grave 3906
154 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 20 de decembro 1694
155 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 26 de xuño 1237
156 Permisos para o persoal da Administración Pública ante as Eleccións Municipais do 24 de maio 986
157 Publicada resolución de recuperación de parte da extra roubada no 2013 1462
158 Publicado o Decreto de creación da categoría de Enfermeira/o Especialista 991
159 Publicado o fallido decreto de prescrición enfermeira 938
160 R.D. Lei 1/99 Selec. e Prov. de prazas de Per. Est. dos Servicios de Saude. 803
161 Real condicións para o recoñecemento de efectos profesionais a títulos estranxeiros de especialistas en Ciencias da Saúde, obtidos en Estados non membros da Unión Europea 731
162 Real Decreto 1030/2006 Servizos Comúns SNS. 794
163 Real Decreto 1088/2005 de requisitos técnicos para a Hemodoazón 807
164 Real Decreto 1146/2006 Regula relación laboral especial MIR. 807
165 Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, polo que se regula a condición de asegurado e de beneficiario a efectos da asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través do SNS 768
166 Real Decreto 1299/2006 Regula Cadro Enfermidades Profesionais. 876
167 Real Decreto 1302/2006 Regula Acreditación dos Centros no SNS. 802
168 Real Decreto 1414/2006 Regula Consideración persoa con discapacidade. 892
169 Real Decreto 1718/2010, de 17 de decembro, sobre receta médica e ordes de dispensación. 797
170 Real Decreto 183/2008 Formación Sanitaria Especializada. 798
171 Real Decreto 298/2009 Medidas Seguridade e Saude Embarazadas. 777
172 Real Decreto 450/2005 Especialidades de Enfermería 749
173 Real Decreto 625/2014, de 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración. 799
174 Real Decreto 654/2005 Abre prazo solicitude título Psicoloxía Clínica 782
175 Real Decreto 954/2015, de prescrición enfermeira 175
176 Real Decreto-Lei 12/2005 de Medidas Urxentes Financiación Sanitaria 778
177 Regulación de permisos para as eleccións sindicais 1146
178 Regulamento Funcionamento Mesa Sectorial 947
179 Resolución asesores e avaliadores en acreditación de competencias 902
180 RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2011 pola que se procede a publicar a Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde. 804
181 RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2011, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se determina o inicio do sistema informático expedient-e, 802
182 Resolución do 24 de febreiro de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data, pola que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 627
183 RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data polo que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia. 710
184 Resolución do 30 de decembro de 2010 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia, polo que se aproba o Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 608
185 RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2011 pola que se procede a publicar o Acordo de encomenda de xestión do Consello de Goberno da Xunta de Galicia á Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal, pa 667
186 RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2011 pola que se procede a publicar o Acordo de encomenda de xestión do Consello de Goberno da Xunta de Galicia á Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal, par 925
187 Resolución pola que se crea o Consello para a Coordinación da Docencia Clínica en Galiza 841
188 Tarifas Servizos Sanitarios 5643
 
 No caso de que atopes unha ligazón errónea ou queras recomendarnos algunha, colabora con nós e envíanos un mail a ligazons@cig-saude.info

 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info - saudelaboral@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto