Inicio
 
 

Sanitaria e de persoal

Partillar no Chuza!Partillar no TwitterPartillar no FacebookPartillar no TuentiPartillar no MenéamePartillar no Cabozo
Filtra por palabras 
Amosar # 
# Título do Artigo Accesos
1 Decreto de oferta de emprego de 2019 42
2 Bases do nomeamento estatutario eventual de continuidade 56
3 Lei de medidas fiscais e administrativas para o ano 2019 66
4 Lei de orzamentos de Galiza 2019 58
5 Decreto de oferta de emprego 2018 77
6 Real Decreto 954/2015, de prescrición enfermeira 102
7 Orde de confección de nóminas para o 2018. 27668
8 Decreto 105/2017 do sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias públicas 579
9 Orde de Confección de Nóminas 2017 40314
10 Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos servizos de saúde 1389
11 Dereitos das persoas traballadoras de cara ás eleccións do 25 de setembro 1511
12 Publicado o Decreto de creación da categoría de Enfermeira/o Especialista 924
13 Publicada resolución de recuperación de parte da extra roubada no 2013 1379
14 Pacto de Contratacións 2016 842
15 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 26 de xuño 1147
16 Orde de Confección de Nóminas 2016 79686
17 Publicado o fallido decreto de prescrición enfermeira 853
18 Permisos para empregados/as públicos/as da Galiza para exercer o dereito ao voto o 20 de decembro 1604
19 Decreto de Creación da Axencia de Sangue, Tecidos e Órganos 1312
20 Decreto de Creación da Axencia para a Xestión do Coñecemento en Saúde 911
21 Permisos para o persoal da Administración Pública ante as Eleccións Municipais do 24 de maio 890
22 Catálogo de equivalencias das categorías profesionais 1425
23 Regulación de permisos para as eleccións sindicais 1078
24 Orde de Confección de Nóminas 2015 171307
25 Acordos de Atención Primaria 2008 (PACs e Ordinaria) 1173
26 Decreto creación categoría Persoal Servizos Xerais 1514
27 Estatuto Xurídico do Persoal Sanitario Non Facultativo das Institucións Sanitarias da Seguidade Social (1973) 883
28 Estatuto Xurídico do Persoal Médico das Institucións da Seguridade Social (1966) 859
29 Estatuto Persoal Non Sanitario das Institucións Sanitarias da Seguridade Social (1971) 888
30 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (5 Ld's) 336313
31 Lei 15/2014, de 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa 1050
32 Especialidades Sanitarias (Medicina, Farmacia e Enfermaría). Real Decreto 639/2014, de 25 de xullo 821
33 Instrución SERGAS cómputo de xornada 2014 (4 Ld's) 848
34 Orde do 25 de febreiro de 2010 pola que se aproba o Plan global de inspección da Consellería de Sanidade para o ano 2010 785
35 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 748
36 Decreto de Xestión Integrada, que abre as portas á creación de macro-áreas 805
37 Decreto 216/2010, do 30 de decembro, de traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia das funcións, servizos e medios persoais afectos á asistencia sanitaria prestada pola Deputación Provincial de Lugo. 703
38 Real Decreto 1718/2010, de 17 de decembro, sobre receta médica e ordes de dispensación. 728
39 Decreto que regula o transporte sanitario 871
40 Orde do 15 de abril de 2011 pola que se aproba o plan de prioridades de inspección sanitaria para o trienio 2011-2013. 710
41 Resolución asesores e avaliadores en acreditación de competencias 827
42 Orde do 26 de abril de 2011, da Consellería de Facenda, pola que se regula o exercicio dereitos electorais do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma 715
43 Resolución pola que se crea o Consello para a Coordinación da Docencia Clínica en Galiza 779
44 Correción de erros do Real Decreto-lei 7/2011, de 10 de xuño, de medidas urxentes para a reforma da negociación colectiva. 749
45 RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2011 pola que se procede a publicar o Acordo de encomenda de xestión do Consello de Goberno da Xunta de Galicia á Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal, par 856
46 DECRETO 115/2011, do 3 de xuño, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Podólogos de Galicia. 748
47 ORDE do 6 de xullo de 2011 pola que se regula a asistencia ao farmacéutico na dispensación de medicamentos e produtos sanitarios suxeitos a receita médica polo persoal técnico ou auxiliar que presta servizos na oficina de farmacia. 782
48 CORRECCIÓN de erros. Decreto 11/2011, do 20 de xaneiro, polo que se modi­fica o Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro, polo que se regula o transporte sani­tario. 790
49 DECRETO 142/2011, do 30 de xuño, polo que se modifica o Decreto 8/2000, do 7 de xaneiro, polo que se regula a organización do sistema acreditador da formación continuada dos profesionais sanitarios na Comunidade Autónoma de Galicia. 620
50 Orde SPI/2101/2011, de 22 de xullo, pola que se modifica o Anexo V do Real Decreto 1088/2005, de 16 de setembro, polo que se establecen os requisitos técnicos e condicións mínimas da hemodoazón e dos centros e servizos de transfusión. 778
51 RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2011 pola que se procede a publicar a Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases do procedemento para a reavaliación de determinadas xefaturas de persoal licenciado sanitario do Servizo Galego de Saúde. 748
52 Orde que desenvolve a Xestión Integrada nas áreas da Coruña e Santiago. 804
53 DECRETO 163/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras. 794
54 DECRETO 162/2011, do 28 de xullo, polo que se regula a estrutura organizativa de xestión integrada de Pontevedra e O Salnés. 824
55 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se modifica a Orde do 15 de xuño de 2009 de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde. 626
56 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ferrol e se delegan competencias nos seus órganos de directivos. 718
57 ORDE do 28 de setembro de 2011 pola que se desenvolve a estrutura organizativa de xestión integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras e se delegan competencias nos seus órganos directivos. 696
58 Incio procedemento persoal emérito 745
59 CORRECCIÓN de erros. modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia 752
60 RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2011 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia da mesma data polo que se aproba a modificación do Catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia. 650
61 ORDE do 6 de outubro de 2011 pola que se modifica a Orde do 25 de maio de 2005 pola que se regula a composición, organización e funcionamento do Consello Asesor do Sistema Sanitario de Galicia. 626
62 DECRETO 195/2011, do 13 de outubro, polo que se modifican os estatutos da Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, aprobados polo Decreto 276/2001, do 27 de setembro. 1020
63 ORDE do 30 de decembro de 2011 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2012. 657
64 ORDE do 15 de febreiro de 2012 pola que se dispón o cesamento e o nomeamento de membros do Consello Galego de Saúde. 723
65 DECRETO 76/2012, do 9 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 310/2009, do 28 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade 753
66 LEI 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia. 816
67 LEI 9/2012, do 3 de agosto, de adaptación das disposicións básicas do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, en materia de emprego público 619
68 Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, polo que se regula a condición de asegurado e de beneficiario a efectos da asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través do SNS 704
69 Real Decreto 625/2014, de 18 de xullo, polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco días da súa duración. 731
70 Acordo de mobilidade interna 1095
71 Acordo sobre permisos retribuídos, uso e acumulación de crédito horario e caracterización dos delegados de sección sindical dos representantes sindicais do persoal ó servicio das institucións sanitarias dependentes do servicio galego de saúde. 1509
72 Acordo de Creación das Comisións de Centro. 953
73 Pacto de Contratacións (2004) SERGAS 699
74 Acordo de Mellora Retributiva (2003). 1056
75 Acordo de Concertación Social (2001). 337749
76 Acta Mesa Sectorial Persoal en formación 2007 732
77 Acordo Residentes 2007 858
78 Acordo Urxencias de Hospital 2007 849
79 Regulamento Funcionamento Mesa Sectorial 875
80 Orde 2008 Condicións de traballo e retributivas. SERGAS 857
81 Pacto de Contratación do 061 780
82 Pacto de Contratacións da Fundación Pública do Centro de Tranfusións de Galicia. (2004) 770
83 Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reproductiva e da interrupción voluntaria do embarazo 790
84 Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia para asúa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa os servizos no mercado interior 668
85 Lei 8/2008 de Saúde de Galicia. 825
86 Lei 14/2007 crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. 783
87 Lei 4/2005 Que modifica a lei 5/1999 de Ordenación Farmacéutica 714
88 Lei 3/2005 reguladora consentimento informado e da historia clínica dos pacientes 863
89 Lei 7/2004 De Igualdade de homes e mulleres 709
90 Lei 55/03 Estatuto Marco do Persoal das II.SS. da S.S. 884
91 Lei 44/03 de Ordenación das Profesións Sanitarias 817
92 Lei 16/2003 de Cohesión da Calidade do S.N.S. 733
93 Lei 7/03 de Ordenación Sanitaria de Galicia (LOSGA) 937
94 Lei 30/99,Selec. e Prov. de prazas do per. est. dos Servicios de Saúde. 889
95 Lei 14/86 Xeral de Sanidade 1628
96 Lei 12/2010, do 22 de decembro, de racionalización do gasto na prestación farmacéutica da Comunidade Autónoma de Galicia 710
97 Lei 1/2012 de Medidas no Emprego Público 810
98 Orde 2008 regula procedementos accidente risco biolóxico. 786
99 Orde 2008 regula adaptación postos razón de saúde e maternidade. 839
100 Orde 2008 regula servizos prestados PERSOAL TEMPORAL. 752
 
 
 
 
 
 
 
 

rss queremos-galego FUNDmonchoREBOIRAS

1leftarrow-icone-5226-48

 

Confederación Intersindical Galega - Federación de Saúde
Miguel F. Caaveiro, 10 - Santiago de Compostela 
Telf 981 55 28 26 - Fax 981 57 10 82
executiva@cig-saude.info - secretarianacional@cig-saude.info - saudelaboral@cig-saude.info

2uparrow-icone-4301-48 1rightarrow-icone-9847-48

Este sitio utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia dos e das usuarias. Máis información sobre as cookies, o seu uso, modificación ou eliminación en política de cookies.
Se estás de acordo, preme este botón: Acepto