Principal

    

Lexislación que nos afecta

Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais

RD 39/1997 - Regulamento dos Servicios de Prevención

RD 485/1997 - Sinalización de Seguridade e Saúde

RD 486/1997 - Lugares de Traballo

RD 487/1997 - Manipulación de Cargas

RD 488/1997 - Traballo con Pantalla de Visualización

RD 664/1997 - Exposición a Axentes Biolóxicos

RD 665/1997 - Exposición a Axentes Canceríxenos

RD 374/2001 - Exposición a Axentes Químicos

RD 1316/1989 - Exposición ao Ruído

RD 614/2001 - Protección fronte ao Risco Eléctrico

RD 783/2001 - Protección contra Radiaccións Ionizantes

RD 773/1997 - Equipos de Protección Individual (EPI)

RD 1215/1997 - Equipos de Traballo

RD 1627/1997 - Seguridade nas Obras de Construcción

Orde 22/04/1997 - Actividades de Prevención das Mutuas

RD 216/1999 - Empresas de Traballo Temporal (ETTs)

RD 1488/1998 - Adaptación da LPRL á Administración

Agrupacións con web

 

Reservados tódolos dereitos a Cig-saúde

Avda/ gregorio espino Nº 47 (Vigo)