Principal

Lexislación de interese

 

Xeral

viñeta Constitución Española 
viñeta Estatuto de Autonomía de Galicia
viñeta Estatuto dos Traballadores ( Actualizado Dec. 2007 )
viñeta Lei 11/85, Organica de Liberdade Sindical 
viñeta Lei Xeral da S.S. (R.D. Lgtvo. 1/94)
viñeta Directiva Europea 2003/88 Ordenación do tempo de traballo  
viñeta Lei 39/99 Conciliación da vida familiar e laboral dos traballadores.
viñeta Lei Orgánica 3/2007 para a Igualdade das mulleres e dos homes
viñeta Lei 40/2007 da Seguridade Social.
viñeta Lei 2/2007 para a Igualdade das mulleres de Galiza
viñeta Lei 7/2004 para a Igualdade das mulleres e dos homes
  Lei 7/2007 do Estatuto do Empregado Público.
viñeta Lei 30/84 Medidas para a Reforma da Función Pública.
viñeta Lei 9/87 Órganos de Representación, Determinación das condicións de traballo e participación do persoal ó servicio das AA.PP.
viñeta Lei 53/84 Incompatibilidades do persoal ó servicio das Administracións Públicas.
viñeta

R. D. 598/85 Incompatibilidades do persoal ó servicio da Administración do Estado, da Seguridad Social, e dos Entes, Organismos e Empresas dependentes.

viñeta D.Lexislativo 1/2008 Texto Refundido da Lei da Función Pública de Galicia.
viñeta

Lei 4/88 Función Pública Galega Consolidada febreiro 2006 Lei 13/2007 de modificación da lei 4/88 da Función Pública Galega

Sanitaria

 
ORDES
viñeta Orde 2009 Acreditación Formación Continuada Galicia.
viñeta Orde 2008 regula procedementos accidente risco biolóxico.
viñeta Orde 2008 regula adaptación postos razón de saúde e maternidade.
viñeta Orde 2008 regula servizos prestados PERSOAL TEMPORAL.
viñeta Orde regula servizos prestados de forma electrónica.
viñeta Orde 16 xaneiro de 2008 confección de nóminas.
viñeta Orde 17 outubro 2007 regula terapias respiratorias a domicilio no Sergas.
viñeta Orde 24 maio 2006 que establece o procedemento de Consolidación de Grao.
viñeta Orde 24 maio 2006 que establece bases provisión xefaturas Sergas.
 
REAIS DECRETOS
viñeta Real Decreto 298/2009 Medidas Seguridade e Saude Embarazadas.
viñeta Real Decreto 183/2008 Formación Sanitaria Especializada.
viñeta Real Decreto 1299/2006 Regula Cadro Enfermidades Profesionais.
viñeta Real Decreto 1414/2006 Regula Consideración persoa con discapacidade.
viñeta Real Decreto 1302/2006 Regula Acreditación dos Centros no SNS.
viñeta Real Decreto 1146/2006 Regula relación laboral especial MIR.
viñeta Real Decreto 1030/2006 Servizos Comúns SNS.
viñeta Real Decreto 1088/2005 de requisitos técnicos para a Hemodoazón.
viñeta Real Decreto-Lei 12/2005 de Medidas Urxentes Financiación Sanitaria.
viñeta R.D. Lei 1/99 Selec. e Prov. de prazas de Per. Est. dos Servicios de Saude.
viñeta Real Decreto 654/2005 Abre prazo solicitude título Psicoloxía Clínica.
viñeta Real Decreto 450/2005 Especialidades de Enfermería.
 
DECRETOS
viñeta Decreto 17/2009 Plan Xeral de PRL Xunta Galicia.
viñeta Decreto 9/2009 Autorización centros sanitarios.
viñeta Decreto 221/2008 cliclo formativo grao superior Técnico Laboratorio.
viñeta Decreto 217/2008 regula creación entidades sector público.
viñeta Decreto 216/2008 ciclo formativo grao medio Técnico emerxencias sanitarias.
viñeta Decreto 209/2008 que modifica Medtec.
viñeta Decreto 206/2008 de receita electrónica.
viñeta Decreto 143/2008 que crea o Consello Asesor de Integración da Discapacidade.
viñeta Decreto 141/2008 que regula e constitue o Consorcio Oncolóxico de Galicia.
viñeta Decreto 259/2008 de Instrucións Previas.
viñeta Decreto 205/2007, regula dereito á segunda opinión médica.
viñeta Decreto 95/2007 crea categoría Enfermeira/o Saúde Mental
viñeta Decreto 91/2007 Estatutarización Fundacións.
viñeta Decreto 46/2006 Estructura Orgánica do Sergas.
viñeta Decreto 45/2006 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade.
viñeta Decreto 206/2005 de Provisión de prazas de persoal estatutario do Sergas.
viñeta Decreto 193/2005 de Planificación Apertura Traslado Cerramento e Transmisión Oficinas Farmacia.
viñeta Decreto 156/2005 que modificas os Decretos 172/1995 e 226/1996 de Atención Primaria.
viñeta Decreto 155/2005 de réxime extraordinario de Carreira licenciados sanitarios.
viñeta Decreto 104/2005 Tempos Máximos de espera no Sergas.
viñeta Decreto 100/2005 hemodoazón e hemoterapia Galicia.
viñeta Decreto 99/2005 Regula uso Desfibrilador persoan non médico.
viñeta Decreto 15/2005 De Creación da Xerencia de Área de Ferrol.
viñeta Decreto 14/2005 Estructura Orgánica do Sergas.
viñeta Decreto 13/2005 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade.
viñeta Decreto 95/2004 De Creación do CHUVI
viñeta Decreto 71/2004 De Código Numérico
viñeta Decreto 14/2004 De Homologación de Receitas
viñeta D. 226/96 Réxime Retributivo de Atención Primaria
viñeta D. 200/93 Ordenación de Atención Primaria de Galicia
 
LEIS
viñeta Lei 8/2008 de Saúde de Galicia.
viñeta Lei 14/2007 crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.
viñeta Lei 4/2005 Que modifica a lei 5/1999 de Ordenación Farmacéutica.
viñeta Lei 3/2005 reguladora consentimento informado e da historia clínica dos pacientes
viñeta Lei 7/2004 De Igualdade de homes e mulleres
viñeta Lei 55/03 Estatuto Marco do Persoal das II.SS. da S.S.
viñeta Lei 44/03 de Ordenación das Profesións Sanitarias. 
viñeta Lei 16/2003 de Cohesión da Calidade do S.N.S.
viñeta Lei 7/03 de Ordenación Sanitaria de Galicia (LOSGA) 
viñeta Lei 30/99,Selec. e Prov. de prazas do per. est. dos Servicios de Saúde. 
viñeta Lei 14/86 Xeral de Sanidade.

Procedemento

viñeta R.D. Lex. 2/95,  Procemento laboral.
viñeta Lei 29/1998, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa. 

 Saúde Laboral

viñeta Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais.
viñeta RD 39/1997 - Regulamento dos Servicios de Prevención.
viñeta Resolución que publica pacto prevención de riscos no Sergas.
viñeta RD 487/1997 - Manipulación de Cargas.
viñeta RD 485/1997 - Sinalización de Seguridade e Saúde.
viñeta RD 486/1997 - Lugares de Traballo.
viñeta RD 488/1997 - Traballo con Pantalla de Visualización.
viñeta RD 664/1997 - Exposición a Axentes Biolóxicos.
viñeta RD 665/1997 - Exposición a Axentes Canceríxenos.
viñeta RD 374/2001 - Exposición a Axentes Químicos.
viñeta RD 1316/1989 - Exposición ao Ruído.
viñeta RD 614/2001 - Protección fronte ao Risco Eléctrico.
viñeta RD 783/2001 - Protección contra Radiaccións Ionizantes.
viñeta RD 773/1997 - Equipos de Protección Individual (EPI).
viñeta RD 1215/1997 - Equipos de Traballo.
viñeta RD 1627/1997 - Seguridade nas Obras de Construcción.
viñeta Orde 22/04/1997 - Actividades de Prevención das Mutuas.
viñeta RD 216/1999 - Empresas de Traballo Temporal (ETTs).
viñeta RD 1488/1998 - Adaptación da LPRL á Administración.

Agrupacións con web

 

Reservados tódolos dereitos a Cig-saúde

Avda/ gregorio espino Nº 47 (Vigo)