productivity13

Modulo1

espazo

SOS-3D-peq

Contratacións

Contratacions


Calendario Laboral

CALENDARIO-2017

Orde Conf. Nóminas

2017

Orde Nominas 2017

Exclusiva-3

CIG-Saúde e a Exclusividade

Información

SERGAS Xunta
D.O.G. BOE en Galego
Acceso a: Biblioteca Cochrane Plus Fisterra, AP na rede
Diario Médico Acceso a: U.S. National Library of Medicine
El Médico Interactivo FADSP

Lingua

en galego

 

Por un Dominio Galego na Internet

 

Tradutor

Web vella

logo

Afiliate xa!


O_Sindicalismo

Diante das propostas de copago (repago) da prestación farmacéutica Imprimir Correo-e
Luns, 26 Marzo 2012 18:54

O financiamento da prestación farmacéutica, o euro por receita e o carácter redistributivo da Sanidade Pública.

EuroO Govern de CIU logrou sacar adiante a creación dunha nova taxa farmacéutica, grazas ao PP catalán, que permitiu, coa abstención deste, que o Parlament aprobe a Lei de Medidas Fiscais e Financeiras que contempla a introdución do copago farmacéutico dun euro por receita, que se cobrará desde o 1 de xuño, e do que quedarán exentos os beneficiarios dunha pensión non contributiva, os beneficiarios do Programa de Renda Mínima de Inserción e os crónicos, parcialmente, estes últimos deberán abonar a taxa nas primeiras 61 receitas do ano; tamén quedan exentos os medicamentos que custen menos de 1,67 euros con IVE.

Esta medida contou co apoio entusiasta do Presidente da Xunta e da Conselleira de Sanidade galega, e trasladaron a responsabilidade da decisión sobre unha nova regulación do financiamento da prestación farmacéutica ao Consello Interterritorial do SNS, é dicir, o goberno do PP en Galiza non tomará ningunha decisión pero apoiará que as tomen outros/as, diluíndo así a súa responsabilidade, e aplicarase aquí por que este goberno é moi disciplinado e cumpre coa lei. Preguntada expresamente a Conselleira de Sanidade se Galiza aplicaría a taxa dun euro por receita se así o decidise o Consello Interterritorial, a titular de Sanidade mostrouse contundente e respondeu que "evidentemente", para engadir que a Comunidade galega sempre cumpre coa legalidade vixente.

Pois ben, xa sabemos o camiño que tomará a decisión do incremento do copago (ou repago) da prestación farmacéutica: non está na Mesa do Consello de Ministros, como ben dixo a súa portavoz; non se tratou no Consello da Xunta, como ben dixo o seu Presidente; o camiño que tomará a decisión de incrementar o copago farmacéutico é o do Consello Interterritorial, onde o Partido Popular ten maioría e pode tomar as decisións que queira, vestíndoas dun manto técnico, e xustificándoas co argumento da difícil situación financeira do SNS, cuxa débeda oscila entre os 18.000 e os 21.000 millóns de euros, segundo a Conselleira de Sanidade.

Gasto-farmaceutico-1Para xustificar as decisións que pensan tomar abren o debate sobre a inxustiza que supón que un parado sen prestacións teña que pagar o 40% dos medicamentos, mentres que un pensionista que cobra 2.000 euros non pague nada; e, rapidamente, defenden que parece xusto que esta situación se cambie, e falan de ligar a porcentaxe de pago da prestación farmacéutica co nivel de renda.

Está ben, parece lóxico, pero..... casa isto cos principios da Sanidade Pública que defendemos? Non é  un deles o carácter redistributivo que ten que ter o seu financiamento? Ten que pagar máis sanidade quen máis enfermidade teña, quen máis sanidade necesite? Ou, pola contra, ten que pagar máis sanidade quen máis cartos teña? As/os que defendemos a Sanidade Pública defendemos que o seu financiamento ten que facerse a través dos impostos, tanto dos ligados ao nivel de renda coma dos ligados á actividade económica (grandes empresas) e financeira (grandes bancos), para que pague máis sanidade quen máis ingresos teña, con independencia do seu nivel de saúde, e non quen máis sanidade necesite: enfermos/as crónicos/as, pensionistas, etc, que ademais, na maioría dos casos, non son quen ten máis ingresos.

HospitalNon caiamos, pois, na trampa do debate aparente e do argumento populista, e defendamos que a prestación farmacéutica é unha máis da Sanidade Pública e debemos defender que sexa financiada cuns impostos xustos, que financien un Sistema de Saúde que atenda a todo o mundo por igual, independentemente do seu nivel de renda, sen carteira “básica” de servizos e prestacións para quen ten menor renda e outra “ampliada” que só poderán financiar as persoas de rendas altas.

Este carácter redistributivo da Sanidade Pública que defendemos debe manterse e potenciarse, para que cando estamos enfermos/as só teñamos (que xa chega) un problema de saúde e non dous problemas, un de saúde e outro económico.

 
Información da reunión da Mesa Sectorial sobre a “Lei de Medidas” e os cambios na Xornada Laboral. Imprimir Correo-e
Luns, 12 Marzo 2012 10:15

calendario-XORNADA-1O venres 9 de marzo celebrouse a Mesa Sectorial para tratar da aplicación da “Lei de Medidas” no SERGAS.

A Lei de Medidas é de aplicación desde o día 3 de marzo de 2012, incluíndo as disposicións adicionais, transitorias e derrogatorias. A Administración vai explicando punto por punto a Lei e a súa aplicación no SERGAS:


 • ARTIGO 2.- Incapacidade Temporal: I.T. Esta medida é de aplicación desde o día 3 de marzo. A Dirección Xeral de Función Pública está a elaborar unhas instrucións de desenvolvemento deste artigo: modalidades de hospitalización,  1ª, 2ª e posteriores baixas... Con posterioridade a que función pública elabore as instrucións, estas pasarán pola Mesa Sectorial para, se cabe, modificar algo.


Desde CIG-SAÚDE rexeitamos a Lei e a posterior instrución. Solicitamos a retirada da norma e a recuperación deste dereito establecido desde o ano 72. Esta medida non pretende mellorar o sistema sanitario, nin a prestación de servizos,  senón aplicar políticas  dirixidas a cebarse cos máis débiles en beneficio dos poderosos. O que está a facer a Admón. e aplicar un imposto sobre a enfermidade, imposto que tamén pretende aplicar ao persoal que este goberno entende que non ten dereito á prestación sanitaria, cando a sanidade debe ser gratuíta e universal.


 • ARTIGO 3.- Acción Social.  A Admón. non vai recoñecer novos complementos de pensións. O persoal que o está a percibir en aplicación do artigo 151 do Estatuto do Persoal Sanitario Non Facultativo seguirá percibindo o devandito complemento, pero non haberá novos recoñecementos.


O persoal laboral e funcionario deixará de percibir os complementos de acción social.

Desde CIG-SAÚDE lamentamos que o SERGAS retire a acción social destinada ao pago de garderías ou escolas infantís,  pois como diría o Sr. Gallardón, isto vai a contribuír a fomentar a “violencia de xénero estrutural” que presiona ás mulleres para que aborten. Se retiran as poucas axudas que hai para a conciliación, cómo pretenden que as mulleres teñan fillos/as?

Xubilación Forzosa. Isto xa está recollido no plan de ordenación de RRHH , na próxima semana enviarán as instrucións do SERGAS que desenvolven este tema.

As contías que se percibían por Acción Social deixarán de percibirse desde o mes de abril.


 • XORNADA LABORAL. A Admón. recoñece que no SERGAS xa se está a facer unha xornada de 37,5 hs semanais. Vanse respectar as xornadas especiais establecidas, redución de xornada en función do nº de noites realizadas. O que si se vai incrementar, a todo o persoal, son as 21 hs correspondentes á redución de 3 días de LD.


A xornada complementaria de medicas/os de urxencias e do persoal de PACs empezará a retribuírse a partires das 132 hs, pola aplicación do incremento das 21 horas de xornada: Xornada complementaria: pasa de 130 a132 hs. Resto da xornada non se modifica. Mantense que a xornada complementaria operará a partires das 190 hs. Para o persoal con Xornada fixa noctuna a xornada pasará a ser de 1451hs. Para o persoal de quenda rotatoria que inclúe noites, vaise publicar unha nova táboa de xornada ponderando o aumento das 21 hs.

CONCLUSIÓN: Respéctanse os acordos vixentes, mais co incremento das 21 hs. Publicarán unha nova táboa de xornada ponderando este aumento de horas.

Desde CIG-SAÚDE rexeitamos o incremento de xornada, isto só vai servir para incrementar a bolsa de parados,  reducindo a contratación. Ademais, o persoal que fai quenda rotatoria complexa con cambios de quenda, xa leva anos facendo máis xornada que a estipulada, polo que xa ten esas 21 hs máis de xornada contabilizadas no tempo que dedica aos relevos nos cambios de quenda.

Desde CIG SAÚDE solicitamos que se recolla en acta un acordo de Mesa Sectorial, coa conseguinte publicación, de que o recorte do 1/3 da xornada non é de aplicación ao persoal do SERGAS. Consecuentemente con isto, a Admón. publicaría unha Orde na que se recollera a desaparición definitiva de: contratos a media xornada, contratos de luns a venres e resto de modalidade de contratacións respectando sempre o principio de causalidade que motiva a contratación. Este tema foi rexeitado pola Admón., argumentando que os contratos a tempo parcial fanse en aras a unha “xestión eficaz”. Unha vez máis van facer o contrario do que anuncian.

 
A “Lei de Medidas” e os cambios na Xornada Laboral do persoal Facultativo Imprimir Correo-e
Mércores, 07 Marzo 2012 23:00

Recortes-PPA “Lei de Medidas” e os cambios na Xornada Laboral do persoal Facultativo:

a posición da Agrupación Médica de CIG-Saúde.
 

A “Lei de medidas temporais en determinadas materias do emprego público” contén un artigo que pode afectar á xornada laboral das e dos facultativos, nas diferentes categorías e modelos retributivos que temos: FEAs, Médicos de Atención Primaria en atención ordinaria, Médicos de Atención Primaria en PACs, Médicos de Urxencias Hospitalarias, etc.

Artigo 5. Xornada laboral

1. A partir da entrada en vigor desta lei, e para o conxunto de todo o persoal comprendido no seu artigo 1, a xornada ordinaria de traballo terá unha media semanal non inferior ás trinta e sete horas e trinta minutos.

Esta media semanal entenderase sen prexuízo das xornadas especiais existentes, que se adaptarán á xornada ordinaria coas correspondentes modificacións.” 

A CC.AA. de Madrid, na súa propia “lei de medidas” tamén establece a xornada semanal en 37,5 horas, e  para cada facultativo/a a administración creou unha bolsa de horas, coa diferenza entre as 35 horas de xornada laboral que tiñan e as 37,5 horas establecida na súa lei de medidas (aproximadamente 14 días/ano). A administración poderá usar esa bolsa de horas para obrigar aos facultativos/as a facer esas horas de xornada a maiores da que teñen actualmente (tardes, cubrir baixas, ...).      

O día 09/03/2012, o SERGAS presentará en Mesa Sectorial a súa proposta de aplicación no ámbito sanitario da “Lei de Medidas” para o conxunto da área pública.  

Diante da incerteza creada pola aplicación práctica desta Lei á nosa xornada, desde a Agrupación Médica de CIG-Saúde queremos por de manifesto as posicións que defenderemos diante do SERGAS:

1.- Rexeitamos a creación de calquera tipo de bolsa de horas á disposición do SERGAS, porque entre outros motivos, os facultativos/as do SERGAS xa temos unha xornada de 37,5 horas semanais.

2.- Se existen profesionais que na actualidade non fan na práctica as 37,5 horas de xornada semanal, e o SERGAS pretende obrigarlles a facelo, CIG-Saúde defenderá que só se poderá facer dentro da xornada ordinaria. Rexeitamos calquera modificación do ámbito da prestación da atención ordinaria (AP-Ordinaria, AP-PAC,...)

3.- As xornadas especiais (PACs, Urxencias Hospitalarias, ...) teñen que ser respectadas.

4.- Os descansos ininterrompidos de 12 horas entre xornadas de traballo son intocábeis.  

 
OPE e Concurso de Traslados de FEAS e Médicos/as de Urxencias Imprimir Correo-e
Luns, 13 Febreiro 2012 09:14

convocatoria-oposicionsO SERGAS envía o PRIMEIRO BORRADOR da relación de prazas de FEAs e MÉDIC@S DE URXENCIAS HOSPITALARIAS ofertadas a CONCURSO DE TRASLADOS (cadro prazas ofertadas), así como tamén as bases de dito concurso de traslados (descarga aquí as bases).


O SERGAS informou na Mesa Sectorial que os Traslados e a OPE de persoal facultativo especialista de área e do persoal medico/a de urxencias hospitalarias sairán convocados nun mesmo Decreto de OFERTA. O devandito Decreto englobarase dentro da taxa de reposición do 10%, polo que na oferta de oposición serán convocadas 176 prazas, que, segundo a Administración, calcúlanse tomando como referencia todas as vacantes de todas as categorías do sistema, que o resto dos colectivos “cederon” solidariamente (non sabemos a quén lle preguntaron para a cesión solidaria...).


No concurso de traslados poderían convocar algunha praza máis. Nin se convocarán todas as especialidades, nin sairán prazas en todos os centros. A oferta de prazas determinaraa Asistencia Sanitaria.


O Decreto de oferta, sen coñecer o texto, e aplicando a taxa de reposición, foi respaldado por todas as organización sindicais, agás pola CIG-SAÚDE.


Desde a Agrupación Médica de CIG-SAÚDE solicitamos unha convocatoria de OPE e traslado para todas as categorías co 100% das prazas. Rexeitamos a taxa de reposición e solicitamos do SERGAS que traslade esta petición ao goberno central. A taxa de reposición afecta negativamente  ao sistema sanitario e ás/aos seus profesionais:


• Elimina postos de traballo do sistema sanitario público.
• Cómo non se convocan todas as prazas, o persoal vai ver frustrado o seu dereito á estabilidade no emprego.
• Vulnérase o dereito a se poder trasladar dentro do sistema sanitario. No concurso de traslados non se convocarán todas as especialidades, nin se convocarán prazas en todos os centros. Isto tamén sucederá na OPE.
• Como a taxa de reposición tamén afecta ás interinidades, o persoal que resulte cesado por mor deste proceso pasará a englobar a listaxe de persoal contratado en precario do SERGAS.

 
Data e Lugar do exame da OPE da lei 17 Imprimir Correo-e
Luns, 13 Febreiro 2012 08:46

pluma-firmandoO venres 10 de febreiro  publicase no DOG a RESOLUCIÓN do 3 de febreiro do 2012, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se fai público o lugar e a data de realización do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso en diversas clases de persoal sanitario funcionario ao servizo da Comunidade Autónoma incluído no ámbito de aplicación da Lei 17/1989, do 23 de outubro.


Este primeiro exercicio terá lugar nos seguintes días e lugares:
Inspectores farmacéuticos: 24 de febreiro do 2012 ás 10.00 horas, na Escola Galega de Administración Pública, sita na rúa Madrid n.º 2-4 de Santiago de Compostela.
Inspectores médicos: 24 de febreiro do 2012 ás 10.00 horas, na Escola Galega de AdministraciónPública, sita na rúa Madrid n.º 2-4 de Santiago de Compostela.
Subinspectores sanitarios: 24 de febreiro do 2012 ás 16.00 horas, na Escola Galega deAdministración Pública, sita na rúa Madrid n.º 2-4 de Santiago de Compostela.
Farmacéuticos inspectores de saúde pública: 2 de marzo de 2012 ás 10.00 horas, no edificio docente Roberto Novoa Santos anexo ao Hospital Clínico Universitario de Santiago,sito na rúa A Choupana s/n de Santiago de Compostela.


Os/as aspirantes terán que ir provistos necesariamente do documento nacional de identidade ou documento fidedigno acreditativo da súa identidade e de bolígrafo azul ou negro.

 
Mobilizacións contra os recortes na administración Pública Imprimir Correo-e
Mércores, 08 Febreiro 2012 23:00

Calendario de MOBILIZACIÓNS conxuntas, convocadas polos sindicatos presentes na Mesa da Función Pública: CIG, CCOO, UGT e CSIF, contra o Anteproxecto de Lei de Medidas para o Emprego Público.


XOVES 9 DE FEBREIRO, 11:30 hs:
Concentración conxunta de Área Pública en San Caetano.XOVES 16 DE FEBREIRO, 11:30 hs:
Concentracións nos Centros de Traballo que se determinen en cada comarca.XOVES 23 DE FEBREIRO, 19 hs:
Concentracións conxunta nas 7 cidades.


Escrito das Organizacións Sindicais  CIG, CCOO, UGT e CSIF, solicitando a retirada do Anteproxecto de Lei de Medidas para o Emprego Público. ico_pdf

 
Contra os recortes na Administración Pública Imprimir Correo-e
Mércores, 08 Febreiro 2012 23:00

Contra-recortesCIG-Saúde rexeita as medidas de recortes para os/as empregados/as públicos/as que foron presentadas pola Conselleira de Facenda e o Director Xeral de Función Pública, non só por recortar dereitos laborais senón porque o que se pretende con estas medidas é rematar coa prestación da asistencia sanitaria.

Se se trata de xestionar eficientemente, non entendemos porqué se recorta sempre a traballadores/as e non se introducen outro tipo de medidas para combater a crise, sempre se prexudica aos máis débiles, a clase traballadora. As medidas anunciadas van ser especialmente lesivas coas persoas aspirantes das listas de contratación e con aquelas que actualmente están contratadas con vínculos temporais, o que agravará o paro entre os/as traballadores/as de todas as categorías da Sanidade.


Estas medidas concrétanse en:

 

 • Aumento de 21 horas sobre a xornada ordinaria actual.
 • Redución obrigatoria dun terzo de xornada para o persoal actualmente contratado con vínculos temporais e interinos, coa correspondente redución retributiva. Como medida benefactora, o persoal fixo tamén poderá optar voluntariamente por solicitar unha redución de xornada dun terzo, coa correspondente redución retributiva.
 • Consolidación de contratos inferiores á xornada legalmente establecida.
 • Xubilación forzosa aos 65 anos, aplicando a taxa de reposición, podéndose dar excepcións individuais.
 • Perda do complemento retributivo da Incapacidade Temporal para enfermidade común e accidente non laboral ata o día 21 da IT (remítese á lexislación xeral da Seguridade Social: os 3 primeiros días non haberá retribución, do 4º ao 20º percibirase o 60%, e a partir do día 21 percibirase o 100%)
 • Regularase en Mesa Sectorial do SERGAS a xornada non inferior a 37,5 horas semanais.
 • Eliminación da Acción Social (para persoal estatutario desaparece a axuda por gardería, mellora por fillo/a..., para persoal funcionario desaparece toda a Acción Social). 


Estas medidas son inasumibles na súa totalidade, precarizan aínda máis as condicións laborais e salariais dos/as empregados/as da Sanidade, polo que precarizan a prestación da asistencia sanitaria. A quén prexudican estas medidas? Ao persoal fixo e temporal do SERGAS, ás persoas aspirantes das listas de contratación, pero, sobre todo,  a toda a cidadanía usuaria do servizo da Sanidade Pública, posto que ao precarizar e empeorar as condicións laborais, reducindo persoal e aumentando cargas de traballo, diminúe a calidade da asistencia sanitaria.

Descarga e difunde frecha-r-2

 
Persoal Médico e de Enfermaría dos PACs péchanse en protesta polo incumprimento dos acordos. Imprimir Correo-e
Mércores, 01 Febreiro 2012 08:46

PechePACVigoCentos de traballadores e traballadoras dos Puntos de Atención Continuada (PAC) participaron nas mobilizacións convocadas pola CIG para denunciar os incumprimentos dos acordos de Atención Primaria por parte do SERGAS.


No decurso da mañá deste martes 31 de xaneiro celebráronse concentracións ante as xerencias Integradas de Atención Primaria e xerencias de área de Pontevedra, Vigo, A Coruña e Compostela, entre outras, para reclamar o cumprimento dos acordos asinados polo Sergas coas organizacións sindicais. CIG-Saúde considera prioritaria a defensa do emprego público, que se respecten os dereitos do persoal e que se fagan as contratacións a través das listas.

A CIG-Saúde demanda a inmediata convocatoria da Comisión de Seguimento dos Acordos de Primaria. María Xosé Abuín, secretaria nacional da federación, reclama da administración “unha actitude negociadora para desbloquear esta situación e que non aconteza como na xuntanza anterior, á que chegaron coa negativa absoluta a abordar ningún dos problemas expostos”.

Abuín fai este chamamento ao SERGAS, logo de ter fracasado a anterior xuntanza coa administración, convocada a instancias da CIG e avalada coa sinatura de máis de 400 profesionais.


O martes, 7 de febreiro ás 11:00, está convocada unha concentración diante do SERGAS, en Compostela, para continuar coas mobilizacións.

Máis información frecha-r-2

 
Selección Temporal de FEAs Imprimir Correo-e
Martes, 31 Xaneiro 2012 09:08

contrato-de-traballoO SERGAS convoca Mesa Sectorial para tratar da Selección Temporal de FEAs.


Durante a negociación do Pacto de Contratacións asinado en marzo do 2011, CIG-Saúde intentou abrir a negociación dun sistema regrado de contratacións temporais para FEAs, presentando o seguinte texto para a súa inclusión na Acta final do acordo:

“A administración comprometese, por acordo de Mesa Sectorial, a establecer un sistema regrado para a contratación temporal de persoal Facultativo Especialista de Área, con criterios explícitos e consensuados, que respecten os criterios de igualdade, mérito e capacidade, e con tipos de contrato vinculados á causa que xere a necesidade.
Este sistema regrado debe permitir que a administración teña a posibilidade de cubrir ás necesidades asistenciais e as e os profesionais a garantía de acceso en condicións de equidade e transparencia a eses contratos”.

Trala negociación na Mesa Sectorial asinouse unha acta que recolle parcialmente a nosa solicitude.

Na Mesa Sectorial do día 2 de febreiro está previsto tratar o tema ao estar incluído o seguinte punto na orde do día:

“Proxecto de sistema de selección temporal de persoal Facultativo Especialista de Área”.

A Agrupación Médica de CIG-Saúde continúa a defender todos os aspectos contemplados no texto proposto e no documento: "Parar a precariedade na contratación de FEAs, unha tarefa prioritaria" publicado en abril do 2011.

 
Publícanse no BOE as Comisións Cualificadoras das probas de acceso ás Especialidades Sanitarias Imprimir Correo-e
Xoves, 26 Xaneiro 2012 08:51

Xustiza23 de xaneiro: • Resolución de 30 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Ordenación Profesional, Cohesión do Sistema Nacional de Saúde e Alta Inspeción, pola que se nomean as Comisións Calificadoras dos exercicios para Médicos/as, Farmacéuticos/as e outros/as graduados/as-licenciados/as universitarios/as do ámbito da Psicoloxía, a Química, a Bioloxía e a Física, correspondentes ás probas selectivas 2011.


Actualización 25 de xaneiro:Resolución de 23 de xaneiro de 2012, da Dirección Xeral de Ordenación Profesional, pola que se corrixe a de 30 de decembro de 2011, pola que se nomean as Comisións calificadoras dos exercicios para Médicos/as, Farmacéuticos/as e outros/as graduados/as – licenciados/as universitarios do ámbito da Psicoloxía, a Química, a Bioloxía e a Física, correspondentes ás probas selectivas 2011.

 
AO PERSOAL MÉDICO E DE ENFERMARÍA DE PACs Imprimir Correo-e
Mércores, 18 Xaneiro 2012 08:49

pacs_55Se non concordas co SERGAS en que nos PACs  "todo vai ben" participa nas mobilizacións.


Despois da absolutamente decepcionante xuntanza da Comisión de Seguimento dos Acordos de Primaria, que por fin o Sergas convocara grazas á insistencia de CIG-Saúde, continuamos a defender os catro puntos apoiados por máis de catrocentas sinaturas de enfermeiras/os e médicas/os de PACs:

1.    Cómputo de xornada. Reclamamos unha interpretación correcta dos termos do acordo e a súa translación ao aplicativo informático, para rematar coa situación actual na que se penaliza aos traballadores cando teñan unha IT ou collen un permiso retribuído.
2.    Confección de calendarios. Reclamamos calendarios anuais elaborados coa participación das e dos traballadores e construídos con criterios de equidade. Neses calendarios, a xornada ordinaria e a complementaria deben estar claramente diferenciadas, e deben recoller necesariamente a xornada ordinaria do persoal de PAC e tódolos seus permisos.
3.    Cumprimento da Acta do 16 de xuño. Na súa aplicación en cada área reclamamos que, de quedar horas suficientes (1623 horas/anuais), se proceda á creación dun vinculo estable (obra e servizo) contratando persoal das listas de contratacións antes de ofertalas á voluntariedade.
4.    Contratación de persoal das listas. Reclamamos que se cumpran os apartados do acordo que establecen que diante dunha ausencia, o primeiro é contratar persoal das listas de contratacións.

E para iso CONVOCAMOS AS SEGUINTES MOBILIZACIÓNS:

1.   Concentracións nas xerencias de cada área (ou no lugar alternativo que se decida en cada comarca), que comezarán ás 11 horas do día 31 de xaneiro.


2.    Concentración diante do SERGAS, en Compostela, ás 11 horas do día 7 de febreiro.

 
Relación definitiva de admitid@s para as probas de especialistas sanitari@s Imprimir Correo-e
Xoves, 12 Xaneiro 2012 08:08

MIR-verdeNo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (Paseo del Prado, 18-20 - 28071-MADRID), e nas Delegacións e Subdelegacións do Goberno exhíbense as relacións definitivas de admitid@s e non admitid@s ás probas selectivas 2011.

Contra estas relacións definitivas pódese presentar recurso de Alzada no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa exhibición.

As persoas Admitidas provisionalmente ao exame deben consultar o apartado da web do Ministerio "prazos para achegar documentación", incluido dentro da información xeral destas probas selectivas.

A data do exercicio é o sábado 28 de xaneiro de 2012, segundo a Resolución que publicará en breve o Boletín Oficial do Estado, na que se contén o nomeamento das Comisións Calificadoras.

As persoas aspirantes deben comparecer ante a Mesa de Exame que se lles sinalara provistos do documento acreditativo da súa identidade co que participaran nas Probas Selectivas (D.I, Pasaporte ou Número de identificación de extranxeiros), ás quince trinta horas do sábado 28 de xaneiro. Para contestar a folla de respostas, só se poderá utilizar bolígrafo, non estando permitido o uso de lápis, rotuladores, prumas, etc.

Non está permitida a utilización de calculadora, excepto no caso de aspirantes a prazas de Radiofísica Hospitalaria.

Non está permitido o uso de teléfonos móbiles, nin de calquera outro dispositivo con capacidade de almacenamento de información ou posibilidade de comunicación mediante voz ou datos, dentro do recinto de exame, unha vez iniciado o exercicio e ata a fin do mesmo.

Duración do exercicio:

Cinco horas máximo, para Médic@s, Farmacéutic@s e outros graduad@s/licenciad@s universitari@s do ámbito da Psicoloxía, a Química, a Bioloxía e a Física.

Dúas horas máximo para graduad@s/diplomad@s en Enfermaría.

As respostas deben escribirse na folla que se destina para iso; non se admite resposta no cuestionario.

O exercicio debe ser realizado ante a Mesa que se sinalara a cada aspirante. As Mesas non admitirán a ningún/ha aspirante que non figure na relación de convocad@s ante elas.

Máis información aqui. Tamén podedes consultar a vosa situación particular premendo aqui.

 
Decepcionante reunión da Comisión de Seguimento do Acordo de PACs Imprimir Correo-e
Venres, 23 Decembro 2011 10:26

pacs_recorteO día 20 de decembro tivo lugar a xuntanza da Comisión de Seguimento dos Acordos de Primaria, que por fin o Sergas convocou grazas á insistencia de CIG-Saúde e á masiva entrega de sinaturas de profesionais de PACs reclamándoa.


A posición do Sergas de forma resumida é:
1. non pensan que exista conflitividade algunha actualmente no ámbito de PAC,
2. o aplicativo informático que utilizan para o cómputo de xornada funciona ben, os cálculos que realiza son correctos, e non limita en absoluto o dereito aos permisos retribuídos do profesional de PAC,
3. os calendarios anuais na súa grande maioría xa están feitos e foron pactados polas xerencias cos profesionais, polo que hai acordo con eles,
4. respecto á contratación de persoal das listas: a creación de novos vínculos está limitada pola normativa estatal e da Xunta, a decisión da cobertura dunha ausencia depende exclusivamente da xerencia e pode utilizar a fórmula que considere xa que é unha ferramenta de xestión.


Por parte de CIG-Saúde:
1. insistimos  en que o aplicativo de xornada, ao considerar un día de permiso retribuído como "día non dispoñible", limita o dereito a ditos permisos,
2. reclamamos a elaboración de calendarios anuais con separación de xornada ordinaria e complementaria,
3. solicitamos información sobre as ofertas de voluntariedade e as bolsas de horas resultantes dos cambios da OPE e o concurso de traslados,
4. denunciamos a non contratación de persoal das listas, o peche de axendas, os contratos de 4 horas en lugar da xornada completa...


Pero o Sergas non deu resposta a ningunha das nosas demandas, dixo incluso que a conflitividade a inventabamos nós. Nun comentario, un membro da administración dixo que temos sorte de cobrar o 80% dos complementos de penosidade, xa que coa suspensión de acordos outros colectivos foron máis prexudicados.


Despois desta xuntanza, que definitivamente CIG-Saúde cualifica de ABSOLUTAMENTE DECEPCIONANTE, pensamos convocar o noso Grupo de Traballo de Primaria inmediatamente despois do Nadal e mobilizacións de persoal médico e de enfermería de PACs para mediados de xaneiro.


Se non concordas co Sergas en que "todo vai ben" amósallo participando nas mobilizacións que se convoquen, das que informaremos a través do correo e das nosas páxinas web.

 
Queremos Indicadores do CPV negociados na Mesa Sectorial XA! Imprimir Correo-e
Venres, 23 Decembro 2011 09:03

productivity13Queremos Indicadores do CPV consensuados e que avalíen o traballo realizado por cada profesional.


Diante da confusión creada polo ámbito de negociación dos criterios de aplicación do CPV, na Agrupación Médica de CIG-Saúde defendemos que o Complemento de Produtividade Variable son retribucións, e como tais, teñen que ser negociadas na Mesa Sectorial. As e os profesionais temos que ter claras as condicións nas que se aplican os criterios polos que somos avaliados para cobrar unha parte da nosa retribución. Os indicadores de avaliación do CPV do 2012 deben coñecerse en xaneiro e ser consensuados na mesa sectorial e cos profesionais.


Non está en discusión a lexitimidade da Administración para establecer unha determinada liña estratéxica e, polo tanto, marcar uns obxectivos concretos en cada ámbito asistencial; o que si está en discusión é o ámbito onde se negocia o marco regulador deses obxectivos e os seus criterios de aplicación e o que é inaceptable é que se entreguen e coñezan en maio-xuño cando se van avaliar desde xaneiro.


A Agrupación Médica de CIG-Saúde segue a defender a creación dun Grupo Técnico, emanado da Mesa Sectorial, que elabore unha proposta de CPV (obxectivos, indicadores, ...) que poida ser acordada pola administración e as organizacións sindicais. O documento inicial elaborado polo Grupo Técnico tería que ser debatido e, coas modificacións oportunas, consensuado e aprobado pola administración e as organizacións sindicais da Mesa Sectorial. Logo ese documento sería concretado e consensuado entre profesionais afectados e as xerencias das distintas áreas sanitarias.


A Agrupación Médica de CIG-Saúde defende o necesario avance da cultura da eficiencia e do traballo por obxectivos entre os facultativos da sanidade pública, mais ten ben claro que ese avance será moito máis difícil se o SERGAS sigue empeñándose en usar a vía impositiva e non participativa na elaboración dos obxectivos do CPV, ou se esta negociación se produce nun ámbito distinto ao legalmente establecido, no que están presentes tódalas organizacións que representan ao colectivo afectado.


So un acordo producido na Mesa Sectorial, que cumpra uns criterios mínimos,  e publicado no DOG, serve de garantía para que a maioría das e dos profesionais sexan avaliados en función da súa implicación, do seu esforzo e da calidade que aporten á atención ao paciente, e de que esta avaliación estará adaptada á situación concreta de cada profesional.


A Agrupación Médica de CIG-saúde lémbralle a administración que se está retrasando un ano máis a presentación dos obxectivos en tempo e con boas formas.

 
Segundo CESM-OMEGA sobramos Médicos Imprimir Correo-e
Venres, 23 Decembro 2011 08:45

235Sorprendente estudo que asina/patrocina CESM-OMEGA.  frecha-r-2


As e os Facultativos da Sanidade Pública, con Foros, chamados da Profesión Médica, como estes, para que queremos inimigos?


Segundo este estudo,
•    SOBRAN FACULTATIVOS
•    SON MOITOS ESTUDANTES DE MEDICINA
•    MEDRA EN EXCESO O NÚMERO DE MÉDICOS DO HOSPITAL
•    GÁSTASE MOITO EN SANIDADE
•    O SECTOR PRIVADO É MÁIS EFICIENTE QUE O PÚBLICO


Non sabemos se o que pretenden é xustificar ás medidas que vai tomar Rajoy. O que si temos máis claro agora é a razón pola que CESM-OMEGA non se opón ás Iniciativas de Privatización.


Os MIR e os estudantes de medicina deben estar entusiasmados con tanto apoio para buscar postos de traballo estables, seguros e cunhas condicións de traballo dignas, na Sanidade Pública.


Mentres outros denunciamos os recortes, formamos parte da Plataforma SOS Sanidade Pública, con outras moitas organizacións, para defendernos das agresións, CESM-OMEGA permítense a alegría de darlle xustificacións e argumentos ao PP para que recorte “co apoio de organizacións médicas”.


Cun estudo, ademais, onde compara os datos de España cos de Estados Unidos, un país que, como todos sabemos, “é moi eficiente”, “gasta pouco en sanidade” e “ten un sistema sanitario igual que o noso”. Ou acaso é ese o modelo que queren?.

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Seguinte > Final >>


Confederacion Intersindical Galega - Federacion de Saude
Miguel F. Caaveiro 10 - 981 58 32 00 - 981 58 39 34
executiva@cig-saude.info- compostela@cig-saude.info