LEXISLACIÓN

 

Xeral

viñeta

Constitución Española

viñeta

Estatuto de Autonomía de Galicia

viñeta

Estatuto dos Traballadores ( Actualizado Dec. 2007 )

viñeta

Lei 11/85, Organica de Liberdade Sindical

viñeta

Lei Xeral da S.S. (R.D. Lgtvo. 1/94)

viñeta

Directiva Europea 2003/88 Ordenación do tempo de traballo

viñeta

Lei 39/99 Conciliación da vida familiar e laboral dos traballadores.

viñeta

Lei Orgánica 3/2007 para a Igualdade das mulleres e dos homes

viñeta

Lei 40/2007 da Seguridade Social.

viñeta

Lei 2/2007 para a Igualdade das mulleres de Galiza

viñeta

Lei 7/2004 para a Igualdade das mulleres e dos homes

 

Lei 7/2007 do Estatuto do Empregado Público.

viñeta

Lei 30/84 Medidas para a Reforma da Función Pública.

viñeta

Lei 9/87 Órganos de Representación, Determinación das condicións de traballo e participación do persoal ó servicio das AA.PP.

viñeta

Lei 53/84 Incompatibilidades do persoal ó servicio das Administracións Públicas.

viñeta

R. D. 598/85 Incompatibilidades do persoal ó servicio da Administración do Estado, da Seguridad Social, e dos Entes, Organismos e Empresas dependentes.

viñeta

D.Lexislativo 1/2008 Texto Refundido da Lei da Función Pública de Galicia.

viñeta

Lei 4/88 Función Pública Galega Consolidada febreiro 2006 Lei 13/2007 de modificación da lei 4/88 da Función Pública Galega

 

Sanitaria

 
 
ORDES
 

viñeta

Orde 2009 Acreditación Formación Continuada Galicia.

viñeta

Orde 2008 regula procedementos accidente risco biolóxico.

viñeta

Orde 2008 regula adaptación postos razón de saúde e maternidade.

viñeta

Orde 2008 regula servizos prestados PERSOAL TEMPORAL.

viñeta

Orde regula servizos prestados de forma electrónica.

viñeta

Orde nóminas 2010  

viñeta

Orde 17 outubro 2007 regula terapias respiratorias a domicilio no Sergas.

viñeta

Orde 24 maio 2006 que establece o procedemento de Consolidación de Grao.

viñeta

Orde 24 maio 2006 que establece bases provisión xefaturas Sergas.

 
 
REAIS DECRETOS
 

viñeta

Real Decreto 298/2009 Medidas Seguridade e Saude Embarazadas.

viñeta

Real Decreto 183/2008 Formación Sanitaria Especializada.

viñeta

Real Decreto 1299/2006 Regula Cadro Enfermidades Profesionais.

viñeta

Real Decreto 1414/2006 Regula Consideración persoa con discapacidade.

viñeta

Real Decreto 1302/2006 Regula Acreditación dos Centros no SNS.

viñeta

Real Decreto 1146/2006 Regula relación laboral especial MIR.

viñeta

Real Decreto 1030/2006 Servizos Comúns SNS.

viñeta

Real Decreto 1088/2005 de requisitos técnicos para a Hemodoazón.

viñeta

Real Decreto-Lei 12/2005 de Medidas Urxentes Financiación Sanitaria.

viñeta

R.D. Lei 1/99 Selec. e Prov. de prazas de Per. Est. dos Servicios de Saude.

viñeta

Real Decreto 654/2005 Abre prazo solicitude título Psicoloxía Clínica.

viñeta

Real Decreto 450/2005 Especialidades de Enfermería.

 
 
DECRETOS
 

viñeta

Decreto 429/2009 polo que se modifica o Decreto 177/1995, de tarxeta sanitaria.

viñeta

Decreto 17/2009 Plan Xeral de PRL Xunta Galicia.    

viñeta

Decreto 9/2009 Autorización centros sanitarios.    

viñeta

Decreto 221/2008 cliclo formativo grao superior Técnico Laboratorio.   

viñeta

Decreto 217/2008 regula creación entidades sector público.  

viñeta

Decreto 216/2008 ciclo formativo grao medio Técnico emerxencias sanitarias.

viñeta

Decreto 209/2008 que modifica Medtec.

viñeta

Decreto 206/2008 de receita electrónica.

viñeta

Decreto 143/2008 que crea o Consello Asesor de Integración da Discapacidade.

viñeta

Decreto 141/2008 que regula e constitue o Consorcio Oncolóxico de Galicia.

viñeta

Decreto 259/2008 de Instrucións Previas.

viñeta

Decreto 205/2007, regula dereito á segunda opinión médica.

viñeta

Decreto 95/2007 crea categoría Enfermeira/o Saúde Mental

viñeta

Decreto 91/2007 Estatutarización Fundacións.

viñeta

Decreto 46/2006 Estructura Orgánica do Sergas.

viñeta

Decreto 45/2006 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade.

viñeta

Decreto 206/2005 de Provisión de prazas de persoal estatutario do Sergas.

viñeta

Decreto 193/2005 de Planificación Apertura Traslado Cerramento e Transmisión Oficinas Farmacia.

viñeta

Decreto 156/2005 que modificas os Decretos 172/1995 e 226/1996 de Atención Primaria.

viñeta

Decreto 155/2005 de réxime extraordinario de Carreira licenciados sanitarios.

viñeta

Decreto 104/2005 Tempos Máximos de espera no Sergas.

viñeta

Decreto 100/2005 hemodoazón e hemoterapia Galicia.

viñeta

Decreto 99/2005 Regula uso Desfibrilador persoan non médico.

viñeta

Decreto 15/2005 De Creación da Xerencia de Área de Ferrol.

viñeta

Decreto 14/2005 Estructura Orgánica do Sergas.

viñeta

Decreto 13/2005 Estructura Orgánica Consellería de Sanidade.

viñeta

Decreto 95/2004 De Creación do CHUVI

viñeta

Decreto 71/2004 De Código Numérico

viñeta

Decreto 14/2004 De Homologación de Receitas

viñeta

D. 226/96 Réxime Retributivo de Atención Primaria

viñeta

D. 200/93 Ordenación de Atención Primaria de Galicia

 
 
LEIS
 

viñeta

Lei 8/2008 de Saúde de Galicia.

viñeta

Lei 14/2007 crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

viñeta

Lei 4/2005 Que modifica a lei 5/1999 de Ordenación Farmacéutica.

viñeta

Lei 3/2005 reguladora consentimento informado e da historia clínica dos pacientes

viñeta

Lei 7/2004 De Igualdade de homes e mulleres

viñeta

Lei 55/03 Estatuto Marco do Persoal das II.SS. da S.S.

viñeta

Lei 44/03 de Ordenación das Profesións Sanitarias.

viñeta

Lei 16/2003 de Cohesión da Calidade do S.N.S.

viñeta

Lei 7/03 de Ordenación Sanitaria de Galicia (LOSGA)

viñeta

Lei 30/99,Selec. e Prov. de prazas do per. est. dos Servicios de Saúde.

viñeta

Lei 14/86 Xeral de Sanidade.

 

SERGAS

viñeta

Orde 2008 Condicións de traballo e retributivas.

 viñeta

Regulamento Funcionamento Mesa Sectorial.  

 viñeta

Acordo Urxencias de Hospital 2007

 viñeta

Acordo Residentes 2007 Acta Mesa Sectorial

 viñeta

Acordo de Concertación Social (2001). SERGAS

viñeta

Acordo de Mellora Retributiva (2003). SERGAS

viñeta

Pacto de Contratacións (2004) SERGAS

viñeta

Acordo de Creación das Comisións de Centro. SERGAS

viñeta

Acordo sobre permisos retribuídos, uso e acumulación de crédito horario e caracterización dos delegados de sección sindical dos representantes sindicais do persoal ó servicio das institucións sanitarias dependentes do servicio galego de saúde.

FUNDACIÓNS

viñeta

II Convenio de Fundacións Públicas Sanitarias

viñeta

Convenio de Fundacións Públicas Sanitarias ou Empresas Públicas (C. erros )

viñeta

Convenio de Fundacións Públicas Sanitarias ou Empresas Públicas

viñeta

Pacto de Contratacións da Fundación Pública do Centro de Tranfusións de Galicia. (2004)

viñeta

Pacto de Contratación do 061

PRIVADA

viñeta

Convenio Sanidade privada provincia da Coruña 2009 

 viñeta

Convenio Povisa 2009

 viñeta

 

Convenio Sanidade privada Ourense 2008 - 2009. Revisión

viñeta

Convenio Colectivo da Sanidade Privada de Ourense. ( 2006 - 2007 ) Revision Laudo

viñeta

Convenio Colectivo da Sanidade Privada (A Coruña) 2002-2003 2005 2007 Revisión Salarial Agosto 2007.

Convenio 2009

viñeta

Convenio de PO.VI.S.A. ( 2004 - 2005 ) e Convenio 2006 - 2008

viñeta

Convenio Colectivo da Sanidade Privada de Lugo ( 2004-2007 ) Revisión 08

 viñeta

Convenio Colectivo da Sanidade Privada Pontevedra ( 2005 - 2010 ) Acta explicativa

Táboa Salarial

viñeta

Convenio Axuda a Domicilio Galicia ( 2004 - 2005 )

viñeta

Convenio Colectivo Farmacias ( 2003 - 2006 )

viñeta

Actualización táboas salariais Convenio Farmacias 2004 - 2005

 

Procedemento

viñeta

R.D. Lex. 2/95,  Procemento laboral.

viñeta

Lei 29/1998, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa.

 

Saúde Laboral

viñeta

Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais.

viñeta

RD 39/1997 - Regulamento dos Servicios de Prevención.

viñeta

Resolución que publica pacto prevención de riscos no Sergas.

viñeta

RD 487/1997 - Manipulación de Cargas.

viñeta

RD 485/1997 - Sinalización de Seguridade e Saúde.

viñeta

RD 486/1997 - Lugares de Traballo.

viñeta

RD 488/1997 - Traballo con Pantalla de Visualización.

viñeta

RD 664/1997 - Exposición a Axentes Biolóxicos.

viñeta

RD 665/1997 - Exposición a Axentes Canceríxenos.

viñeta

RD 374/2001 - Exposición a Axentes Químicos.

viñeta

RD 1316/1989 - Exposición ao Ruído.

viñeta

RD 614/2001 - Protección fronte ao Risco Eléctrico.

viñeta

RD 783/2001 - Protección contra Radiaccións Ionizantes.

viñeta

RD 773/1997 - Equipos de Protección Individual (EPI).

viñeta

RD 1215/1997 - Equipos de Traballo.

viñeta

RD 1627/1997 - Seguridade nas Obras de Construcción.

viñeta

Orde 22/04/1997 - Actividades de Prevención das Mutuas.

viñeta

RD 216/1999 - Empresas de Traballo Temporal (ETTs).

viñeta

RD 1488/1998 - Adaptación da LPRL á Administración.

 

Guías Técnicas

Sinalización e Seguridade.
Pantallas de Visualización.
Lugares de Traballo.
Manipulación manual de cargas.
Axentes biolóxicos.
Axentes químicos.
Equipos de traballo.

 

III Acordo de Formación Continua das AA.PP. (AFCAP)

REAL DECRETO 1046/2003, regula o subsistema de formación profesional continua.

ORDEN de 11 de enero de 2001 pola que se aproban as bases reguladoras para o desenrolo dos plans de formación no marco do III Acuerdo de Formación Continua nas Administracions Públicas de 11 de xaneiro de 2001.

 

AgM

© Agrupación  Médica de CIG-Saúde

webmaster@agmedica.org