Procurar

Enquisa

O novo decreto de transporte abre a porta a que as Ambulancias medicalizadas leven un so técnico de transporte Sanitario. Que che parece esta medida?
 

Novas CIG Saúde

A Dirección do 061 suspende, sen dar explicacións, a renuión prevista para o Luns, 12 de Maio de 2008, co Comite de Empresa e demais Representantes Legais dos Taballadores . O punto do día principal desta renuión era o "programa funcional".
E moitos de vos preguntaredes, que é un "Programa Funcional"?. Como exemplo da importancia deste programa, e tocando un tema de moda estes días na Fundación, recordemos o que dí a Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto Marco do Persoal Estatutario dos Servizos de Saúde, no seu Artigo 53.2 Vacacións Anuais:

"O período ou períodos de disfrute da vacación anual fixarase conforme ao que prevexa ao respecto a programación funcional do correspondente centro."